Betrokken bestuur

Samenwerken met Hendrik-Ido-Ambacht

2 oktober 2010

Op 2 februari is in de carrouselvergadering van de gemeenteraad van Zwijndrecht gesproken over de tegenvallende resultaten van de grondexploitatie 2009 van de wijk Volgerlanden. Het standpunt van de ChristenUnie-SGP fractie van Zwijndrecht werd verwoord door raadslid Gerrit Jan Voerman.

Door kredietcrisis is samenwerkingsovereenkomst Volgerlanden op belangrijke punten achterhaald: het kwalitatief hoogwaardig woonmilieu in de Volgerlanden is niet haalbaar bij een tekort op de grondexploitatie dat zich beperkt tot de afgesproken € 5miljoen. (tekort voor Zwijndrecht € 2,5 miljoen.)

Een hogere bijdrage van Zwijndrecht aan een hoogwaardige kwaliteit van de Volgerlanden is niet acceptabel als dit tot gevolg heeft dat de leefkwaliteit van de bestaande Zwijndrechtse wijken onder druk komt te staan, omdat er minder geld is om daar te investeren. Dat kan onze raad ook niet verdedigen naar onze burgers. Laat onverlet het belang van een hoge kwaliteit van de Volgerlanden. De realiteit gebiedt te melden dat dit belang hiervan voor Hendrik-Ido-Ambacht groter is dan voor Zwijndrecht.

Slim samenwerken met Hendrik-Ido-Ambacht is nodig om de leefkwaliteit en het voorzieningenniveau in beide gemeenten op peil te houden.

Daarom is er enthousiaste bij onze fractie bij voorstellen van beide colleges van burgemeester en wethouders om te komen tot een gezamenlijk investeringsprogramma. Daarin kunnen elementen uit de Bestuuropdracht Accommodaties (praktijkonderwijs), het zwembad, evt. het theater, de sportvelden en leefbaarheidprojecten in de Zwijndrechtse wijken Kort Ambacht en Noord e.a. worden opgenomen. Het gaat dan om een goede leefbaarheid en een goed voorzieningenniveau op het niveau van de hele Zwijndrechtse Waard. Een koppeling van dit investeringsplan met de grondexploitatie van de Volgerlanden achten wij een redelijk oplossing voor de gerezen problemen met de grondexploitatie van de Volgerlanden. Dit investeringsprogramma moet voor de begrotingsraad 2010 voldoende inzichtelijk worden gemaakt.

Verkiezingsprogramma.

In ons verkiezingsprogramma 2010 – 2014 heeft de ChristenUnie-SGP Zwijndrecht over de samenwerking met buurgemeente Hendrik-Ido-Ambacht enkele passages opgenomen. Deze willen we de geïnteresseerde lezer niet onthouden.

  • Binnen de Zwijndrechtse Waard willen we met Hendrik-Ido-Ambacht meer gaan samenwerken: gezamenlijke brandweer, zwembad, theater en sportvoorzieningen. Wij willen onderzoeken of samenwerking ook op andere terreinen meerwaarde heeft.
  • De zelfstandigheid, de eigen verantwoordelijkheid en de eigen identiteit van de gemeenten blijven ons uitgangspunt.
  • De gemeente Zwijndrecht is samen met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht risicodragende partner bij de realisatie van het plan De Volgerlanden op het grondgebied van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De Volgerlanden dient een nieuwbouwwijk te worden met een hoge kwaliteit, waar veel regiobewoners met veel plezier kunnen wonen. Het plan voorziet voor een niet onbelangrijk deel in de behoefte van de regionale sociale woningbouw. Onze fractie streeft er naar dat het plan budgettair neutraal wordt gerealiseerd. Problemen met trillingshinder vanwege de Betuweroute en de kredietcrisis zorgen er voor dat dit resultaat fors onder druk staat.