Plezierige woonwijken

ArtikeIen

Toekomst voor Kort Ambacht Zuid > 

Verruimen gemeentelijk startersfonds > 

Klachten melden via apps > 

Winkelhart voor de Zwijndrechtse Waard >

Revitalisering winkelcentrum Passage

Toekomst voor Kort Ambacht Zuid

Tijdens de eerste politieke markt van de gemeenteraad van Zwijndrecht is gesproken over de wijkvisie Kort Ambacht Zuid. René v.d. Berg is blij met deze visie.

Op een regenachtige vakantiedag, enkele weken geleden, bezocht ik het Dordrechts Museum. Daar hangt een prachtig schilderij van Abraham van Strij uit het begin van de 19de eeuw, waarop de wijk te zien is die bij ons agendapunt centraal staat. Kasteel Develstein prijkt nog in volle glorie op dit wintergezicht. Op de achtergrond staat de Grote Kerk van Dordrecht.

Opmerkelijk: sommige zorgpunten van nu speelden toen reeds. Ook in het Kort Ambacht van toen keken sommige autochtonen wat vreemd naar nieuwkomers. Die waren er ook: Joden uit Spanje of Portugal, daar vervolgd, vluchtelingen uit Frankrijk of de Zuidelijke Nederlanden. Maar men kwam er samen uit en leefde vreedzaam naast, of met, elkaar. En boomwortels op ongewenste plaatsen langs wegen en paden? Daarmee werd korte metten gemaakt: in de open haard. Er was zelfs wat we nu missen: een centrum waar jong en oud kon bivakkeren: de herberg in de Pieterman. En wij maar praten over een wijkcentrum! De voorzieningen werden dicht bij het publiek gebracht: want je ziet een tent voor koek en zopie op het ijs. Zelfs het brede schoolconcept was al bekend: op de dorpsschool zat alles door elkaar, ongezien leeftijd en capaciteit. Je moest leren samenwerken. Zelfs de meester was multifunctioneel: hij fungeerde ook als doodgraver en dorpsomroeper. Over de herinrichting van het Develpark werd niet gesteggeld: het was er gewoon niet. Zo kan een eeuwenoud schilderij een politicus van nu nog inspireren.

Voor Elkaar, zo heet het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie-SGP. Oog hebben voor elkaar, ook in de wijk. Coöperatie tussen bewoners en de overheid. Dat is ons ideaal. Ook op het niveau van de wijk moet het gestalte krijgen. Wij zetten dus in op:

  • interactieve beleidsvorming en procesbegeleiding door middel van een actief en helder communicatie- en informatiebeleid;
  • en het investeren in relaties met burgers, het middenveld en waar nodig met bedrijven.

Wijkplatforms moeten een adviserende stem uitbrengen, en slechts gemotiveerd kan van die adviezen worden afgeweken, zo vindt de ChristenUnie-SGP.

De gemeente heeft korter of langer geleden bepaalde beloften gedaan. Onze fractie volgt de ontwikkelingen en vraagt zich af wat er al gerealiseerd is. Zo is er een formulierenbrigade beloofd, ingaande september. Onze fractie bepleitte die sterk. Kan de wethouder ons vertellen dat het startsein al gegeven is?

Wij verlangen met wijkbewoners de uitvoering van concrete projecten die schooluitval gaan voorkomen. Afgesproken is dat het jongerenopbouwwerk daar speciaal op zou gaan inspelen. Dat werd in het uitvoeringsprogramma voor 2006 vastgelegd. Verloopt dit naar wens?

Is er voldoende, tijdig overleg geweest tussen de gemeente en maatschappelijke organisaties? Mét het vorige college constateerde onze fractie dat preventieve jeugdzorgstructuur nodig is. En geeft dit opbouwwerk de signalen van de bewoners efficiënt door naar de juiste instanties? Ook het schoolmaatschappelijk werk torst hier een zware last. Hoe ontwikkelt zich dit?

Natuurlijk is de “brede school” niet hét panacee voor elk maatschappelijk probleem. Er is ook een taak voor ouders, het sportservicebureau en ons verenigingsleven. Juist in déze wijk moet het verenigingsleven gestimuleerd worden, zeker als dat in de culturele context van een gezin niet vanzelfsprekend is. Houden we volgend jaar de straatspeeldag eens in deze wijk? Volgen we het voorbeeld van wijk Centrum, en zetten we Kort Ambacht in de bloemen?

Men moet niet alles kunnen verwachten van de overheid. Inwoners moeten elkaar ook kunnen aanspreken op hoe een sociaal burger zich gedraagt. Dat stelden we al vaker vast. Onze fractie bepleit het optreden tegen vandalisme en vervuiling, o.a. op schoolpleinen en in portieken van flats. De gemeente heeft toegezegd dat er jaarlijks inspectie zou plaatsvinden van speelplaat-sen en daarna een grote schoonmaak zou houden. Sorteert dat enig effect?

Heel belangrijk is het vakkundig bestrijden van kleine incidenten, pestgedrag en vernielingen. Soms steken geven goed willende bewoners de hoop maar op als uitgehoond of getreiterd worden. Hiervoor is onze aandacht nodig. Opdat zaken niet verder uit de hand lopen. Het is nodig onaangepast gedrag krachtig de kop in te drukken. Enkele jaren geleden was er nog sprake van een politiebureau in de wijk, daarna zou met brommers of scooters extra worden gecontroleerd. Hoe staan we ervoor? Voelt men zich nu ook veiliger?

Bezinning over een wijkgebouw in Kort Ambacht Zuid is nodig. Wanneer gaan we daarover in gesprek, college? Er moet niet alleen geïnvesteerd worden op het sociale vlak van de wijk, ook fysieke ingrepen acht de fractie van de ChristenUnie-SGP onontkoombaar. Voor goed ruimtelijk ordeningsbeleid is met name voor de gemeente een belangrijke rol weggelegd. Dit beleid moet aansluiten bij de intentie van de wijkvisie.

In het beleidsplan Kort Ambacht (1997) worden mogelijkheden genoemd voor concrete plannen, waarvan er enkele zijn uitgevoerd en sommige nog in de “pipeline” zitten. Belangrijke structuurveranderingen zijn mogelijk door bebouwing toe te voegen tegenover winkelcentrum Kort Ambacht en bij de entree van de wijk vanaf de Brugweg. Deze mogelijkheden zouden opnieuw bezien kunnen worden wanneer herinrichtingen van de Avenue, de Karel Doorman-laan en de Admiraal De Ruijterweg en de keuzen voor beide winkelcentra aan de orde komen.

Wij zouden graag zien dat er ten aanzien van de twee winkelcentra duidelijke keuzen worden gemaakt. Twee centra in Kort Ambacht Zuid naast het winkelcentrum Kort Ambacht is er een te veel. Het andere centrum kan vervolgens andere maatschappelijke of commerciële functies herbergen, maar bij voorkeur geen echte detailhandel. Handhaving van het bestaande voorzieningenniveau in Kort Ambacht-Zuid is het minste wat er moet gebeuren. In overleg met belanghebbenden zou hierover op korte termijn duidelijkheid moeten komen.

De Avenue is gedateerd en toont nu rommelig. Belangrijk is dat de Avenue met alle functies die er zijn of komen, een echt visitekaartje van de wijk wordt. Een goed samenhangende structuur met groen kan dit ondersteunen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het bestaande groen, terwijl de afzonderlijke plekken op maat geschreven functies kunnen krijgen. De wijkvisie doet daarvoor een voorzet.

Nog onlangs is gebleken dat bij afgifte van milieuvergunningen de aanwezige geluidruimte voor de nabijgelegen grote bedrijventerreinen (m.n. Groote Lindt) onvoldoende in acht is genomen. Wij vinden dat de buurt daarvan niet de dupe kan worden. Wij willen graag dat hierover voldoende duidelijkheid komt, opdat dit beperkingen geeft voor bouwontwikke-lingen.

Voorzitter, ter afsluiting. De fractie van de ChristenUnie-SGP vindt dat er in Kort-Ambacht al goede dingen zijn gedaan - ze worden opgesomd - en wij roepen u tot blijvende aandacht voor deze wijk op. De bewoners mogen, zoals u in de nota aangeeft, straks ook trots zijn op hun wijk. Voorzitter, onze fractie blijft het college ook op dit gebied waakzaam volgen en wensen het veel succes bij de uitvoering van al die plannen.

René v.d. Berg, Gerrit Jan Voerman

(terug naar overzicht artikelen)

Verruimen gemeentelijk startersfonds

15 september 2010

Marius Schenkel pleit er in de raadvergadering van 14 september 2010 voor de startersregeling zo aan te passen dat meer startersleningen kunnen worden verstrekt. Het verstrekken van startersleningen kan er aan bijdragen dat de woningmarkt - die door de kredietcrisis vrijwel op slot zit - weer in beweging komt.

De gemeente Zwijndrecht helpt jonge huishoudens, die hun eerste woning willen kopen, bij de financiering met de gemeentelijke startersregeling. Jonge huishoudens met een inkomen tussen de €20.000 en €40.000,- krijgen op deze manier ruimere mogelijkheden een woning te kopen. Voor woningen van €0,- tot €236.600 kan men een gemeentelijke startersregeling krijgen.

De startersregeling functioneert in Zwijndrecht vanaf 2004. De eerste drie jaar is de starterslening rente en aflossingsvrij. Na 3 jaar wordt bij een hertoetsing beoordeeld of de gebruikers van de regeling een inkomensstijging hebben doorgemaakt en in staat zijn rente en aflossing te betalen. De ervaring tot nu toe leert dat veel gebruikers na de hertoetsing in staat zijn rente en aflossing te betalen. Ook blijkt dat deze gebruikers van de startersregeling de gemeentelijke starterslening houden en deze niet omzetten in een hyptheeklening bij een normale hypotheekverstrekker. Het vrij beschikbare budget van het startersfonds wordt hierdoor wel opnieuw aangevuld met jaarlijkse aflossingen en rentebetalingen, maar dit gaat zeer geleidelijk en met een beperkte geldstroom. Deze geldstroom is onvoldoende om de regeling in stand te houden.

De raadsfractie van de ChristenUnie-SGP heeft de raad het volgende voorgesteld:

“Het verstrekken van startersleningen kan er aan bijdragen dat de woningmarkt - die door de kredietcrisis vrijwel op slot zit - vanaf de onderkant weer in beweging komt. Het is daarom van belang dat met de beschikbare gelden zo veel mogelijk leningen worden verstrekt. Door de kredietcrisis zijn de koopprijzen gedaald. Wij vragen het college van burgemeester en wethouders te onderzoeken:

  1. of de maximale koopsom, waarvoor een lening kan worden verstrekt, naar beneden kan worden bijgesteld;
  2. of het mogelijk is voorwaarden te stellen die er toe leiden dat leningen - wanneer de lener daartoe is staat is - eerder worden omgezet in een normale hypotheek.”

De ChristenUnie-SGP heeft het initiatief genomen de volgende motie in te dienen:

De raad van de gemeente Zwijndrecht in vergadering bijeen op 14 september 2010, gehoord hebbende de beraadslaging,

  • verzoekt het college te onderzoeken of de voorwaarden tot het verkrijgen en terugbetalen van een starterslening zo kunnen worden bijgesteld, dat met dezelfde middelen meer leningen kunnen worden verstrekt;
  • de raad een voorstel te doen over opneming van gewijzigde criteria in de verordening.

De motie wordt met algemene stemmen aanvaard en overgenomen door het college van burgemeester en wethouders.

(terug naar overzicht artikelen)

Winkelhart voor de Zwijndrechtse Waard

Gerrit Jan Voerman: "Wij vinden het voor de inwoners belangrijk dat de Zwijndrechtse Waard beschikt over één goed en aantrekkelijk winkelcentrum met de omvang van winkelcentrum Walburg."

7 november 2012

Al heel lang wordt er gesproken over de toekomst van het winkelcentrum Walburg. Door de financiële situatie van de gemeente en de slechte woningmarkt kan de gemeente op dit moment weinig initiatieven ontplooien. Toch wordt er gezocht naar mogelijkheden om het winkelcentrum te verbeteren. Wij vinden het voor de inwoners belangrijk dat de Zwijndrechtse Waard beschikt over één goed en aantrekkelijk winkelcentrum met de omvang van winkelcentrum Walburg. Initiatieven van de winkeliersvereniging en de eigenaren van de winkelruimten willen we daarom ondersteunen. De gemeente zal dan een realistisch ontwikkelingskader mee moeten geven. Een kader dat aansluit bij de wensen en belangen van de winkeliers. Wij kijken daarbij ook naar de detailhandelsstructuur van de Waard. Onze fractie vindt het belangrijk dat, wanneer er beperkt winkelfuncties bijgebouwd worden, er ook iets met de buitenkant gebeurt. Een rommelige winkelomgeving is immers geen visitekaartje voor een mooi winkelcentrum. Goede bereikbaarheid, slagboomparkeren en achteraf betalen voor de werkelijke parkeertijd staan op ons verlanglijstje.

Klachten melden via apps

Dankzij smartphones en tablets en daaraan gekoppelde programma’s (apps) kunnen inwoners hun gemeente snel en gemakkelijk attenderen op ergernissen in de openbare ruimte. Door een foto met daaraan gekoppelde gps-coördinaten kunnen medewerkers van de gemeente direct zien wat er aan de hand is en adequaat reageren (bron VNG Magazine 30 maart 2012).

29 mei 2012

Aanbieders van apps zijn www.buitenbeter.nlwww.verbeterdebuurt.nl en www.burgerconnect.nl.

Gerrit Jan Voerman vraagt tijdens de raadsvergadering op 29 mei 2012 aan het college het volgende. Wordt door de gemeente Zwijndrecht gereageerd op meldingen via deze apps? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunnen we hieraan meer ruchtbaarheid geven, zodat meer inwoners van deze mogelijkheid gebruik maken?

Wethouder Mirck beantwoordt de vragen. Ook nu al kunnen inwoners gebruik maken van genoemde apps. Probleem is dat de foto’s niet binnenkomen en dat de melding niet is gekoppeld aan het postregistratiesysteem. De klachten worden wel in behandeling genomen. In de loop van het jaar worden deze problemen opgelost door met een eigen app te komen.  

(terug naar overzicht artikelen)

Revitalisering winkelcentrum Passage

4 maart 2014

“De ChristenUnie-SGP is voorstander van het opknappen van Winkelcentrum Passage.” Dat zegt Gerrit Jan Voerman tijdens de carrousel-vergadering op 4 maart 2014.

Op 11 december hebben we veel gehoord van de ondernemers en de bewoners van de Passage. Naast veel positieve reacties willen we een aantal kritische kanttekeningen maken. Jammer vinden we het dat de opknapbeurt zich lijkt te beperken tot een deel van de Passage. Het plan voldoet niet aan het bestemmingsplan Noord 2009. Hiervan kan met een goede ruimtelijke onderbouwing worden afgeweken. We zien echter dat de plannen niet aansluiten bij het beleid van de gemeenteraad van Zwijndrecht en dat van de provincie. Verder vinden we het jammer dat er tijdens en buiten de bijeenkomst negatieve uitspraken worden gedaan over individuele ambtenaren. Hun handelen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur en die is daarvoor aanspreekbaar.

Het plan past niet binnen het geldende detailhandelsbeleid. Dat beleid geeft aan in welke rangorde de winkelcentra voor Zwijndrecht van belang zijn: het hoofdwinkelcentrum is Walburg, vervolgens komen de grote wijkcentra Noord, Kort Ambachtlaan en Heer Oudelands Ambacht en daarna de andere winkelcentra, die vooral op buurtniveau erg belangrijk zijn voor onze inwoners en daarom bestaansrecht houden. Het toevoegen van extra meters detailhandel in de buurtcentra is beperkt mogelijk voor bestaande winkelruimte. Wij staan achter dit beleid. Het detailhandelsbeleid geeft zekerheid aan ondernemers over het handelen van de gemeente. Afwijken kan, maar dan moeten ook de belangen van de andere winkelcentra gewogen worden. De ruimte voor uitbreiding van detailhandel is, zeker op dit moment, markttechnisch erg beperkt. Als de gemeente wil meewerken aan grotere uitbreidingen dan nu zijn toegestaan zou het detailhandelsbeleid daarvoor aangepast moeten worden. Basis voor dat beleid is een distributie planplanologisch onderzoek (dpo) dat uitgaat van het belang van de hele gemeente Zwijndrecht, dus van haar inwoners.

Wij willen graag dat de Passage wordt opgeknapt en dat daarbij ook de kwaliteit van de openbare ruimte in en rond het winkelcentrum Passage verbetert. Functies toevoegen betekent echter ook dat de daarvoor extra parkeerplaatsen worden toegevoegd. De entrees van de Passage verbeteren is een goed idee. Aansluiting bij het plan Koninginneweg is goed mogelijk nu de rotonde bij de Passage niet wordt verplaatst. Uitbreiding van horeca en woningbouw lijkt beperkt mogelijk. Onze waarschuwing is om niet voor de leegstand te bouwen.

Onze fractie vindt het evenals de andere fracties belangrijk dat overlast door hangjongeren in de Passage wordt aangepakt. De eerste stappen daarvoor zijn al gezet.

Gerrit Jan Voerman

(terug naar overzicht artikelen)