Duurzame Samenleving

Artikelen

Kijfhoek (2009) >

Bestemmingsplan “Rangeerterrein Kijfhoek” vastgesteld >

Buur Saam Zwijndrecht >

Textielinzameling >

Echt scheiden loont >

VNG-ledenraadpleging over verpakkingen >

Groene stroom voor de minima >   

Asbest in schoolgebouwen

Archeologisch beleid >

Kijfhoek (2009)

Door ambtshalve wijziging van de milieuvergunning uit 1995 door de provincie Zuid-Holland komt een einde aan een periode met gedoogvergunningen. Dat lijkt positief. Maar is dat ook zo?

Tijdens de bespreking van dit onderwerp door de gemeenteraad op 17 februari 2009 voert Gerrit Jan Voerman het woord namens de fractie.

De bedoeling van milieuvergunningen is om milieuproblematiek binnen de perken te houden of zelfs terug te dringen. Wanneer je de nieuwe vergunning leest is het vooral de bedoeling Prorail ongebreideld haar gang te laten gaan. Dit in het belang van onze economie. Er komt nu een vergunning waarbij de hoeveelheid vervoersbewegingen in de vergunning niet wordt beperkt. Prorail mag achteraf aantonen binnen de normen van veiligheid te blijven. Dus de slager die zijn eigen vlees keurt. Dat onze fractie daar weinig vertrouwen in moeten hebben is gebleken: ook in het verleden heeft Prorail zich niet aan afspraken gehouden. Als achteraf blijkt dat de regels onvoldoende in acht zijn genomen, is het kwaad geschied. Vervolgens komt er na deze vergunning op niet al te lange termijn een vergunning die de door Prorail gewenste bedrijfsvoering mogelijk maakt. Eerst moet dan de discotheek Blue Lagoon verdwijnen. Maar ook de milieusituatie in de omliggende woonwijken zal door zo'n vergunning niet verbeteren. Wij zijn van mening dat de veiligheid in de wijken niet mag afnemen en de geluidsbelasting niet mag toenemen. Dat moet onze inzet zijn, van de gemeente, de provincie en het rijk, ja zelfs van Prorail.

Wij delen de bezwaren die burgemeester en wethouders hebben tegen deze gang van zaken. Onze fractie ondersteunt daarom van harte de zienswijze die het college ons heeft voorgelegd.

Marius Schenkel bevraagt tijdens de raadsvergadering van 17 november 2009 burgemeester Scholten over de veiligheid van het goederenvervoer over het spoor.

In het weekend van 14 november is er veel commotie ontstaan rond een vermeende lekkende wagon die vanaf Kijfhoek richting Moerdijk reed. Burgemeester Scholten reageerde in het AD met het benoemen van de plannen die op termijn uitgevoerd zullen worden. Niet duidelijk wordt wat er nu echt gebeurt. De vraag is: moet er nu iets ernstigs gebeuren voordat er wat wordt verbeterd?

Samengevat antwoordt burgemeester Scholten dat er zowel op korte als voor de langere termijn maatregelen nodig zijn. Voor de lange termijn gaat het om structurele maatregelen om het goederenvervoer via een afzonderlijke Robellijn (Rotterdam-België) buiten of onder het verstedelijkte gebied af te wikkelen. Dit moet gebeuren omdat het goederenvervoer per spoor nooit helemaal veilig te maken is. De kans dat er wat gebeurt is klein, maar als er wat gebeurt kan het een ramp worden. Voorstellen worden door rijksoverheid en ook in plannen voor de zuidvleugel (zuidkant van Rotterdam) omarmt. Bij het samenstellen van treinen zal er nog meer op gelet worden dat goederen die samen chemische of giftige reacties kunnen geven niet vlak bij elkaar worden opgesteld.

Voor de korte termijn hebben de gemeenten Zwijndrecht en Dordrecht in 2006 15 miljoen euro gekregen van de rijksoverheid voor tijdelijke maatregelen. Na veel en vaak stroef overleg met Prorail en overleg met de minister worden die gelden nu benut. De toegangswegen worden verbeterd en er komen deuren in de geluidswallen om de bereikbaarheid voor de brandweer te verbeteren. Door Zwijndrecht en Dordrecht zijn moderne poederblusvoertuigen aangeschaft, er worden nieuwe blusvoorzieningen aangelegd en er komt ook een detectiesysteem dat vastlopende remmen vroegtijdig signaleert. Over een jaar zal de veiligheid aanzienlijk verbeterd zijn.

(terug naar overzicht artikelen)  

Bestemmingsplan “Rangeerterrein Kijfhoek” vastgesteld.

Het bestemmingsplan voor Kijfhoek is nu weer volledig afgestemd op de meest actuele veiligheids- en milieueisen. Gerrit Jan Voerman reageert daarop: “… maar daarmee is niet gezegd dat het rangeerterrein nu helemaal veilig is. Graag zouden we nog een stap verder gaan.”

10 april 2012

De conclusie lijkt voor de hand te liggen dat het rangeerterrein door het samenspel van eisen op gebied van veiligheid, milieu, grondgebruik en bouwen nu veilig genoeg is. Volgens de normen is dat misschien ook wel zo. Maar wat is veilig genoeg?

Naast afstemming met de actuele eisen voor veiligheid en milieu worden de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden in de bestemmingsplanvoorschriften geconsolideerd. Een uitzondering is dat het plaatsen van geluidsschermen makkelijker is geworden en dat de bedrijfsbrandweer in een permanente kazerne op het rangeerterrein gehuisvest kan worden. Zo’n bedrijfsbrandweer is hier geen overbodige luxe. De brand op Kijfhoek begin vorig jaar heeft dat, hoewel alles relatief goed is afgelopen, overduidelijk uitgewezen. Een ongeluk zit soms in een klein hoekje, ondanks alle veiligheidsvoorschriften. Het vaststellen van het bestemmingsplan is een goede stap. Onze fractie heeft daar ook aan meegewerkt. Het blijft echter noodzakelijk om besluiten over het rangeerterrein te blijven volgen, ook de besluiten van andere overheden. Immers, waar ruimte ontstaat door veiliger te werken, wordt die ruimte doorgaans gebruikt om meer treinen te laten rijden. En natuurlijk is dat belangrijk voor de Nederlandse economie. Maar wat ons betreft mag het nog wel veiliger. Gelukkig wordt dit standpunt ook andere gemeenteraadsleden gedeeld.

(terug naar overzicht artikelen)  

Buur Saam Zwijndrecht

Prijsvraag voor duurzaamste idee  

De gemeenteraad wil initiatieven op het gebied van duurzaamheid stimuleren met een prijsvraag.

Op 16 december 2008 stelde de raad hierover het initiatiefvoorstel Buur saam Zwijndrecht van Gerard Slotema (PvdA), Iekje Berg (CDA) en Marius Schenkel (CU/SGP) vast. Landelijk is er veel aandacht voor duurzaamheid. Op vele terreinen vinden ontwikkelingen plaats. Bijvoorbeeld op de gebieden energievoorziening, milieu, inkoopbeleid en maatschappelijk ondernemen is veel aandacht voor duurzaamheid. De raad van Zwijndrecht wil bij deze ontwikkelingen aansluiten en initiatieven die er nu al zijn in Zwijndrecht bundelen en nieuwe initiatieven stimuleren. Hiervoor wil de raad een prijsvraag uitschrijven. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen van inwoners en organisaties uit Zwijndrecht. Een begeleidingsgroep bestaande uit de initiatiefnemers en Elbert Vissers (VVD) en Wim van Pelt (GroenLinks). Goede ideeën kunt u bij hen melden.

Tekst initiatiefvoorstel

De raad wordt voorgesteld ter bevordering van een Duurzaam Zwijndrecht te besluiten tot:

 • Het uitschrijven van een prijsvraag;
 • Het samenstellen van een jury;
 • Het vragen van aandacht en voldoende publiciteit voor de prijsvraag;
 • Het vrijmaken van voldoende ambtelijke uren voor het vertalen van nieuwe initiatieven en bestaande activiteiten in een programma duurzaamheid en hiervoor € 10.000,- te reserveren uit de vrije ruimte van de raad.
 • Het bij de uiteindelijke uitvoering van de plannen zoveel mogelijk rekening houden met de vele subsidieregelingen die er op dit gebied zijn.

Toelichting:

Landelijk is er veel aandacht voor duurzaamheid, op vele terreinen vinden ontwikkelingen plaats. Zoals op het gebied van energievoorziening, milieumaatregelen, aanpassingen op het terrein van inkoopbeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als gemeente Zwijndrecht moeten wij bij deze ontwikkelingen aansluiten. Met dit initiatief voorstel worden alle initiatieven die er nu al zijn in Zwijndrecht en nieuwe initiatieven gebundeld in een programma duurzaamheid.

Het initiatief te starten met een prijsvraag om ideeën aan te leveren om Zwijndrecht duurzamer te maken. Aan deze ideeën zo weinig mogelijk randvoorwaarden mee te geven zodat er zo veel mogelijk ideeën kunnen worden aangeleverd. Inwoners van Zwijndrecht hiervoor uit te nodigen, maar ook lokale organisaties, woningbouwverenigingen, wijkplatforms, vve, scholen, bedrijven en iedereen die mee wil doen. Bijvoorbeeld € 1000 voor het beste idee; 500 voor het leukste en 250 voor het meest vergaande idee. Door de vele organisaties en inwoners er bij te betrekken wordt direct gewerkt aan het verkrijgen van draagvlak voor het uitvoeren van die ideeën en het bevorderen van het bewustzijn voor het belang van duurzaamheidmaatregelen.

Bijlage bij het initiatiefvoorstel Buur saam Zwijndrecht

Voorstel om te komen tot een programma voor een duurzamer Zwijndrecht

Waarom dit plan?

Reeds aangekondigd bij de perspectiefnota door PvdA en CU/SGP komen wij nu met een initiatiefvoorstel om te komen tot een programma duurzaam Zwijndrecht.

Landelijk is er veel aandacht voor duurzaamheid, op vele terreinen vinden ontwikkelingen plaats. Zoals op het gebied van energievoorziening, milieumaatregelen, aanpassingen op het terrein van inkoopbeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als gemeente Zwijndrecht moeten wij bij deze ontwikkelingen aansluiten. Belangrijk bij uitvoering van duurzaamheidmaatregelen is dat er een groot draagvlak moet bestaan voor activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Met dit initiatief voorstel kunnen alle initiatieven die er nu al zijn in Zwijndrecht en nieuwe initiatieven worden gebundeld in een programma duurzaamheid.

Wat willen we bereiken?

Meer aandacht voor een duurzamer Zwijndrecht. Een groter bewustzijn onder burgers voor het belang van het bevorderen van duurzaamheid. Zodoende duurzaamheid op de agenda te krijgen van de gemeente, inwoners, lokale organisaties, scholen en bedrijven. Met dit initiatiefvoorstel kunnen de initiatieven op elkaar worden afgestemd en zo kan er worden gewerkt aan het bevorderen van duurzaamheid in Zwijndrecht.

Wat kan ons tegenhouden?

Op dit moment zijn er een aantal initiatieven op het gebied van duurzaamheid in Zwijndrecht. Deze vinden vrij geïsoleerd van elkaar plaats. Wat ons nog meer kan tegenhouden is het gebrek aan middelen van de gemeente om hier uiteindelijk een programma duurzaamheid op te stellen. Gebrek aan middelen voor bedrijven, organisaties voor het doen van investeringen. Voldoende politieke wil?

Wat moeten we ondernemen?

We kunnen starten met het uitschrijven van een prijsvraag.

Een prijsvraag om ideeën aan te leveren om Zwijndrecht duurzamer te maken. Aan deze ideeën zo weinig mogelijk randvoorwaarden mee te geven zodat er zo veel mogelijk ideeën kunnen worden aangeleverd. Inwoners van Zwijndrecht hiervoor uit te nodigen, maar ook lokale organisaties, woningbouwverenigingen, wijkplatforms, vve, scholen, bedrijven en iedereen die mee wil doen. Bijvoorbeeld € 1000 voor het beste idee 500 voor het leukste en 250 voor het meest vergaande idee. Door de vele organisaties en inwoners er bij te betrekken wordt direct gewerkt aan het verkrijgen van draagvlak voor het uitvoeren van die ideeën en het bevorderen van het bewustzijn voor het belang van duurzaamheidmaatregelen.

Hoe steken we de handen uit de mouwen?

Dit initiatief voorstel te agenderen in een carrousel en een meerderheid hiervoor te verkrijgen.

Daarna een jury samen te stellen. Aandacht vragen en voldoende publiciteit voor de prijsvraag. Ook zal er voldoende uren ambtelijke uren moeten worden vrijgemaakt voor het vertalen van alle initiatieven en bestaande activiteiten in een programma duurzaamheid. Bij de uiteindelijke uitvoering van de plannen zoveel mogelijk rekening houden met de vele subsidieregelingen die er op dit gebied zijn en € 10.000 reserveren uit de vrije ruimte van de raad.

(terug naar overzicht artikelen)

Textielinzameling

Wethouder Dost (ChristenUnie-SGP) beantwoord op 25 januari 2010 vragen van ons raadslid Van den Berg over de textielinzameling.

Geachte leden van de raad,

Onlangs heeft de heer Van den Berg de vraag gesteld welke organisaties in Zwijndrecht textiel inzamelen en hoe zij daar mee omgaan.

We hebben momenteel de inzameling van textiel onder de paraplu van Netwerk NV ondergebracht bij Opnieuw & co. Opnieuw & co is een not for profit organisatie gericht op enerzijds het realiseren van sociale werkgelegenheid en anderzijds het stimuleren van hergebruik. Ze doen dit in samenwerking met de diverse gemeenten, waaronder Zwijndrecht. Opnieuw & co beheert ook een aantal kringloopbedrijven. De inkomsten uit het kringloopbedrijf en de inzameling van textiel gebruikt Opnieuw & co om de inzamelkosten te dekken en wat daarna overblijft voor het bestrijden van de werkloosheid.

We krijgen regelmatig aanvragen van allerlei liefdadigheidsinstellingen of zij de inzameling van textiel in Zwijndrecht mogen organiseren. We reageren hierop terughoudend. Ook zijn er organisaties geweest die dit niet eens vragen maar via de krant mensen erop attenderen hun textiel buiten te zetten zodat ze dit komen ophalen. Ze hebben hier geen vergunning voor. Zo hebben we onlangs met succes een handhavingsactie uitgevoerd om een dergelijke illegale inzamelactie te voorkomen. Een andere inzamelaar hiervoor toestemming/vergunning verlenen zou de activiteiten van Opnieuw en co frustreren. Bovendien hebben we hierover afspraken gemaakt met Netwerk die we niet willen ondermijnen.

Ik hoop hiermee de vraag voldoende te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Arie Dost

(terug naar overzicht artikelen)

Echt scheiden loont

12 oktober 2010

Raadslid René van den Berg reageert tijdens de vergadering van de carrousel op 12 oktober 2010 over het afvalstoffenbeleidsplan.

“Dit is een goed werkstuk. Er blijkt veel gedaan te worden en er is veel verbeterd. Het college wil ons consulteren en daarvan maken we uiteraard gebruik.”

Van den Berg pleit voor meer communicatie over het scheiden van afval. “Ik lees in het plan dat de ouderen milieubewuster zijn dan de jongeren. Dat is heel jammer. Bewoners van flats of appartementen kunnen ook beter meedoen. De gemeente moet er dan wel voor zorgen dat dit mogelijk is. Om verbeteringen te bereiken is een goede communicatie nodig, door flyers (afvalwijzers), berichten in de plaatselijke bladen en gerichte campagnes, bijv. in kantines en op scholen. Wij pleiten voor voorlichting en opvoeding en willen hier scholen en verenigingen bij betrekken door hieraan meer aandacht te besteden. Het is te gek dat uitgaande jongeren lege flesjes na consumptie zomaar op straat kapot gooien. Met overlast voor buren en fietsers als gevolg. Stoer? Nee asociaal! Krachtiger optreden mag van ons best. Betrek de jeugd er vaker bij door graffitiwedstrijden op de afvalcontainers en opstelwedstrijden e.d..”

Van den Berg vraagt zich af of er genoeg gecontroleerd wordt, of bijvoorbeeld een container vol is. “Kan een wijkplatform hierin iets betekenen? Er moet een goede klachtenlijn zijn voor burgers om onregelmatigheden te kunnen signaleren? Dit kan veel overlast helpen te voorkomen.”

Wat betreft Van den Berg mag de inzet van de gemeente nog wel worden opgevoerd. “De inzet van een mini milieupark wordt minimaal ingevuld. Elke maand wordt een andere wijk bezocht? Tweemaal per jaar aan de beurt komen dus? Dat vindt de fractie ChristenUnie-SGP veel te gering. Onze milieustraat in Hendrik Ido Ambacht is niet eenvoudig te bereiken. Ook zijn de momenten van opening matig bekend. Soms horen we ook klachten: half vijf al dicht!

De CU-SGP mist de “Max milieu wagen” node! Onze fractie wenst ook nieuwe en verbeterde initiatieven. Zijn middenstanders bereid afval in te zamelen? Vergelijk dit met het inleveren van gebruikte batterijen. Zo komen in aanmerking bijv. het klein chemisch afval, verfblikken, thinners en medicijnen (drogisterij en apotheek) in te zamelen bij de detailhandel.

Eenvoudig te realiseren wensen die leven bij de fractie ChristenUnie-SGP:

 • Verzamelpunten voor afval moeten er beter en duidelijker uitzien.
 • Zijn er voldoende containers in elke wijk? Vooral ook ondergronds?
 • Er is controle nodig of het leegmaken niet sneller moet: glas naast de glasbak e.d.

Een verbeterpunt is ook het ophalen van bouw- en sloopafval door de gemeente. Hierbij lopen we achter. Onze wens: een telefoontje en het wordt ter plekke opgehaald. Particulieren betalen nu € 25. De opbrengst betekent voor de gemeente niet veel, maar voor een particulier mogelijk een heel bedrag, zodat deze van die dienst geen gebruik maakt. Gratis dus, behalve voor bedrijven!”

Van den Berg mist bovendien nog wat zaken in de nota. “Een vergelijking met gemeenten in de regio of met gelijk inwonertal ontbreekt. En een belangrijk alternatief wordt niet genoemd. Is het ooit overwogen om pas te scheiden bij het bedrijf dat verwerkt? In Maastricht of Gorinchem blijkt dit prima te werken!”

Van den Berg concludeert dat “er meer ingezameld kan worden. Toch vermoeden wij dat 100% scheiden niet te realiseren is. Botten van kippen of graten van vis verpak je toch in oud papier of plastic (zeker ’s zomers!) voor het in de juiste bak gaat! Met het college is onze fractie van mening dat extra kosten voor het sorteren, verwerken e.d. niet tot extra kosten voor de burger mag leiden. En de marges? Eenpersoonshuishoudens en grotere gezinnen moeten niet onevenredig worden belast. Het college mag gedifferentieerde tarieven (diftar) voorzichtig gaan invoeren, maar we moeten snel evalueren.”

(terug naar overzicht artikelen)

VNG-ledenraadpleging over verpakkingen

Wethouder Henk Mirck antwoordt op vragen Gerrit Jan Voerman (ChristenUnie-SGP) dat de gemeente geen steun gaat verlenen aan het afschaffen van statiegeld op petflessen en zelfs uitbreiding wenst.

27 november 2012

Gerrit Jan Voerman stelde namens de fractie aan het college schriftelijk vragen over de afschaffing van statiegeld. Wethouder Henk Mirck geeft met het oog op de VNG raadpleging rondom de raamovereenkomst verpakkingen hierop tijdens de raadsvergadering van 27 november 2012 antwoord. De gemeente gaat geen steun verlenen aan het afschaffen van statiegeld op petflessen en wenst zelfs uitbreiding. Afschaffing van statiegeld is één van de onderdelen van de overeenkomst. 

De schriftelijke vraag namens de ChristenUnie-fractie luidde als volgt.

Op 20 november jl. zond de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan college en raad een brief inzake een ledenraadpleging over de verpakkingen.

Statiegeld geldt nu nog voor de meeste grote plastic flessen en is een uitstekende manier is om zoveel mogelijk materiaal retour te krijgen (meer dan 95%). De regeling zou zelfs uitgebreid kunnen worden voor kleine plastic flessen. De kosten van het opruimen van zwerfvuil komen steeds meer voor rekening van de gemeenten. Afschaffing van statiegeld is ook om die reden ongewenst.

De discussie over  het afschaffen van het statiegeld op plastic flessen is weer actueel. Één van de grootste fracties in de Tweede Kamer heeft bij de begrotingsbehandeling aanvankelijk aangegeven voor het behoud van statiegeld te zijn. Recent heeft deze fractie aangegeven eerst de uitslag van de VNG ledenraadpleging te willen afwachten. We constateren dat de ledenraadpleging van grote invloed zal zijn op de besluitvorming.

Onze vraag aan het college en de raad is hoe zij wil reageren op deze ledenraadpleging. Geen reactie voor 11 december betekent instemming met het onderhandelingsresultaat.

(terug naar overzicht artikelen)

Groene stroom voor de minima

9 november 2010

Tijdens de begrotingsraad op 9 november diende Marius Schenkel namens de ChristenUnie-SGP fractie een motie in, waarin het college wordt verzocht zich in te zetten om gezamenlijk met de andere Drechtsteden over te gaan tot het inkopen van groene stroom voor de doelgroep met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum.

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben een plan bedacht waarmee sociale minima kunnen besparen op hun energierekening. Andere steden mogen zich aansluiten.

Als de minima collectief hun energie inkopen, zijn de kosten lager en kunnen zij per huishouden mogelijk structureel 130 euro per jaar aan energiekosten besparen. Dat is ongeveer 10 procent van hun energierekening. De vier grote steden zijn daarvoor een Europese aanbesteding begonnen die in februari wordt afgerond. Energieleveranciers kunnen zich daarop inschrijven. De aanbesteding heeft een looptijd van vier jaar.

Om de uitstoot van het broeikasgas CO2 terug te dringen, willen de steden zich voor dit project duurzame energie inzetten. De regeling is bedoeld voor huishoudens die vallen onder de noemer sociale minima. Dat is een huishouden met een maximaal inkomen van 130 procent van het minimumloon.

De gemeenten kopen de energie - elektriciteit en aardgas - niet in, maar werven deelnemers, faciliteren bij de incasso van de energierekening en bemiddelen bij betalingsachterstanden. Voor de deelnemers gelden een aantal voorwaarden. Zo moeten ze bijvoorbeeld akkoord gaan met een automatische incasso en meewerken bij het onderzoek hoe zij energie kunnen besparen.

Voorgesteld wordt om samen met de andere Drechtsteden aan te sluiten bij dit initiatief. De Drechtsteden kunnen naar de burgers laten zien dat ze direct wat kunnen betekenen voor haar inwoners.

Er is veel steun in de raad voor de motie. Burgemeester en wethouders nemen deze motie over.

Op verzoek van Algemeen Belang Zwijndrecht wordt ook de mogelijkheid onderzocht om de doelgroep te verbreden tot alle inwoners van Zwijndrecht. Ook dit verzoek wordt door burgemeester en wethouders overgenomen.

(terug naar overzicht artikelen)

Asbest in schoolgebouwen

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Atsma onlangs aangegeven dat schoolbesturen binnen een jaar geïnventariseerd dienen te hebben of hun schoolgebouwen asbest bevatten. Wij zijn van mening dat de voortgang van dit traject belangrijk is vanuit het oogpunt van een goede gezondheid voor de vele kinderen en volwassenen die gebruik maken van deze voorzieningen.

3 mei 2012

Een mogelijkheid om dit onder de aandacht te brengen bij het college is door hierover schriftelijke vragen te stellen. Op dit moment zijn wij in afwachting van de beantwoording. Hieronder vindt u de door ons gestelde vragen.

Schriftelijke vragen met betrekking tot asbest in de schoolgebouwen ingediend door C.R. van den Berg namens de ChristenUnie-SGP Zwijndrecht.

 1. In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Atsma onlangs aangegeven dat schoolbesturen binnen een jaar geïnventariseerd dienen te hebben of hun schoolgebouwen asbest bevatten. Is het college hiervan op de hoogte?
 2. Begin 2011 heeft de staatssecretaris in de Tweede Kamer aangegeven dat hij schoolbesturen zou stimuleren om voor juli 2012 een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Uit een onlangs gehouden enquête komt het beeld dat er onvoldoende voortgang in dit inventarisatietraject zit. Hij stelt vast dat niet alle schoolbesturen actie ondernemen. Tegelijkertijd wijst hij er in zijn brief op dat de gecertificeerde inventarisatiebureaus aan de grenzen van hun capaciteit zitten, waardoor de inventarisatie ook vertraagt. Ons is bekend dat er in het jaar 2000 voor alle scholen op het grondgebied van Zwijndrecht een asbestinventarisatie is verricht. De urgente asbestgevallen zijn toen door de gemeente aangepakt en bekostigd. De niet urgente gevallen zijn toen niet behandeld. Onze indruk is dat een deel van de te inventariseren scholen nog niet is geïnventariseerd. Is het beeld in Zwijndrecht vergelijkbaar en is er ook in Zwijndrecht te weinig voortgang?
 3. Is de wethouder, met ons, van mening dat de voortgang van dit traject belangrijk is vanuit het oogpunt van een goede gezondheid voor de vele kinderen en volwassenen die gebruik maken van deze voorzieningen?
 4. Veel inventarisatiebureaus blijken aan de grenzen van hun capaciteit zitten. Kan de wethouder zorgdragen voor een goede inventarisatie die wordt georganiseerd en gefaciliteerd vanuit de gemeente Zwijndrecht, waardoor de inventarisatie in Zwijndrecht goed kan worden uitgevoerd en wellicht toch kan worden afgerond voor juli 2012?
 5. In veel gevallen bestaan er voordelen door diensten via de Drechtsteden te organiseren. Denk in dit geval aan bijvoorbeeld de collectiviteit. Is de wethouder bereidt om ook de mogelijkheden binnen de Drechtsteden te onderzoeken, om zo voor Zwijndrecht de inventarisatie zo goed als mogelijk plaats te laten vinden?

Andries van Gemerden 

Asbest in schoolgebouwen (beantwoording)

Wij hebben kort geleden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen aan het college met betrekking tot asbest in de schoolgebouwen. Wij zijn van mening dat de voortgang van dit traject belangrijk is vanuit het oogpunt van een goede gezondheid voor de vele kinderen en volwassenen die gebruik maken van deze voorzieningen. De beantwoording door het college hebben wij ontvangen. Hieronder vindt u de brief van het college met daarin de door ons gestelde vragen en de beantwoording. Schriftelijke vragen met betrekking tot asbest in de schoolgebouwen ingediend door C.R. van den Berg.

Beantwoording vragen van de fractie van ChristenUnie-SGP

19 juni 2012

Aan de leden van de raad,

In een brief aan ons college d.d. 1 mei 2012 heeft de fractie van de ChristenUnie-SGP haar bezorgdheid uitgesproken over het opstellen van de asbestinventarisatie bij de schoolgebouwen in Zwijndrecht. De fractie van ChristenUnie- SGP heeft ons daarom verzocht antwoord te geven op een vijftal vragen die betrekking hebben op de voortgang van de asbestinventarisatie van de scholen. In deze brief beantwoorden wij deze vragen.

1. Is het college op de hoogte van de brief van staatssecretaris Atsma?

De gemeente is op de hoogte van de brief van staatssecretaris Atsma d.d. 5 april 2011 over de asbestinventarisatie van de schoolgebouwen. In scholen die voor 1994 zijn gebouwd is mogelijk asbest verwerkt. De schoolbesturen in Zwijndrecht zijn met de asbestinventarisatie bezig en de oude asbestinventarisatie uit 2000 is bij de schoolbesturen bekend (zie antwoord vraag 2). We dringen bij het OOGO (overleg met de schoolbesturen) aan dat zij de asbestinventarisatie in het najaar 2012 afronden.

2. Is het beeld in Zwijndrecht vergelijkbaar en is er ook in Zwijndrecht te weinig voortgang?

In 2000 heeft de gemeente een asbestinventarisatie verricht ten behoeve van de scholen op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht. De urgente asbestgevallen zijn toen op basis van een saneringsplan door de gemeente aangepakt en bekostigd. De niet urgentegevallen zijn niet aangepakt, omdat dit pas aan de orde is bij verbouwing of sloop. Bij sloop is een asbestinventarisatie verplicht. Er is bij deze scholen geen direct gevaar voor de volksgezondheid. Desondanks dringen we bij het OOGO aan dat zij de asbestinventarisatie in het najaar 2012 afronden.

3. Is de wethouder, met ons, van mening dat de voortgang van dit traject belangrijk is vanuit het oogpunt van een goede gezondheid voor de vele kinderen en volwassenen die gebruik maken van deze voorzieningen?

We vinden de voortgang van dit traject zeker belangrijk vanuit het oogpunt van een goede gezondheid voor de mensen die gebruik maken van deze voorzieningen. Zoals hierboven vermeld doet de gemeente zoveel mogelijk om het onderwijs te stimuleren de asbestinventarisatie te actualiseren. De gemeente heeft daarom informatie uit het verleden beschikbaar gesteld. De noodzakelijke sanering van het asbest komt via het IHP voor rekening van de gemeente.

4. Kan de wethouder zorgdragen voor een goede inventarisatie die wordt georganiseerd en gefaciliteerd vanuit de gemeente Zwijndrecht, waardoor de inventarisatie in Zwijndrecht goed kan worden uitgevoerd en wellicht toch kan worden afgerond voor juli 2012?

Zoals hierboven vermeld zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het maken van de asbestinventarisatie. We hebben als gemeente hierin een adviserende en stimulerende rol.

5. Is de wethouder bereid om ook de mogelijkheden binnen de Drechtsteden te onderzoeken om de inventarisatie zo goed als mogelijk plaats te laten vinden?

In het kader van de onderwijshuisvesting zijn de schoolbesturen primair verantwoordelijk voor het aanbestedingstraject. In overleg met de schoolbesturen zijn wij wel bereid ondersteuning beschikbaar te maken vanuit het inkoopbureau van het SCD. Het inkoopbureau kan onderzoeken hoe de inventarisatie voor Zwijndrecht zo goed mogelijk kan plaatsvinden. Wellicht samen met andere Drechtsteden-gemeenten.

Wij gaan er vanuit uw vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord.

Hoogachtend, De secretaris, De burgemeester,

(terug naar overzicht artikelen)

Archeologisch beleid

Dat een gemeentebestuur vooral gericht is op de toekomst, moge duidelijk zijn. Toch staan er ook regelmatig onderwerpen op de agenda die met het verleden te maken hebben. Zo bereikte de raad recent een nota Archeologisch beleid.

4 april 2012

De nota Archeologisch beleid is inmiddels besproken en zal naar alle waarschijnlijkheid op dinsdag 10 april vastgesteld worden. Dat had op 27 maart jl. al kunnen gebeuren, ware het niet dat de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO Noord) nog graag een reactie wilde geven. Uit het oogpunt van goed bestuur wil onze fractie die wens graag honoreren, alhoewel er naar de mening van de ChristenUnie-SGP geen claim mag liggen van eigenaars of gebruikers om dit werk nagenoeg onmogelijk te maken. De zorg van de LTO begrijpen we, doch er is een goede regeling getroffen voor schade aan gewassen als de bodem opengelegd moet worden. Voor ons moet toch ook het cultureel erfgoed bewaakt worden. 

Hoe beoordeelt onze fractie deze nota? De ChristenUnie-SGP beschouwt die als een goed stuk. Volgens ons is er voldoende aandacht voor bijvoorbeelden bouwvergunningen. De nota heeft de vereisten keurig in kaart gebracht. Onze woordvoerder, René van den Berg, miste opmerkingen over bodemvondsten die door particulieren worden aangetroffen op hun eigen terrein. Denk aan volkstuinders of agrariërs, die bijvoorbeeld in Kijfhoek plotseling zeer oud aardewerk in hun grond opspitten. Ook de relatief kleine, of minder opzienbarende vondsten, behoren tot ons cultureel erfgoed!

Onze fractie bepleit niet alleen een passieve, maar ook een actieve opstelling, denkend aan studenten of scholieren en de plaatselijke Historische Vereniging, die in de toekomst wellicht interessante locaties (denk aan de Devel bij Kijfhoek) opgravingen zouden kunnen verrichten. Van hen mag je een zorgvuldige omgang verwachten met materiaal dat opgegraven wordt. Maar al te vaak is het voorgekomen dat men dit “wegmoffelde”, in de veronderstelling dat het alleen maar “zorg of overlast” met zich mee zou brengen.

Het is voor onze fractie nog maar de vraag of alles in kaart is gebracht. Wie weet: als straks De Geer op de schop gaat, zouden er nog wel eens resten kunnen worden aangetroffen van het buiten Nederhoven, waarover we nog maar weinig weten. En dat geldt eveneens voor andere bestemmingsplannen.

Wij vroegen ons af of er gebruik is gemaakt van satellietfotografie, die kleurverschil aantoont, grondradar, geologie en het A.H.N. (Actueel Hoogtebestand Nederland), waarmee op grotere diepte gewerkt kan worden. Er is inderdaad aandacht geweest voor moderne technieken.

Een nota alleen is niet voldoende. Deze moet in de praktijk ook functioneren. Allereerst is het belangrijk dat de gemeente zich aan de regels houdt. Al het personeel moet op de hoogte zijn. Het is goed als voor hen workshops worden georganiseerd. Verder bepleiten wij een goede communicatie richting de burgerij door middel van de plaatselijke pers en de internetsite. Het publiek moet natuurlijk voldoende weten over het eigendomsrecht van gevonden voorwerpen. Een woord van waardering is op z’n plaats voor de ambtenaar Arnold Groenewegen, die een gedegen nota samenstelde!

C.R. van den Berg

(terug naar overzicht artikelen)