Sterke gemeente

Artikelen

Strategische keuzennota Regie op de Ruimte (2006 / 1) >

Strategische keuzennota Regie op de Ruimte (2006 / 2) >

Hoogbouwvisie Zwijndrecht Noord (2003) >

Nadenken over Zwijndrecht (2009) >

Parkeerbeleid Zwijndrecht (2007) >

Overkap A16 (2005) >    

Strategische keuzennota Regie op de Ruimte (1)

27 april 2006

Op 27 april 2006 is door de gemeenteraad de strategische keuzennota Regie op de Ruimte behandeld. Hierin geeft de gemeenteraad de kaders voor het uitwerken van een aantal belangrijke beleidsnota's. De nota's zijn in samenhang met elkaar opgesteld. Hierna de bijdrage van Gerrit Jan Voerman namens de ChristenUie-SGP fractie aan het debat (1e termijn).

De strategische keuzenota “Regie op de Ruimte” geeft op hoofdlijnen de keuzen weer voor de toekomst van Zwijndrecht. Ook in de toekomst willen we

 • Wonen in een gemeente met aantrekkelijke woonmilieus;
 • een levendig en sfeervol centrum en
 • aantrekkelijke bedrijfslocaties.

De gemeenteraad moet daarvoor nu keuzen maken en kaders stellen.

Door de toename van de mobiliteit van onze burgers, maar door ook de toename van het vrachtwagenverkeer, moeten verkeersstromen anders worden georganiseerd. Een keuze voor openbaar vervoer, voor goede fietsverbindingen en voor goede voetgangersroutes ligt dan voor de hand. Het is echter een illusie om te denken dat autoverkeer daardoor niet meer nodig is of zelfs zal afnemen. Reductie van de toename van het autoverkeer op de zwijndrechtse wegen door het aanbieden van goede alternatieven zal de inzet moeten zijn.

De ChristenUnie-SGP fractie kan instemmen met de hoofdlijnen van beleid zoals verwoord in de nota “Regie op de Ruimte”. De discussies met de burgerij over de onderliggende deelplannen geven ons aanleiding om op een aantal aspecten in te gaan.

Het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan

Wij zijn voorstander van de Stadsring en de Stationsring. Dat het station en het Winkelcentrum Walburg, het winkelhart voor de Zwijndrechtse Waard, direct door de stadsring worden ontsloten is van groot belang.

Bij de uitwerking van de plannen zal veel aandacht aan de volgende aspecten.

 • De breedte en de continuïteit van de wegprofielen en de aansluitingen met de woonbuurten. De aansluitingen op de ring vanuit de woonwijken moet logisch zijn; steile drempels bemoeilijken de toegankelijkheid en veroorzaken stagnatie op de ring;
 • Wij vragen aandacht voor de oversteekbaarheid van de ring voor voetgangers en fietsers. We denken dan vooral ook aan oudere voetgangers en schoolgaande jeugd. Door de komst van het LOC zullen veel leerlingen de Stadring moeten passeren. Maar er zijn meer scholen!
 • Wij vragen aandacht voor geluid, luchtkwaliteit en trillingshinder. Knelpunten kunnen zich voordoen onder andere bij Pruijlenborg, doordat de hoge bebouwing dicht op de rijweg staat.

De Ringdijk zal een belangrijke functie krijgen bij het verwerken van de vervoersstromen. De dijk kan dit naar verwachting wel aan, maar is daarop niet ingericht. Een goede doorgaande fietsroute zal niet op, maar langs de Ringdijk aangelegd moeten worden. Het buitendijkse gebied zal hierop steeds goed aangesloten moeten worden. Een fietspad langs de Oude Maas heeft voor onde fractie geen hoge prioriteit. Bromfietsverkeer langs de Oude Maas vinden wij geen optie.

De gemeente zal zich maximaal moeten inzetten om het doorgaande vrachtwagenverkeer uit de kern te weren. Dus ook niet op de Stadsring. Wij vragen het college hiervoor de nodige voorstellen te doen.

Het succes van de HOV-D zal vooral afhankelijk zijn van de toegevoegde kwaliteit ten opzichte van het bestaande openbaar vervoer en van de aansluiting de alle wijken op andere vervoerssystemen. Dan zal de HOV-D het succes van de waterbus kunnen evenaren.

De ontwikkelingsvisie Koninginneweg

De visie met een relatief verkeersluwe Koninginneweg met vrijliggende ruimte voor de HOV-D spreekt ons aan. Een goede bereikbaarheid van de woonwijken en de aanwezige voorzieningen, waaronder de Passage, moet gewaarborgd zijn. Sloop van de Passage kan, zoals de visie ook aangeeft, om financiële redenen voorlopig niet aan de orde zijn. De Rotterdamseweg mag wat ons betreft weer doorgetrokken worden.

De bouwplannen worden uitgewerkt in goed overleg met de eigenaren van de grond en ook met een klankbordgroep van bewoners. Uiteraard worden alle omwonenden bij de deelplannen betrokken. Ter vervanging van bestaande sociale woningbouw zal deze voor een deel weer terug mogen komen langs de Koninginneweg.

We groeien van tuindorp naar tuinstad. Dat betekent voor ons dat de bebouwing niet sky-high mag worden: geen aaneengesloten hoogbouw, maar bebouwing met particulier en openbaar groen.

Het spreekt vanzelf dat langdurig braakliggende bouwterreinen voor de bewoners onwenselijk is en slecht voor het image van de gemeente.

Structuurplan Heerjansdam

Wij hebben gemerkt dat de Heerjansdammer zeer gehecht is aan rust. Voor Heerjansdam betekent dit:

 • Een blauw-groene invulling van de polder Buitenland en
 • Het weren van doorgaand verkeer weren uit de dorpskern; dus het realiseren van goede routes rond de kern.

Dat bij agrarische bedrijven bedrijfswoningen horen is een gegeven. Bebouwing die niet bijdraagt aan het groene karakter van het buitengebied moet worden geweerd.

Niet bouwen in het buitengebied betekent tegelijk dat de noodzakelijke voorzieningen binnen de kern gerealiseerd moeten worden: woningen voor starters en senioren, levensloopbestendig en ook sociale woningbouw. Hierdoor blijft draagvlak voor voorzieningen aanwezig. Door vestiging van kleinschalige bedrijven, bijvoorbeeld op Gors-Zuid, zullen een relatief groot aantal arbeidsplaatsen worden gerealiseerd.

Als voorzitter van een van de gesprekgroepen met bewoners kom ik tot de volgende conclusie. Het toevoegen van waterpartijen aan de noord-oostrand van Heerjansdam is een goede keuze. Het is gewenst de recreatieve routes niet direct bij de woningen te realiseren. De openheid van het landschap wordt bevorderd door laag groen toe te passen, bijvoorbeeld rietoevers. Wel kan door opgaande begroeiing langs Kijfhoek geluids- en visuele overlast voor een deel worden tegengegaan.

Groenstructuurplan en Waterstructuurplan

Beide plannen zijn essentieel voor het vormgeven van de tuinstadgedachte. Een integrale benadering met de andere ruimtelijke plannen levert maximale kwaliteit op en ook voldoende waterberging. De ChristenUnie-SGP gaat met de hoofdlijnen van deze plannen akkoord. Detailopmerkingen kunnen na de inspraak worden meegenomen.

Wij zijn benieuwd, samen met onze burgers, naar de uitwerking van de plannen door het college.

Gerrit Jan Voerman

(terug naar overzicht artikelen)

Strategische keuzennota Regie op de Ruimte (2)

29 juni 2006

In vervolg op alle eerdere discussies over het onderwerp Regie op de Ruimte heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de strategische keuzennota. Ook in deze vergadering werd namens de fractie het woord gevoerd door Gerrit Jan Voerman.

"Voor ons ligt het voorstel om de strategische keuzenota Regie op de Ruimte vast te stellen.

Over dit onderwerp heeft de raad zich reeds een aantal keren gebogen.

Bijzonder is dat de raad zelf op een drietal avonden in april intensief met de inwoners heeft gesproken over de inhoud van een drietal onderliggende plannen: de structuurvisie Heerjansdam, het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan en de Visie Koninginneweg. Al eerder was het Groenstructuurplan onderwerp van overleg.

De resultaten van de discussie, en ook de brieven die ons over de onderwerpen bereikten, gaven input voor het overleg in de raadsvergadering van 27 april en de commissievergadering van 20 juni.

Wij zijn zeer tevreden over de wijze waarop de burgers bij de discussie zijn betrokken. Wat ons betreft mag het vaker zo.

Ook tevreden zijn we over de wijze waarop het ambtelijk apparaat het proces heeft begeleid, de wijze waarop verslaglegging is gedaan en de verwerking naar een concrete raadsopdracht.

Na de raadscommissie van 20 juni is de raadsopdracht op enkele punten aangepast. Dit resulteert in het stuk dat nu voor ons ligt. Veel onze reacties zien wij direct of indirect terug in het voorstel.

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

Ten aanzien van het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan is aandacht gevraagd voor doorstroming, oversteekbaarheid, milieuoverlast, veilige fiets en voetgangers-routes en voor terugdringen van het vrachtverkeer in de bebouwde kom.

 • Wij kunnen instemmen met een fietspad langs de Oude Maas. Nadrukkelijk voorbehoud maken we hierbij ten aanzien van bromfietsverkeer, die hier wat ons betreft niet welkom is.
 • Hoewel de uitspraak om de voorkeur te geven aan de aanleg van sluizen in plaats van drempels in feite wel erg gedetailleerd is voor een structuurplan, willen we met dit principe toch instemmen. Hiermee wordt beoogt de fietser optimaal te faciliteren. Wanneer het echter betekent dat auto’s door deze maatregel in woonwijken meer vuil zullen uitstoten, moet e.e.a. worden heroverwogen. Maatwerk blijft belangrijk.

Koninginneweg

In het voorstel wordt ten aanzien van de Koninginneweg gevraagd aandacht te schenken aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor nieuwbouw, waaronder de bouwhoogte. Onze fractie heeft in dit kader de term tuinstad in de mond genomen, als variant op het begrip tuindorp. Stedelijke bebouwing in het groen. Wij begrijpen dat er inmiddels plannen zijn voor de locatie van de Koningskerk. Dit plan kent onze fractie niet. Wat ons boeit is of dat plan nu past binnen de ideeën die de raad nu neerlegt. Om dit te kunnen vaststellen verzoeken wij het college dit plan kort na het reces aan de raad te presenteren (Dit wordt toegezegd door wethouder v. Steekelenburg). 

Visie Heerjansdam

In de Visie Heerjansdam zijn wat ons betreft alle belangrijke punten in het raadsvoorstel genoemd. De wens van de dorpsraad om de blauw-groene ontwikkelingsrichting van het buitengebied te benadrukken willen we van harte ondersteunen. 

Groenstructuurplan en het Waterstructuurplan

Ondersteuning ook voor het voorstel ten aanzien van het Groenstructuurplan en het Waterstructuurplan."

Gerrit Jan Voerman

(terug naar overzicht artikelen)

Hoogbouwvisie Zwijndrecht Noord (2003)

20 mei 2003

Zwijndrecht is na de 2e wereldoorlog gegroeid van een dorp naar een middelgrote Randstad-gemeente. Gelet op de grote kwantitatieve woningnood was toepassing van hoogbouw een logische keuze, omdat daarmee snel in de nodige woningen kon worden voorzien. Nu staan we voor de keuze hoe Zwijndrecht zich verder zal ontwikkelen. Moet Zwijndrecht een meer stedelijke uitstraling krijgen? Dat is o.i. de insteek van de hoogbouwnota. De hoogbouwvisie pleit voor een sterke centrumidentiteit voor het stedelijk gebied dat Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht omvat. Daarmee worden keuzen gedaan ten aanzien de items identiteit, ruimtelijke uitstraling en kwaliteit.

Voordat concrete uitspraken worden gedaan over grootschalige toepassing van hoogbouw in Zwijndrecht is het belangrijk dat de raad zich uitspreekt over de gewenste identiteit van Zwijndrecht, bijvoorbeeld in een structuurplan. Maar welke identiteit willen we? Welke ruimtelijke uitstraling? Welke kwaliteit?

In ons verkiezingsprogramma pleiten we voor een herkenbare identiteit. Zwijndrecht heeft door de jaren heen een eigen identiteit ontwikkeld. Deze identiteit dient in onze ogen gerespecteerd te worden. Hoogbouw kan over het algemeen niet rekenen op een grote populariteit. Veel inwoners van Zwijndrecht kozen er voor om hier te wonen vanwege het groene karakter van de gemeente. De fractie streeft er naar dat het groene karakter zoveel mogelijk in stand blijft en dat verdere stedelijke ontwikkeling op een evenwichtige wijze plaatsvindt. Hierbij dient met betrekking tot de belangen van de bewoners zorgvuldig gehandeld te worden.

Het is niet zo dat we geen enkele hoogbouw in Zwijndrecht mogelijk achten. Waar hoogbouw mogelijk is, pleiten we voor toepassing van hoogbouw in de vorm van "torens" en niet van "schijven". Ontwikkelingen zoals indertijd Eemstein / Zonnestein, Prof. Oudplein en Maasplein achten we niet van deze tijd. Het nieuwe centrumgebied kent geen homogeen woon- en werkmilieu. De oeverlocaties, het laagbouwgebied rond Rotterdamseweg en Burg. Bruïnelaan, het winkelcentrum Walburg en ook het stationsgebied hebben elk hun eigen waarde en mogelijkheden. Indicatief achten we hoogbouw mogelijk langs de Oude Maas tot 12 lagen, eventueel een enkele laag hoger bij het Noordpark, het Stationsgebied: tot 14 lagen en op de locatie van het winkelcentrum Walburg tot 12 lagen. Langs de hoofdroutes is hoogbouw in de vorm van torens mogelijk ter vergroting van de herkenbaarheid op buurtniveau, maar wel met een daarbij behorende bouwhoogte, indicatief 6-9 bouwlagen. De echte keuzen moeten per locatie gemaakt worden. 

(terug naar overzicht artikelen)

Nadenken over Zwijndrecht (2009)

Tijdens de politieke markt op 20 januari 2009 is het Inventarisatiedocument Structuurvisie Zwijndrecht 2020 besproken. Raadslid Gerrit Jan Voerman voerde het woord namens de fractie.

Het inventarisatiedocument is de eerste aanzet voor het opstellen van de structuurvisie die nog dit jaar moet worden vastgesteld. Het opstellen van deze visie is volgens de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening noodzakelijk in verband met kostenverhaal. Veel bestaande plannen worden met elkaar in verband gebracht en actuele ontwikkelingen worden ingepast. Basis voor deze visie vormen de vastgestelde structuurvisies voor Zwijndrecht (1998) en Heerjansdam (2007). Ook andere lokale en regionale beleidsplannen, waaronder ook het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan, het Groenstructuurplan, het Waterstructuurplan en de Visie Koninginneweg, worden bij de visie betrokken.

Als actueel thema wordt naast “vergrijzing” nu ook “verdunning” (minder bebouwing, minder inwoners) als trend aangemerkt. Wij zijn erg benieuwd hoe dit zal worden uitgewerkt.

Buitengebied.

Onze fractie heeft gevraagd om een samenhangende visie voor het buitengebied. Dit maakt het mogelijk de vele losse plannen van diverse overheidsorganen (waaronder Waterschap Hollandse Delta, Natuur- en recreatieschap IJsselmonde, Drechtsteden) te beoordelen, op resultaat te sturen en handhaving mogelijk te maken. Wij hechten, in lijn met die plannen, aan een groen buitengebied met veel mogelijkheden voor recreatie. Tegelijk kunnen plannen voor groencompensatie voor de HSL-spoorlijn tot uitvoering worden gebracht.

Appartementen

Inmiddels is duidelijk dat er minder vraag zal zijn naar appartementen als aanvankelijk gedacht. De locaties voor nieuwbouw moeten met zorg worden gekozen. Respect voor bestaande waardevolle delen van Zwijndrecht is daarbij van groot belang. In dat kader denken we aan de uitspraak van de stedenbouwkundige Piet Verhagen bij de ontwikkeling van zijn plannen voor “Groot Zwijndrecht” in de jaren 30: in de breedte en niet in de hoogte. Een herijking van de Hoogbouwvisie (die weliswaar niet door de gemeenteraad is vastgesteld, maar wel als richtinggevend document wordt gehanteerd) is wat ons betreft noodzakelijk. Wij denken bij hoogbouw vooral aan locaties langs de Oude Maas, bij het station en in het kader van plannen voor het winkelcentrum Walburg. Wat het laatste plan betreft: wanneer het economisch tij dat toestaat moeten die plannen zo spoedig mogelijk weer worden opgepakt.

Wij wachten met spanning af hoe dit in de structuurvisie wordt uitgewerkt.

(terug naar overzicht artikelen)

Parkeerbeleid Zwijndrecht (2007)

In april en mei 2007 is het parkeerbeleid van Zwijndrecht tot driemaal toe onderwerp van discussie geweest in de carrousel. De discussie ging over het nut en de noodzaak van parkeerregulering en over concrete maatregelen.

Noodzaak van parkeerregulering

Waarom is parkeerregulering nodig? De toegenomen welvaart en de wens van de burger om maximaal mobiel te zijn heeft er toe geleid dat het autobezit is toegenomen en nog verder zal toenemen. Dat kan niet zonder gevolgen blijven. Het leidt tot files, tekort aan parkeerplaatsen en toename van geluidsoverlast en luchtvervuiling.

Leefbaarheid is het leidend thema

Het parkeerbeleid zal met name een antwoord moeten vinden op de vraag hoe wij onze voorzieningen en woonwijken bereikbaar houden, zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid. Een straat met alleen blik in het zicht, waar groen plaats heeft gemaakt voor parkeren, vinden wij niet leefbaar. Voor onze fractie is het LEEFBAAR HOUDEN VAN DE WOONWIJKEN leidend bij het formuleren van parkeerbeleid. Welke oplossingen zijn dan mogelijk?

Openbaar vervoer of auto?

Het goedkoop of gratis maken van openbaar vervoer en het in voldoende mate faciliteren van openbaar vervoer, kan iets betekenen voor het oplossen van de problemen. Wij zijn daar een voorstander van. Het is echter niet realistisch te denken dat wij, de inwoners van Zwijndrecht, daardoor de auto zullen afschaffen. Een eigen auto is niet in de eerste plaats een statussymbool. Met een eigen auto kan men zich op eigen gekozen tijdstippen, binnen een redelijke tijd (tenzij men in een file terecht komt) verplaatsen naar de bestemming van eigen keuze. Deze bewegingsvrijheid is voor velen niet opgeefbaar. De vraag naar meer parkeerruimte zal dus onherroepelijk toenemen. En dus komt de leefbaarheid van de wijken onder druk te staan.

Betaalbare gebouwde parkeervoorzieningen

Willen we de wijken groen houden, dan moeten we efficiënt met de ruimte omgaan. Bij nieuwe wijken zal meer ruimte voor groen en parkeren beschikbaar moeten komen. Dit kost geld omdat minder grond uitgeefbaar is. Om toch het gewenste aantal woningen of de gewenste voorzieningen te kunnen realiseren is de keuze voor gebouwde parkeervoorzieningen in toenemende mate een optie. Dat kan alleen als deze voorzieningen betaalbaar zijn. Voorkomen moet worden dat de gebouwde parkeervoorzieningen leeg staan en tegelijk in de directe omgeving parkeeroverlast plaatsvindt.

Het gebruik, het kopen of huren van gebouwde parkeervoorzieningen is alleen dan een optie als het voor de automobilist aantrekkelijk is. De invoering van betaald parkeren in de directe omgeving van gebouwde voorzieningen is mede bepalend of automobilisten dit alternatief aantrekkelijk vinden. Wanneer er gratis parkeerplaatsen in de directe omgeving beschikbaar zijn, is bouwen van parkeervoorzieningen op voorhand een desinvestering.

De kosten van noodzakelijke voorzieningen in verband met het toegenomen autobezit moeten gedragen worden door automobilisten die van die voorzieningen gebruik maken. Daarbij moet gedacht worden aan kostendekkende prijzen, waarbij er in redelijkheid ruimte is voor verevening tussen winstgevende (winkelcentra) en niet-winstgevende (woonwijken) districten..

Voor de invoering van betaald parkeren is het voor onze fractie van belang dat de bewoners van het gebied zelf het belang van betaald parkeren inzien als middel om voldoende bereikbaar te zijn en de eigen auto kwijt te kunnen. Consequentie voor de gemeente is dat in wijken waar geen betaald parkeren wordt ingevoerd dus ook geen extra parkeerplaatsen moeten worden aangelegd boven de gerealiseerde parkeernorm.

Blauwe zones

Invoering van een blauwe zone (gratis parkeren voor maximaal 2 uur) kan een alternatief zijn voor betaald parkeren. Dat kan alleen wanneer overlast wordt veroorzaakt door langparkeerders en wanneer er geen dure gebouwde parkeervoorzieningen in de omgeving zijn.

Betaald parkeren bij centrumvoorzieningen

Voor de tariefstelling van parkeren kiezen wij bij voorkeur voor een systeem van achteraf betalen, dus kosten op basis van werkelijke parkeertijd. Dit zou ook in het vernieuwde winkelcentrum Walburg ingevoerd kunnen worden.

Kosten

Wonen bij centrumvoorzieningen betekent in onze beleving meer parkeeroverlast. In die woonwijken kan gekozen worden voor betaald parkeren. Het idee dat bewoners van die woonwijken de prijs moeten betalen voor de overlast van winkelend publiek spreekt ons niet aan. Het parkeerprobleem is een maatschappelijk probleem dat wordt veroorzaakt door alle automobilisten. Omwonenden van winkelcentra hebben ook de voordelen van de nabijheid van winkelcentra. Zij kunnen om van die voorzieningen gebruik te maken de auto gewoon thuis laten staan. Ons inziens is er wel ruimte voor verevening van tarieven waarbij parkeren bij centrumvoorzieningen duurder is dan het bewonersparkeren in de omringende woonwijken.

Onze fractie ziet het parkeerbeleid niet als een melkkoe. Niet de opbrengsten, maar het halen van doelstellingen zijn uitgangspunt. Opbrengsten moeten worden ingezet voor parkeerbeleid in de ruimste zin van het woord, dus voor aanleg en onderhoud van parkeervoorzieningen, handhaving en administratieve kosten. Onnodig hoge parkeertarieven wijzen we af. De administratieve kosten moeten zo laag mogelijk blijven.

Oplossingen voor bedrijven.

Voor bedrijven willen we dat het parkeren van bedrijfauto’s in toenemende mate op eigen terrein plaatsvindt en niet in de woonwijken van de werknemers. Dit geeft lucht in de woonwijken. Voor het verstrekken van vergunningen voor bedrijfsauto’s in de woonwijk is wat ons betreft geen plaats, tenzij dit het enige vervoermiddel is van de bewoners op een adres. In plaats van parkeren van bedrijfsauto’s op eigen terrein kan door de aanleg van speciale bewaakte en door bedrijven betaalde parkeerterreinen een alternatief zijn. Op bedrijfsterreinen kan beperkt openbare parkeerruimte worden aangelegd voor bezoekers, wanneer de bedrijven zich voldoende inspannen om hun eigen auto’s en die van personeelsleden op eigen terrein te laten parkeren.

Handhaving

Tot slot is het van groot belang dat het beleid na uitvoering ook gehandhaafd wordt door regelmatige controle. Hiermee staat of valt de efficiëntie van het beleid en de acceptatie van het beleid voor onze burgers. Dus geen parkeerbeleid zonder handhaving.

Onze fractie kiest (als de grote lijn):

 1. niet voor de aanleg van parkeerplaatsen ten koste van groen;
 2. niet voor parkeren van bedrijfswagens in de woonwijken;
 3. wel voor meer gebouwde parkeervoorzieningen bij nieuwbouw, die wordt betaald door de ontwikkelende partijen en/of gebruikers;
 4. wel voor invoeren van kostendekkend betaald parkeren wanneer dat nodig is voor een goede regulering van parkeren en bereikbaarheid van woningen, wanneer daarvoor voldoende draagvlak is bij de bewoners van die buurt.

Gerrit Jan Voerman

(terug naar overzicht artikelen)

Overkap A16 (2005)

23 december 2005

AD De Dordtenaar 13 december 2005 citeert wethouder Arie Dost (ChristenUnie-SGP): "Overkap A16".

(terug naar overzicht artikelen)