Er is hoop

Marius Schenkel 135dinsdag 28 juni 2016 14:10

Fractievoorzitter Marius Schenkel sprak onze bijdrage uit bij de behandeling van de kadernota 2017. Hier volgt zijn bijdrage:

Meneer de voorzitter en andere aanwezigen,

Voor ons ligt de kadernota 2017. Dit is de opmaat naar de begroting 2017.

We zouden kunnen zeggen: “Er is hoop”.

1. Financiën

Om met de woorden van de wethouder te spreken: “Ik heb er niet zoveel verstand van...”, maar dan zie ik toch dat de schuldpositie sterk is verbeterd, dat de debtratio is gedaald, dat onze grote wens in vervulling gaat, zoals de afschaffing van het betaald parkeren. Met betrekking tot onze financiën zijn er veel somberder momenten geweest, maar we stellen nog steeds duidelijk dat Zwijndrecht beheerst arm is. 

Natuurlijk blijven er wel zorgpunten zoals de rentestand die extreem laag is, maar voor hoelang? Gelukkig is een deel van dit risico opgevangen door nu een deel van de leningen vast te zetten tegen een lage rente. Als de rijksoverheid de precarioheffing op leidingen en kabels gaat aanpassen zal dit voor de toekomst wellicht ook wel een fors risico inhouden.

Een zorg blijft ook altijd de verbonden partijen. Zonder deze gemeenschappelijke regelingen kunnen we niet. We zijn groot voorstander van een goede samenwerking in de regio, maar alle partijen moeten hierbij gebaat zijn. Graag willen wij een traject starten, waarin nagedacht wordt hoe de samenwerking op een goede manier vormgegeven wordt en ook toekomstbestendig is. Kan Zwijndrecht hierin een voortrekkersrol vervullen? Dit vraagt echter ook inzet van onze raad. We moeten kritisch zijn waar nodig, maar ook bereid zijn om de hand uit te steken. Hoe denkt het college hierover en wat denkt de raad hiervan? Hiervoor zal een motie ingediend worden.

2. OZB

Over de eventuele stijging van de OZB zullen we in speculatieve zin niets zeggen. U gaat uit van een inflatiecorrectie van 1% en neemt alvast een voorschot van 1% verhoging extra. We willen bij deze Kadernota niet deze extra verhoging toekennen. Extra bezuinigingen lijkt ons niet verstandig, maar we wachten graag de begroting dit najaar af en hopen dat deze extra verhoging niet nodig blijkt te zijn. We verwachten dat u hiervoor uw best doet.

3. Sociale Dienst Drechtsteden

Over de SDD wordt onder andere gesteld dat er minder een beroep gedaan is op de hulpmiddelen vanuit de WMO. Wellicht is hier de eigen bijdrage een oorzaak. Wij worden graag zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van eventuele extra aanvragen van hulpmiddelen en de financiële consequenties nu de eigen bijdrage wordt geschrapt. Kunt u dit toezeggen?

Verder wordt door de SDD aangegeven dat het aantal uitkeringsgerechtigden

toeneemt. Wellicht koffiedik- kijken, maar er moet toch enig zicht zijn op die toename en wat het ons in Zwijndrecht extra zal gaan kosten en hoe wordt dit vertaald in de Rijksbijdrage. Wij missen hierop enige visie. Onze vraag hierbij is ook of de aantrekkende economie ook een dempend effect kan hebben op de vermeende groei van het aantal uitkeringsgerechtigden. Kan aangegeven worden of hiermee is gerekend?

4. Statushouders

Reeds eerder hebben wij onze zorg uitgesproken over de statushouders. Deze medeburgers zullen hoe dan ook een zorgconsumptie nodig hebben op het gebied van wonen, uitkering, onderwijs, zorg, om maar een aantal belangrijke gebieden te benoemen. Wij weten dat er een notitie aankomt, maar wij vinden dit dermate belangrijk dat we van de wethouder meer concrete plannen willen krijgen op genoemde terreinen. Daarbij maken we ons ongerust of de gemeente Zwijndrecht haar opgave voor het jaar 2016 zal halen voor wat betreft de opname van het aantal statushouders in 2016. We zullen met betrekking tot de huisvesting een motie indienen.

5. bewustwording ouderschap

Op 24 mei hebben we een presentatie gehad van bijna alle onderwerpen die te maken hebben met de zorg of daar tegenaan schuren. In de context van deze presentaties vragen wij als ChristenUnie/SGP aandacht voor "Bewustwording ouderschap".

In oktober 2015 heeft het Nederlands Jeugd Instituut alle gemeenten een brandbrief gestuurd over de gevolgen van echtscheidingen voor kinderen. Kinderen van gescheiden ouders hebben ongeveer dubbel zoveel problemen. Wij willen daarom, door middel van een motie, oproepen om meer te doen aan preventie om problemen te voorkomen.

6. Groen en een regen aan klachten

Het regent veel de laatste weken, daar kunnen we weinig aan doen. Maar aan het regenen van klachten over de hoeveelheid onkruid, ons groene Zwijndrecht moet drastisch iets veranderen. De klachtenstroom van burgers op sociaal media houdt niet op.

Onze inwoners geven aan zeer teleurgesteld te zijn in het gemeentelijke groenonderhoud! Om dit beleid te veranderen dienen wij een motie in.

7. Armoedebeleid/schuldhulpverlening

In Zwijndrecht staan veel gezinnen onder bewindvoering. De wettelijke kaders bepalen de hoogte van het leefgeld van een gezin. Wij ontvangen veel signalen van gezinnen in deze situatie, die hier echt niet van kunnen rondkomen. Kunnen we hier iets aan/mee doen?

De rekenkamercommissie doet hier nu onderzoek naar, maar dit duurt ons inmiddels al veel te lang.

8. Preventie alcohol & drugs

Begin juni heeft de raad het plan van aanpak ontvangen om meer in te kunnen zetten op preventie.
Vanuit de dG&J en Antes wordt geadviseerd in te zetten op verdere uitrol van het programma 'de gezonde school en genotmiddelen' (DGSG) in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is alleen het Loket met dit programma aan de slag gegaan.

De vraag aan stichting Het Dilemma is of zij de programma's willen gaan bekostigen. Het gaat dan om 3 scholen à €25.000 per jaar. Het Dilemma heeft tot op heden nog geen besluit genomen. Wat gaan we doen als Dilemma het niet wil betalen? In de Zwijndrechtse sportkantines kunnen jongeren onder de 18 jaar nog steeds probleemloos aan alcohol komen. Wat gaan we hieraan doen?

9. Economisch beleid

Levert de dialoog met ondernemer werkelijk een verbetering van het economische klimaat op? We hebben in het verleden het idee geopperd om Zwijndrecht met reclameborden langs A16 te promoten als vestigingsgemeente voor ondernemers. We zijn blij met Jiffy maar er moet veel meer gebeuren, zeker ook in het licht van maritieme topregio zijn, inclusief het maritieme kenniscentrum.

10. Betaald parkeren

We zijn enorm blij dat het initiatief van onze fractie gehonoreerd wordt, maar we blijven wel opletten. En natuurlijk gaan we meten of de maatregel behalve op onze portemonnee ook effect heeft op de revitalisering van de financiële positie van onze ondernemers. We doen het tenslotte niet voor niets! We houden het college aan de toezegging om het gereguleerd parkeren bij het Veerplein en het station op een goede manier vorm te geven en daarbij de samenwerking te zoeken met alle betrokkenen, zoals bewoners en ondernemers.

11. Veiligheid.

In 2013 hebben we afgesproken dat het aantal inbraken en overlast de komende jaren 2013-2018 met 15% zal afnemen. We zien dat het uitrollen van de wijk preventieteams zichtbaar effect heeft. 
Het aantal inbraken in woningen en auto's is fors afgenomen. U stelt voor de doelstelling met 10 % te verhogen ten opzichte van 2013. Wij zijn van mening dat gelet de inmiddels behaalde resultaten dit te mager is en niet ambitieus.

Ons voorstel is dat we onze doelstellingen zullen verhogen met 10% maar dan op de behaalde resultaten die we lezen in de kadernota.

12. Bestuur en dienstverlening

Je kunt als bestuur en raad nog zó zichtbaar zijn en goed communiceren met de inwoners, maar als de inwoners ontevreden zijn over hun leefomgeving, zal Zwijndrecht weer heel negatief uit het tevredenheidonderzoek komen. Communiceer niet alleen over 'schoon, heel en veilig', maar WERK eraan!

Daarbij moet ook gepast gereageerd worden op stukken en inzendingen vanuit burgers en groepen die een volstrekt verkeerd beeld kunnen schetsen. Een recent voorbeeld is de beeldvorming en onjuiste informatie over besluitvaardigheid en de integriteit van raad en het college.

« Terug

Reacties op 'Er is hoop'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.