Financiën

Artikelen

Rioolrecht 2010 >

Perspectiefnota 2010 >

Begroting 2011-2014 >

Perspectiefnota 2011 >

Begroting 2012-2015 >

Perspectiefnota 2012 >

Begroting 2013-2016 >

Perspectiefnota 2013 >

Begroting 2014-2017 >   

Rioolrecht 2010

Fred Loos (Algemeen Belang Zwijndrecht) en Gerrit Jan Voerman (ChristenUnie-SGP) nemen 19 januari 2010 samen het initiatief tot het indienen van een motie over het Gemeentelijk Rioleringsplan Zwijndrecht. Om het rioolstelsel op orde te krijgen en te houden is volgens burgemeester en wethouders in de periode 2011 tot 2016 jaarlijks een verhoging van het rioolrecht van 10% nodig.

Een verhoging van jaarlijks 10% is in onze ogen zeer fors. Om in de komende jaren de ontwikkeling van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en de daarbij nu voorgestelde verhoging te billijken zal het raadsvoorstel inzake de vaststelling van de rioolbelasting, waarin de jaarlijkse verhoging wordt vastgesteld, vergezeld dienen te zijn van een voortgangsrapportage van het GRP.

Tekst van de motie

"Het raadsvoorstel inzake de vaststelling van de rioolbelasting waarin de jaarlijkse verhoging wordt vastgesteld, dient vergezeld te zijn van een voortgangsrapportage van het GRP. In deze voortgangsrapportage dient opgenomen te zijn:

 • de beginstand van de reserve van het huidige jaar
 • de voorgenomen investeringen & kosten van het huidige jaar
 • de uitgevoerde investeringen & kosten van het huidige jaar
 • de voorgenomen investeringen & kosten van de komende 3 jaar, per jaar
 • de inkomsten over het huidige en de komende 3 jaar, per jaar, rekening houdend met de voorgestelde jaarlijkse verhoging
 • de eindstand van de reserve aan het einde van elk jaar over de komende 3 jaar."

De motie krijgt raadsbrede ondersteuning en ook het college kan er achter staan. De raad krijgt op deze manier de mogelijkheid om te controleren of de jaarlijkse verhoging van de rioolheffing echt nodig is en of de daarbij horende en beloofde kwaliteitsslag ook daadwerkelijk wordt gemaakt.

(Terug naar overzicht artikelen)

Perspectiefnota 2010

Henk Pasveer spreekt tijdens de algemene beschouwingen op 22 juni 2010 namens de ChristenUnie-SGP fractie over de Perspectiefnota 2010 en de 1e Bestuursrapportage 2010.

Henk wijst er op dat de komende jaren een forse inzet van de raad, het college en de ambtelijke organisatie zal worden gevraagd om afdoende te reageren op de opgelegde rijksbezuinigingen. De doelstelling van onze fractie is de burgerij daar waar mogelijk te ontzien en dat de meest kwetsbaren buiten schot blijven. Daarnaast wensen we een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief. Gezien de financiële druk op de inkomens willen wij vasthouden aan de nullijn voor de gemeentelijke heffingen voor de begroting 2011. Vanwege de vele onzekerheden wenst onze fractie het financieel perspectief van de gemeente jaarlijks te beoordelen of afwijking van de nullijn wel noodzakelijk is.

Onze fractie heeft hoge verwachtingen van het debat met de samenleving. Als we niet kiezen voor lastenverzwaring van de burger, moet de ruimte worden gevonden in bezuinigingen bij de gemeente, de gemeenschappelijke regelingen, maar ook bij de subsidieontvangers. Keuzes maken is onontkoombaar.

Wij steunen het college dat de Verbonden Partijen (o.a. gemeenschappelijke regelingen Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid) naar evenredigheid bijdragen aan de vereiste bezuinigingen. Onze fractie heeft zorgen of de overgedragen taken aan de Drechtsteden wel efficiënt worden uitgevoerd. Het accountantsrapport over de bedrijfsvoering van de Drechtsteden spreekt op dit punt voor zichzelf. Deze is niet op orde. Gezien het grote financiële belang dat Zwijndrecht heeft bij de Drechtsteden is meer controle en meer aandacht hiervoor van B&W meer dan vereist.

De realisatie van het investeringsplan (o.a. onderhoud openbare ruimte en accommodaties) kost de gemeente de nodige hoofdbrekens. Wij opteren voor inhalen van de grootste achterstanden.

Wensen

Onze fractie wil onderzocht hebben of de programmaonderdelen met de aanduiding belangrijk en eventueel wens tegen relatief beperkte kosten, budgettair neutraal of zelfs winstgevend toch te realiseren zijn. Wij denken hierbij aan de Multifunctionele Accommodatie Kort Ambacht Zuid, de invoering van schoolzwemmen (welke voordelen zijn te behalen in het accommodatiebeleid door de realisatie van minder sportzalen?) en de upgrading van het Winkelcentrum Walburg. Zoek slimme oplossingen met andere partijen.

In september wil de fractie voor alle gebouwen waarvoor de gemeente de energienota betaalt een nulmeting uitvoeren voor het energieverbruik. Zo zal er ook te besparen zijn op de energienota voor de straatverlichting.

De fractie is goed te spreken over de samenwerking tussen de Woningstichtingen en Opmaat om de sociale minima actief te benaderen. Hiermee wordt een belangrijk onderdeel (“Niemand buiten de boot”) van ons verkiezingsprogramma ingevuld. Hiervoor onze complimenten.

De Eerste Bestuursrapportage.

Het college heeft onze instemming de verkoopopbrengst van aandelen Netwerk NV toe te voegen aan het weerstandsvermogen Exploitatie onder de toevoeging dat het gaat om geoormerkt geld van de raad. Dit geld is niet overal voor inzetbaar, maar vereist goedkeuring van de gemeenteraad.

Het college is hard op weg inhaalslagen te maken in het buitengebied. Onze fractie heeft daarbij de stille wens dat legalisatie achteraf voldoende bouwleges opbrengt om de gemaakte kosten te compenseren.

De fractie heeft moeite met de gevraagde hogere bijdrage voor de Service Center Drechtsteden. Kunnen burgemeester wethouders de raad bij de begrotingsbehandeling informeren welke kosten de gemeente Zwijndrecht inmiddels heeft gemaakt en welke revenuen hier tegenover staan?

Met de jaarcijfers 2009 stemmen wij in. Het college krijgt van de CU/SGP fractie geen verschoning voor de budgetoverschrijding Inhuur externen. Het college heeft geld uitgegeven aan de juiste dingen, echter zonder budget te vragen aan de raad. Hiermee neemt onze fractie een soepel standpunt in. Wij verwachten voor dit jaar een accountantsverklaring met een verklaring dat de uitgaven niet allen correct zijn verantwoord, maar ook rechtmatig zijn gedaan. In de begroting willen wij over het onderwerp inhuur derden een aparte paragraaf. Wij dienen hiervoor een amendement in.

Amendement

Het door alle fracties ondertekende amendement van de ChristenUnie-SGP betreft het toevoegen van een paragraaf Inhuur Externen aan de meerjarenbegroting 2011 - 2014. Het amendement is gewenst om de kaderstellende en de controlerende rol van de gemeenteraad te versterken. Het amendement is nodig vanwege de forse omvang van niet gebudgetteerde financiële middelen, zoals blijkt uit de jaarcijfers 2009 en om de noodzaak aanzienlijke bezuinigingen te realiseren. In samenspraak met de raad wordt de definitie van Inhuur vastgesteld.

(Terug naar overzicht artikelen)

Begroting 2011-2014 

dinsdag 09 november 2010

Tijdens de Algemene beschouwingen op 9 november 2010 spreekt Henk Pasveer namens de ChristenUnie-SGP fractie de gemeenteraad toe.

Voorzitter, raadsleden en aanwezigen,

Allereerst onze complimenten aan de samenstellers van de Programmabegroting 2011-2014. In 148 pagina’s heldere tekst beschrijft het college en de ambtelijke staf aan de raad wat Zwijndrecht in 2011 te wachten staat.

Op €9.000,= na (minder bezuinigingen op de rekenkamer) zijn alle voorgestelde bezuinigingen uit de Perspectiefnota 2010 vertaald in deze Programmabegroting. De begroting voor 2011 is sluitend; het meerjaren perspectief vertoont tekorten vanwege de verwachte en ingeboekte rijksbezuinigingen. De ChristenUnie/SGP fractie vraagt zich af of dit negatieve meerjarenperspectief niet zwaarder moet wegen in deze Programmabegroting 2011. Onze fractie maakt zich daarom zorgen over de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente.

De begroting

De gemeentelijke liquiditeits- en financieringspositie biedt voldoende ruimte om financiële middelen te kunnen aantrekken. U stelt voor de bestaande leningenportefeuille in 2011 nog op te hogen met een langlopende lening van €11,0 miljoen. De totale langlopende schuld bedraagt dan €105,0 miljoen ten opzichte van het begrotingstotaal van €102,0 miljoen. Wij achten deze oplopende schuldpositie en de hiermee toenemende rentelasten ongewenst. Waarom onderzoeken B&W niet de mogelijkheden de uitstaande leningen bij de woningbouwcorporaties op te eisen? Daarbij twijfelt de ChristenUnie/SGP of het ingenieursbureau Drechtsteden en de gemeentelijke organisatie toegerust zijn het investeringsplan 2011 te realiseren. 

Grondbeleid

Pas na 2013 verwacht u de afronding van Bakestein, LOC woningbouw en/of de eerste ontvangsten uit het project Noordoevers te realiseren. De investeringslasten van het LOC, het Gemeentehuis en de gevolgschade van het Multifunctioneel Centrum zijn dan afgedekt. Inmiddels is er wel sprake van een afname van het dekkingsoverschot van €1,3 miljoen. Het weerstandsvermogen is pas na 2013 gecalculeerd op orde, maar het risico van De Volgerlanden is hierin niet vertaald. Daarom zetten wij vraagtekens bij de grafieken weerstandsvermogen op pagina 62 en 112 van de begroting. Vooral 2014 piekt heel vriendelijk. College, verklaar u eens nader! 

Verbonden partijen

Wij blijven er aan vasthouden dat de verbonden partijen naar evenredigheid bijdragen aan de majeure bezuinigingen die de gemeente moet realiseren. Ergerlijk is het geschil tussen de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en Zuid Holland Zuid over €4,0 miljoen. De sanctie van Binnenlandse Zaken: 60% opschorting van de algemene uitkering gemeentefonds over de 19 deelnemende gemeenten. Is hiermee in de begroting rekening gehouden?

Inhuur derden

In de paragraaf Inhuur derden formuleert u één doelstelling en vier activiteiten om de inhuur derden te beperken. Deze hebben onze volledige instemming. Wij verzoeken u bij de eerste Marap 2011 inzage te geven over de ervaringen en de resultaten die zijn opgedaan met de ingezette marsroute. De investeringen in eigen medewerkers om tot een soepel werkende ambtelijke organisatie te komen acht onze fractie noodzakelijk. Hiermee vervult u een stille wens van de ChristenUnie/SGP.

Politie/Brandweer

Met de komst van de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid en met de voorgenomen plannen van het nieuwe kabinet voor de politieorganisatie, hoopt onze fractie dat de lokale politie- en brandweerzorg op orde zijn en op orde zullen blijven. De aangiftebereidheid mag niet in het gedrang komen. De vertrouwde wijkagent zien wij graag gehandhaafd in de zwijndrechtse wijken. U hebt onze steun om de brandweercluster Zwijndrechtse Waard te handhaven. Wij hechten sterk aan de adviserende rol van de brandweer op haar vakgebied en wij blijven pleiten voor een goed getraind vrijwilligerskorps. De politie en brandweer zijn wel de dienstverleners die de klok rond paraat zijn.

Sociaal

De Haagse snoeihand treft hard de kwetsbare groepen in de gehele samenleving. De fractie ontvangt meermalen signalen dat meer mensen uit de kwetsbare groepen in de financiële problemen komen. Wij verzoeken het college bij de bezuinigingen voor de komende jaren ernstig rekening te houden met die groepen die door de Haagse bezuinigingen worden getroffen. Het coalitieakkoord 2010-2014 gaat van de gedachte uit dat de meest kwetsbare groepen uit onze samenleving zo veel mogelijk worden ontzien.

De vier grote gemeenten gaan groene stroom inkopen en de inwoners met een inkomen tot 130% van het sociale minimum hiervan te laten profiteren. Onze fractie ziet dit initiatief gaarne ingevoerd in de Drechtsteden voor dezelfde doelgroep. Hiermee laat Zwijndrecht zien wat de Drechtsteden kunnen bereiken voor deze specifieke doelgroep. De Drechtsteden kunnen dan laten zien wat zij voor de minima kunnen/willen doen. Wij zullen hiervoor een motie indienen.

Jeugdzorg en onderwijs zijn onze grote zorg. Onze fractie pleit voor een hechte samenwerking van de gremia die bij de jeugdzorg betrokken zijn. Zeker nu de gelden jeugdzorg rechtstreeks naar de afzonderlijke gemeenten gaan. Overigens is de organisatie hiervoor tijdig of reeds op orde? Gezien de ontwikkelingen rond de scholen is meer aandacht van de schoolleiding voor de directe omgeving van de school zeer gewenst. De laatste tijd horen wij weinig over hangjeugd; spijbellaars; specifiek groepen die niet buiten de boot mogen vallen. Spijbelt het college soms ook tussentijds?

Wij houden het college aan de lagere exploitatiebijdrage Drechtwerk vanaf 2012. De verlaagde bijdrage aan To Be heeft onze instemming. Een eventuele sluiting van de bibliotheek aan de Anjerstraat zou bij onze fractie gevoeliger liggen.

Met het college gaat de ChristenUnie/SGP voor veilige, groene en schone wijken. B&W moeten maar eens in de pers breed uitmeten het nut van ondergrondse containerisatie, de scheiding van afval en afvalinzameling.

De fractie waardeert het werk van de wijkplatforms. De rechtstreeks te kiezen leden voor de wijkplatforms heeft op voorhand niet onze voorkeur.

Afrondend

Uit de opgestelde stresstest van Zwijndrecht blijkt de zwakke financiële positie van onze gemeente. Cruciaal is:

 • Niet alleen de presentatie van een sluitende 2011 begroting, maar ook de realisatie van een sluitende 2011 begroting.
 • Dat de verwachte resultaten van de bouwgrondexploitaties nu ook worden waargemaakt.

Het grootste risico is misschien wel dat Zwijndrecht zit met een te hoge schuldquote ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zo achten wij de aan te trekken lening van €11,0 miljoen niet verantwoord ten opzichte van de bestaande schuldquote. Wij vragen ons af of onze ambities ten aanzien van het investeringsprogramma 2011 niet te hoog zijn gegrepen. De gemeente moet naar onze mening zich de komende jaren meer beperken in haar ambities. Einde deze zittingsperiode moet deze raad een financieel sterke gemeente aan de nieuwe raad kunnen overgedragen.

Afsluitend

IMF topman Olivier Blanchard noemt “de 10 geboden om te bezuinigen” nuttige handvaten voor de langere termijn. Van harte hoopt de ChristenUnie/SGP fractie dat de overheden niet alleen deze financiële tien geboden, maar ook de Bijbelse tien Geboden serieus nemen. Het naleven van deze geboden zal in hoge mate bijdragen aan het welzijn van al onze burgers.

(Terug naar overzicht artikelen)

Perspectiefnota 2011

14 juni 2011

Henk Pasveer wijst er in zijn bijdrage op dat de gemeentelijke ambities te hoog en niet realistisch zijn. Hij wil de burger ontzien door belastingverhogingen te beperken. In de begroting moet ruimte zijn om tegenvallers op te vangen. Deze tegenvallers dreigen zich ook voor te doen bij de uitkeringen ten behoeve van het sociale beleid. Verder moet de schuldenlast van de gemeente omlaag.

Bij aanvang van de behandeling van de 1e bestuursrapportage en Perspectiefnota 2011 meldt burgemeester Scholten, op basis van de zojuist uitgekomen meicirculaire van de rijksoverheid, dat de voorgenomen bezuinigingen op de Algemene Uitkering voor 2012 en later lijken mee te vallen. Hierdoor ontstaat ruimte om bij de begroting 2012 bezuinigingen en verhoging van belastingen en heffingen anders in te vullen. Niettemin zijn er nog grote risico’s. De conclusie van de bespreking van de perspectiefnota is dat de bijdragen van de fracties richtinggevend zullen zijn bij het opstellen van die begroting.  

Mijnheer de Voorzitter,

Allereerst onze complimenten aan het adres van de opstellers van de stukken die ter besluitvorming de raad zijn voorgelegd. Dit wil niet zeggen de onze fractie onverdeeld gelukkig is met de Perspectiefnota 2011.

De Eerste Bestuursrapportage 2011

Het totaaloverzicht van de Eerste Bestuursrapportage 2011 vertoont slechts minposten. Desgevraagd draagt onze fractie het college op aanvullende bezuinigingen te zoeken voor 2011 envoor de jaren 2012 t/m 2014 om de verwachte negatieve resultaten in positieve zin te beïnvloeden.

De Perspectiefnota 2011

Voor onze fractie is dit een hoofdpijndocument. Het investeringsprogramma blijft onverkort ambitieus, de schuldposities onverkort hoog, de belastingparagraaf onverkort onsympathiek. De ChristenUnie/SGP heeft meermalen betoogd dat de inkomensontwikkeling van de belastingbetaler bij ons wordt meegewogen in belastingvoorstellen.

U stelt voor de Onroerend Zaak Belasting (OZB) met 6% te verhogen en deze verhoging in te ruilen tegen slechts 6% stijging van de rioolheffing. De redenen om tot forse verhoging van de OZB over te gaan zijn alleen te verklaren vanuit het negatieve financiële beeld. Uit de verschillende circulaires blijkt dat er voor de gemeente(n) behoorlijke financiële meevallers zijn te verwachten. De ChristenUnie/SGP fractie verzoekt het college bij de begrotingsbehandeling in november duidelijk te maken dat de 4% extra verhoging van de OZB noodzakelijk is.

U stelt de raad voor de eerder verwachte 10% korting op de Algemene Uitkering vanaf 2012 te verlagen naar meer sympathieke percentages. De Verbonden Partijen (veelal organisaties die namens meerdere gemeenten werkzaamheden uitvoeren, bijvoorbeeld in Drechtstedenverband) hebben in hun begrotingen voor 2012 de 10% korting op de Algemene Uitkering wel verwerkt. Deze bezuinigingen van de Verbonden Partijen heeft het college terecht in deze perspectiefnota 2011 verwerkt. Het is voor ons de vraag of de Verbonden Partijen ook zullen verzoeken hun begrotingen te mogen ook bij stellen naar deze verlaagde percentages.

U stelt voor de Rioolheffing met 6% te verhogen. Dit is wel een trendbreuk met de eerder voorgestane en verdedigde 10% lijn. De opgebouwde reserve wordt onder andere ingezet voor de financiering van baggerwerkzaamheden van de gemeentelijke watergangen. Volgens de jaarcijfers bedraagt de egalisatiereserve riolering eind 2010 € 4,1 miljoen. De omvang van deze reserve is meer dan toereikend voor het uitvoeren van de noodzakelijke riool- en baggerwerkzaamheden. De toelichting op jaarcijfers geeft aan welke werkzaamheden aan het riool in 2010 nog niet zijn uitgevoerd. Waarom dan wel tariefsverhoging nu investeringen structureel achterblijven?

Voor de afvalstoffenheffing volstaat u slechts de raad te melden dat het uitgangspunt kostendekkendheid is. Dat heeft onze instemming. De tariefstijging voor 2012 wordt echter mede bepaald door de toe te rekenen kosten. De PvdA heeft hierbij wel eens de zere vinger gelegd. Die toerekeningen bedragen onder andere 44% voor verwijderen van zwerfvuil en andere kleine kosten welke in eerdere jaren niet uit de heffing, maar uit de beheersplannen werden betaald. De Egalisatiereserve Reiniging (jaarcijfers) toont het bedrag van € 0,8 miljoen. Gezien het karakter en het saldo per einde 2010 van deze reserve zien wij de noodzaak het tarief voor de afvalstoffenheffing voor 2012 te verhogen niet in. De ChristenUnie/SGP fractie zal slechts medewerking verlenen voor aanpassing van de OZB met 6% indien de noodzaak hiervan is aangetoond bij de begrotingsbehandeling.

Zo veel als mogelijk houden wij vast aan het uitgangspunt dat de lasten voor de inwoners niet mogen stijgen. Wij hebben ons al eerder uitgelaten dat wij de financiële kaders per jaar te willen beoordelen. De extrapolatie van cijfers met een verdere horizont missen in turbulente tijden veel van hun actualiteit. Wij richten ons in ons betoog dan ook vooral op 2012. Het tij hebt u mee. Rutte is vriendelijker voor de gemeente(n) dan men eerst had gedacht.

De fractie onderschrijft uw bezuinigingsvoorstellen en voorstellen nieuw beleid.

 • Uw voorstellen over het zwembad wachten wij af, wel met de kanttekening dat investeren in een sterk verouderd zwembad niet onze directe voorkeur heeft.
 • In het gemeentelijke beheerplan accommodaties verwachten wij dat aan groot onderhoud van de brandweerkazerne voorrang wordt gegeven.
 • Sterk vinden wij uw voorstel  om bij het accommodatiebeleid ook het beheer van onderwijsaccommodaties te betrekken.

Het geactualiseerde Investeringprogramma toont een bedrag van € 19,9 miljoen, inclusief het restantkrediet 2010 € 4.0 miljoen. Onze fractie kijkt bij deze ambities ook naar onze financiële- en risicopositie. Inmiddels bedraagt de schuldverhouding circa 89% van de exploitatiebegroting. De ambtelijke capaciteit om de projecten en de investeringen te kunnen realiseren blijft helaas buiten beschouwing. Deze blijkt al jaren niet toereikend om de ambities waar te maken. Gezien onze zwakke financiële positie en de economische situatie, vragen wij ons af of het hoge ambitieniveau nog verantwoord is. De paragraaf Grondbeleid uit de jaarcijfers geeft voldoende reden om ambities bij te stellen. Wij constateren dat:

 • Het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf niet op orde is.
 • Afname van het potentieel dekkingsoverschot op de gecalculeerde projectresultaten.
 • De gevolgen van de kredietcrisis voor de woningmarkt en de projecten werken nog steeds door, deze zijn niet te overzien en meer tegenvallers zijn te verwachten.

De ChristenUnie/SGP ziet nog meer redenen om het ambitieniveau en het volume van de investeringen verder neerwaarts bij te stellen en deze meer in balans te brengen met onze beperkte financiële middelen en de te hoge schuldratio. De schuldratio achten wij te hoog om het investeringsvolume en onze ambities blijvend te kunnen handhaven.

Wij willen geen nieuwe risico’s, werkzaamheden afmaken en de te hoge schuld terugdringen. Dat is onze opdracht voor dit college en deze raad. Dit alles onder de zegen van Hem Die alles regeert. Zijn bijstand wenst de fractie van de ChristenUnie/SGP B&W, de mede raadsleden, de ambtelijke staf en onze griffie toe bij het werk dat ons wacht.

(Terug naar overzicht artikelen)

 

Begroting 2012-2015

dinsdag 08 november 2011 20:46 Henk Pasveer wijst er in zijn bijdrage op dat de fractie het ambtsgebed mist. De afhankelijkheid van de Heere, Die alleen de kracht en het inzicht geeft, wordt hierin beleden. In dit licht wil hij deze begroting behandelen. Hij wil de burger ontzien. Ook heeft hij oog voor de vele verandering op het gebied van het sociale beleid. Verder heeft hij de nodige aandacht voor de financiële beperkingen door de aanhoudende economische malaise.

Henk Pasveer namens de ChristenUnie-SGP fractie. Hieronder de verkorte versie van zijn betoog.

Mijnheer de voorzitter, college, leden van de raad en overige aanwezigen,

Ondanks dat de aanhoudende economische malaise zijn sporen nalaat in deze begroting wil de ChristenUnie/SGP-fractie de burgerij zo veel als mogelijk is ontzien. Ook in deze tijd van malaise proberen wij onze beloften aan de kiezers waar te maken. Wij denken hierbij aan het voorzieningenniveau, aandacht voor de sociale ontwikkelingen, de werk- en woonomgeving en de financiële/economische kant. Tegen deze achtergond behandelen wij deze begroting en spreken hiermee ook onze waardering uit aan het adres van de samenstellers van deze begroting.

Een behoorlijk voorzieningenniveau

Daarbij kijken wij verder dan alleen sport of ontspanning. De sociale functie van de voorzieningen betekent een grote meerwaarde voor de totale samenleving.

De activiteitenkalender van Het Baken laat een hoge bezettingsgraad zien, die niet is onder te brengen in een zorgcentrum zoals de Lindonk. De sociale functie die het Baken heeft in de buurt en daarbuiten maakt sluiting zeer ongewenst. De fractie vindt dat het Baken moet openblijven, wanneer hiervoor geen alternatieven te vinden zijn. Desondanks vinden wij dat Diverz 10% moet bezuinigen.

De sluiting van de bibliotheek aan de Anjerstraat ligt gevoelig in de fractie. Wij overwegen pas tot sluiting over te gaan als andere opties in Zwijndrecht–west ruimte bieden. Voor onze fractie is de sluiting van de het bibliotheekfiliaal Anjerstraat de sluitpost van de bezuinigingsronde.

Gymnastiekvereniging O&O heeft zich zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht steeds een betrouwbare en belangrijke speler getoond. De gemeente heeft jarenlang met deze club gesprekken gevoerd en mogelijk zelfs verwachtingen gewekt zonder tot een definitief standpunt te komen. Een realistische doorrekening van de mogelijkheden tot uitbreiding zal moeten leiden tot definitief besluit.

Wij hebben waardering hoe met de sportclubs op Bakestein de dialoog is gezocht. Het lijkt onze fractie zeker gewenst om de wensen te inventariseren en deze af te wegen tegen de beschikbare middelen en de vereiste ruimte. De vereiste investeringen zullen over meerdere jaren moeten worden gespreid en daarbij deel uitmaken van het Investeringsplan. Daarbij achten wij een grote zelfwerkzaamheid van de aanwezige sportclubs beslist noodzakelijk en is voor ons een belangrijke voorwaarde indien van ons de medewerking zal worden gevraagd.

Alle financiële injecties in zwembad De Hoge Devel ten spijt staat er nu een voorziening die zijn aantrekkelijkheid totaal heeft verloren. Onze fractie betwist niet dat een zwembad een passende voorziening is in onze samenleving. De Hoge Devel voor 2 jaren opknappen is een majeure uitgave waarvoor nauwelijks dekking is te vinden.

Veiligheid is een veelomvattend onderwerp. Specifiek vanuit de belevingshoek van de burger vragen wij aandacht voor meer politiezorg in de donkere uren.

De sociale ontwikkelingen

De explosieve zorgvraag dwingt het kabinet Rutte I tot drastische bezuinigingen in de sociale sector. Decentralisatie van de Jeugdzorg, de AWBZ en de Wet Werken Naar Vermogen  betekent dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor deze onderdelen. Ook de ontwikkelingen aangaande de WMO geeft in onze fractie de nodige zorgen. Om de operatie Decentralisatie goed te laten verlopen nog enkele wensen:

 • Wij verwachten van de provincie een ‘warme overdracht’ zodat de gemeenten niet in allerlei valkuilen vallen.
 • Wij verwachten een soepele overgang bij een ‘warme ontvangst’ voor deze decentralisatie.
 • Wij verwachten dat de geldstromen voor jeugdzorg worden geoormerkt en de controle op de gelden transparant worden verantwoord.
 • Wij verwachten dat er ook ruimte is voor levensbeschouwelijke hulporganisaties.

Regionaal houden 70 (beroeps)instellingen zich met dezelfde zorgvraag bezig, maar met welk resultaat? Wij hechten eraan de verantwoordelijkheid meer bij de mensen zelf neer te leggen en niet in de eerste plaats bij de professionals of overheden. In onze visie is het gezin de basis voor de gehele samenleving. Hiermee vinden wij aansluiting bij een uniek en hoogst actueel Boek, ook voor deze tijd. Daarbij willen wij de samenleving wijzen op de kracht van de sociale netwerken.

Werk- en woonomgeving

Ondanks de economische malaise zijn er toch ook positieve ontwikkelingen te melden binnen de gemeente. Na lang wachten gaat de revitalisering van het industrieterrein De Geer van start en komt de realisatie van Achterlindt dichterbij. Nieuw is de oprichting dit jaar van de BedrijveninvesteringsZone op het terrein Groote Lindt.

Om Zwijndrecht duurzaam en aantrekkelijk te houden voor het bedrijfsleven zal ons vestigingsklimaat toekomstgericht moeten blijven. Wij denken dan aan het behoud van de regionale functie van Walburg. Inmiddels zijn er initiatieven om de ontwikkeling van Winkelcentrum Walburg weer vlot te trekken. Parallel aan deze ontwikkelingen zullen de parkeergelden punt van overleg zijn. Mocht het tot een gedeeltelijke ontwikkeling van het Winkelcentrum komen, zullen er ook investeringen gedaan moeten worden in de buitenruimte. Onze fractie verzoekt de parkeeropbrengsten geoormerkt toe te voegen aan het grondbedrijf ten behoeve van revitalisering van het Winkelcentrum Walburg. Eveneens verzoeken wij het college na te gaan of betaald parkeren achteraf alsnog kan worden ingevoerd.

Het college verwoordt een hoog ambitieniveau om kansen te bieden aan het bedrijfsleven. Onze fractie moedigt het college aan de relatie tussen bedrijfsleven en overheid te intensiveren en maximaal te benutten.

De financiële/economische kant

Deze begroting heeft bijna een triple A-status. Alle bekende risico’s zijn geraamd en verantwoord in deze begroting. Ondanks de heersende malaise zien we toch een hoog investeringsvolume bij een hoge schuldquote.

De fractie wil ter verduidelijking een afzonderlijke post Kwijtschelding Afvalstoffenheffing en Rioolheffing op de begroting opgenomen zien. De burger die voor kwijtschelding in aanmerking komt blijft uiteraard onverkort zijn aanspraken op kwijtschelding houden.

Bij de beoordeling van het Investeringsprogramma 2012 laat de fractie de gehele financiële positie van de gemeente meewegen. Deze is zwak. Uw hoge ambitie strookt hiermee niet. In de tweede Bestuursrapportage kondigt u de mutaties in het IP reeds aan. Helaas laat u zich niet uit of de ambtelijke capaciteit toereikend is dit totale bedrag aan investeringen van € 17 miljoen te realiseren. Er zijn redenen de ambities bij te stellen. In deze tijd van malaise past een begroting waarin de burgerij zich herkent.

Aandachtspunten hierbij zijn onder andere:

 • Het weerstandsvermogen van het grondbeleid/bedrijf is niet op orde.
 • De afname van het dekkingsoverschot van € 2,77 miljoen t.o.v jaarcijfers 2010.
 • De hoge schuldpositie van € 102 miljoen.
 • De heersende eurocrisis leidt mogelijk tot nieuwe bezuinigingen in gemeenteland.

Tot besluit

Helaas ontbreekt in onze raad het ambtsgebed. Hierin wordt onze afhankelijk van de Heere beleden, Die alleen de kracht en het inzicht kan geven onze bestuurstaak naar plicht en wet te doen. De ChristenUnie-SGP wenst dit u allen toe voor het komende begrotingsjaar.

(Terug naar overzicht artikelen) 

Perspectiefnota 2012

Henk Pasveer sprak namens de ChristenUnie-SGP fractie de algemene beschouwingen uit. Hieronder de verkorte versie van zijn betoog.

Mijnheer de voorzitter, college, leden van de raad en overige aanwezigen,

Nederland verkeert al enige jaren in economisch zwaar weer. Dit heeft ook zijn gevolgen voor de ambities van de gemeente Zwijndrecht. Een zorgvuldige en een behoedzame afweging van alle belangen is noodzakelijk. Dit geldt in het bijzonder bij het aangaan van eventuele nieuwe verplichtingen. Daarbij kunnen pijnlijke beslissingen niet achterwege blijven.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Vele goede en ook ambitieuze ruimtelijke projecten zijn gestart in betere economische tijden. Deze moeten nu noodgedwongen  worden getemporiseerd of zelfs stilgelegd. Over de Koninginneweg is door ons opgemerkt dat een sluitend ruimtelijk en financieel perspectief noodzakelijk is om te kunnen besluiten over het vervolg van dit project. Ook de risico’s voor reeds gestarte projecten blijken en blijven hoog. Onze fractie heeft het college gevraagd in nauw overleg met de raad scenario’s uit te werken om tijdig en effectief op de ontwikkelingen te kunnen inspelen.

Zwembad De Hoge Devel

Met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht willen wij een volwaardige zwemvoorziening voor de Zwijndrechtse Waard realiseren. Een gezamenlijk zwembad in Ambacht is een serieuze optie. Onze fractie is beslist geen voorstander opnieuw grote investeringen te doen in het zwembad De Hoge Devel.

De Wegwijzer

De school De Wegwijzer heeft behoefte aan meer ruimte dan op de huidige locatie mogelijk is. Uitbreiding in De Toorts als tijdelijke oplossing lijkt op korte termijn de meest voor de hand liggende mogelijkheid. Hoe een definitieve oplossing er uitziet weten wij niet. Verspreid over Zwijndrecht staan er veel lokalen leeg. Wij hebben aan het college gemeld dat er wel spoedig een definitieve oplossing moet komen.

Sociale ambities

De landelijke wijziging van regelgeving op het sociale terrein en de rijksbezuinigingen houden onze gemoederen aardig bezig. De vele rijksvoornemens hierover zijn nog in nevelen gehuld. Ondanks de onzekerheid is er geen reden om achterover te gaan leunen.

We constateren dat kleinschalige activiteiten binnen de wijken sterk kunnen bijdragen aan het samenleven in de wijken en het nemen van verantwoordelijkheid van burgeers voor elkaar. Bijzondere aandacht heeft onze fractie gevraagd voor activiteiten waarmee onze inwoners worden geprikkeld kleinschalige projecten te realiseren. Voorbeelden van kleinschalige projecten op wijkniveau zijn het Repair-café en het RestovanHarte. Het college wordt verzocht de mogelijkheden hierna te onderzoeken of hiervoor belangstellenden te stimuleren. Onze motie hierover is raadsbreed aangenomen.

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook reparatiedeskundigen zijn aanwezig, zoals elektriciëns, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers.Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Je kunt ook altijd inspiratie opdoen aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter inzage liggen.

Bij Resto VanHarte is het altijd gezellig. Buurtgenoten ontmoeten elkaar tijdens een gezonde, smakelijke en betaalbare maaltijd. Iedereen is welkom. Mensen met verschillende leeftijden, culturen en religies,  komen met elkaar aan de praat.  Resto VanHarte biedt kansen voor mensen die moeite hebben om contacten te leggen. Bij Resto VanHarte schuiven ook regelmatig mensen aan die actief zijn in de buurt, zoals de wijkagent, de dominee of de  huisarts. Tijdens of voorafgaand aan de maaltijden geven ze nuttige informatie en vertellen over activiteiten in de buurt. Voor de gasten levert dit vaak nieuwe contacten op en nieuwe kansen om hun weg in de samenleving te vinden.

Gemeentelijke heffingen

De teruglopende conjunctuur dwingt eerder tot matiging dan tot verhoging van de gemeentelijke heffingen. De inkomenspositie van de burger staat onder druk. Onze fractie heeft in eerdere stadia al uitgesproken hiermee rekening te zullen houden. In dit kader hebben wij burgemeester en wethouders in een motie gevraagd twee varianten uit te werken. 

Variant 1. Het college wordt verzocht de gevolgen voor de begroting 2013 en het meerjaren-perspectief door te rekenen indien de tarieven OZB, de Rioolretributie en de Afvalstoffenheffing voor de nieuwe programmabegroting 2013 niet worden verhoogd.

Variant 2. Het college wordt verzocht dezelfde exercitie uit te voeren indien de Rioolretributie en de Afvalstoffenheffing met 5% worden verlaagd ten opzichte van de tariefstelling 2012. Op de OZB kan prijscompensatie worden toegepast.

Onze motie is door de raad aangenomen. In november wordt de begroting voor 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Wij zullen dan een besluit moeten nemen over de gemeentelijke heffingen. Dat zullen we uiteraard doen na afweging van alle voorgestelde inkomsten en uitgaven.

Duurzaamheid

De gemeente heeft duurzaamheid, ook voor het gebruik van energie als speerpunt van beleid. Zonnepanelen kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Om invulling te geven aan dit beleid hebben wij het college verzocht onderzoek te doen om zonnepanelen te plaatsen op de gemeentelijke gebouwen en sporthallen. Onze motie over dit onderwerp is door de raad aangenomen.

(Terug naar overzicht artikelen)

 

Begroting 2013-2016

Henk Pasveer wijst er in zijn bijdrage op dat er een hoop onzekerheden zijn in het leven van mensen. Wat is zeker in dit leven? We mogen weten dat de Heere regeert. In dit licht wil hij deze begroting behandelen. Hij wil de burger ontzien. Ook heeft hij oog voor de vele verandering op het gebied van het sociale beleid. Verder heeft hij de nodige aandacht voor de financiële beperkingen door de aanhoudende economische malaise.

Mevrouw de voorzitter,

Inleiding

Wat is er zeker in het leven? Onzekerheid is een begrip dat bij ons bestaan hoort. Er is veel gaande in onze samenleving, waardoor het gevoel van onzekerheid wordt versterkt. Ondanks alle ontwikkelingen en gevoelens van onzekerheid mogen wij weten dat de Heere regeert. In alles zijn wij van Hem afhankelijk. Hij is het ook die ons verstand en mogelijkheden geeft om aan de slag te gaan. Wij mogen naar oplossingen zoeken en antwoorden bedenken in deze crisistijd en malaise. In dit Bijbels perspectief willen wij onze algemene beschouwing uitspreken.

Welzijn in de gemeente

Vanuit dit perspectief vraagt onze fractie aandacht voor de positie van de kwetsbaren in onze gemeente. Wij verwachten dat de groep inwoners die er in materieel opzicht sterk op achteruit gaat, in de toekomst flink in aantal zal toenemen. Niet alleen speelt het probleem van eenzaamheid en verwaarlozing van ouderen: uit recent onderzoek blijkt dat ondervoeding  helaas regelmatig voorkomt. Zorgverleners, wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, mantelzorgers komen dit probleem tijdens hun werksituatie tegen. Zijn deze signalen bij de gemeente, of de Sociale Dienst Drechtsteden, bekend? Welke maatregelen worden  hiertegen getroffen? De gemeente heeft immers de wettelijke taak van preventieve ouderenzorg?

Tijdens het Kamerdebat heeft minister Schippers aangekondigd dat de zorginspectie in 2014 de gemeentelijke nota’s over gezondheidsbeleid mede zal beoordelen op het onderdeel van de preventieve ouderenzorg. De inspectie gaat toetsen of de gemeentelijke gezondheidsdiensten zicht hebben op de gezondheidssituatie van de senioren in de gemeente.

Met behulp van onze wijk- en buurtvoorzieningen moet het mogelijk zijn deze vorm van zorg dichter bij  kwetsbare ouderen te brengen. Dit dient een kleinschalige voorziening te zijn, die intensieve inzet vraagt op lokaal niveau. Een manier van werken, kort bij de mensen. Onze fractie vraagt de bijzondere aandacht van het college om de regie hiervoor op zich te nemen. Daarbij kan worden aangesloten bij mooie initiatieven als het Repair-café, RestovanHarte en eveneens het inloophuis van het Leger des Heils. Eerder hebben wij in dit verband een motie ingediend. Dit is voor onze fractie een speerpunt voor het jaar 2013. Dit wordt ingegeven door de ontwikkelingen op het sociale terrein. Wij zullen hiervoor een motie indienen.

Verbonden partijen

De opgelegde bezuinigingen zijn toegelicht en gerealiseerd, waarvoor onze dank op zijn plaats is. Wij onderschrijven dat de begrotingen van de verbonden partijen één op één in de gemeentelijke begroting werden opgenomen. Nadrukkelijk stellen wij dat de verbonden partijen wel financieel afhankelijk zijn van de gemeenten. Zij kunnen ten opzichte van hun donateurs geen onafhankelijke koers varen. Onze fractie wenst dat er duidelijke afspraken en heldere overeenkomsten met de verbonden partijen worden gemaakt. Dit geldt met name voor afspraken in verband met de komende transities naar de gemeente. Wij stemmen in met uw wens de sturing op de Sociale Dienst Drechtsteden en Drechtwerk te versterken.

Gezien het grote financiële belang dat de gemeente heeft bij onze verbonden partijen, acht onze fractie het noodzakelijk dat hier meer aandacht aan besteed wordt. Wij verzoeken het college de raad in positie te brengen en deze hierover afzonderlijk te informeren.

Doorbelastingen

Met onze instemming streeft u kostendekkendheid na voor de door de gemeente geleverde diensten. De doorbelastingsystematiek is hiervoor opnieuw aangepast. De actualisatie hiervan toont voor de produkten markt en begraafplaats toch wel bijzondere uitkomsten. Het resultaat van deze systematiek is dat de markttarieven volgens deze opzet stijgen met 10%. Voor het produkt begraafplaats laat u het principe van kostendekkendheid los en neemt u genoegen met toepassing van de inflatiecorrectie.

We hebben een duidelijke toelichting gehad van B&W met betrekking tot de nieuwe doorbelastingssystematiek. De consequentie hiervan in dat de exploitatie nu met ruim €800.000,- extra wordt belast. U geeft van dit bedrag geen verdere specificatie. U geeft slechts drie matige verklaringen. Naar onze mening zouden de urenplanningen periodiek moeten worden bijgesteld. U vraagt immers van ons een tegenstrijdig besluit. Er is namelijk wel sprake van een stijging van de markttarieven, maar daarnaast laat u het principe van kostendekkendheid voor het produkt begraafplaats los, met bijpassing van het tekort uit gemeentelijke middelen. Op grond van haar milde bui stemt onze fractie in, maar dat geldt alleen voor het begrotingsjaar 2013.

Belastingen

Bij de jaarlijkse afweging van de belastingparagraaf spelen voor onze fractie drie factoren:

De burgers krijgen te maken met koopkrachtverliezen en/of aantasting van hun inkomenspositie. De positie van de sociaal zwakkeren is in het geding.

 1. De gemeente zal minimaal haar zaakjes op de rails moeten houden en daarvoor de financiële armslag dienen te hebben, maar mag lopende zaken beslist niet stil leggen.
 2. De schuldenpositie mag bij voorkeur niet verslechteren. De gevolgen hiervan komen immers opnieuw voor rekening van diezelfde burger?

Wij stemmen in met de stelling dat het hondenbeleid, ongeacht de mate van intensivering, kostendekkend moet zijn en blijven. Ondanks de intensivering van het hondenbeleid vloeit een aanzienlijk deel van de opbrengst van deze belasting naar de algemene middelen. Onze fractie is daar bepaald geen voorstander van. Uw voorstel om het tarief voor hondenbezitters hiertoe met 7% te laten stijgen, valt daarom bij onze fractie verkeerd. Wij stemmen niet in met deze stijging en zullen een amendement indienen om de verhoging te beperken tot de inflatiecorrectie.

Onze fractie zal instemmen met uw belastingparagraaf. Het inflatiepercentage is hiervan de prijs voor de burger. Dit is toch geen slecht resultaat, gezien onze ambities.

Investeringen

Het verslag van de Auditcommissie d.d. 27 september 2012 meldt dat Zwijndrecht een referentiewaarde heeft van € 4.674.000,- Emu-saldotekort. Toegezegd is dat wordt nagetrokken wat de invloed hiervan is op het Investeringsprogramma 2013, met een volume van ruim € 17.000.000,-. Los van het geldende Emu-saldotekort heeft de ChristenUnie-SGP grote moeite met de hoogte van dit investeringsvolume. In de carrousel van 30 oktober lichtte wethouder Mirck het verloop van de lopende investeringen uitvoerig toe en heeft hierbij ook het Investeringsprogramma 2013 betrokken. De verantwoording hierover zien wij graag tegemoet in de tweede bestuursrapportage.

Ondanks de malaise blijft onze fractie staan voor de verdere ontwikkeling van de gemeente. Wij doen daarvoor een beroep op de creativiteit en de inventiviteit van het college en de ambtelijke organisatie.

De ChristenUnie-SGP fractie blijft aandacht vragen voor:

 • de blijvende oplossing voor het huisvestingsprobleem van De Wegwijzer;
 • de voortzetting van onze ambities met betrekking tot duurzaamheid, zoals uitgewerkt door wethouder Mirck, waarmee wij hem overigens van harte complimenteren;
 • de invoering van slagboomparkeren bij Walburg;
 • de sporthal voor de gymnastiekvereniging O&O;
 • het MFA in de wijk Kort-Ambacht-Zuid;
 • de intensivering van de samenwerking in de Zwijndrechtse Waard;
 • de plannen voor de Ringdijk, mede gezien de veiligheid van fietsers en voetgangers;
 • de grote betekenis van de plaatselijke voedselbank.

Compliment ook voor de geslaagde inhaalslag en renovatie van de sportvelden, waarvoor wethouder Vissers verantwoordelijk is.

Grote zorgen heeft onze fractie over:

A. Het risicoprofiel, met name voor wat betreft het project Volgerlanden.

B. De schuldenpositie, die hoog is en nog groeit.

Onze fractie wil een financieel gezonde gemeente, tegen een acceptabel belastingtarief voor de burgers. Wij zullen alle beslissingen met een financiële consequentie op hun merites beoordelen. Bij afweging tussen een belastingverhoging en het ambitieniveau neigt de Christenunie-SGP naar bijstelling van het ambitieniveau boven belastingverhogingen.

Om de broodnodige samenwerking in de Zwijndrechtse Waard te versterken, wil onze fractie een motie indienen. De inhoud van deze motie is vooraf gesondeerd.

Tot slot, voorzitter, spreken wij onze dank uit aan het adres van de opstellers van deze begroting. Het betreft een gedegen stuk. Het ingezette beleid wordt toch voortgezet.

Nieuwe ambities worden niet toegevoegd, maar wel een hoog investeringsvolume bij een vriendelijk ogende belastingparagraaf. B&W laten zien te kunnen luisteren naar de raad. Wij sluiten af met de oprechte wens aan het adres van het college, de ambtelijke staf en de collega’s van de gemeenteraad om in afhankelijkheid van de Heere uw bestuurstaak op u te nemen. Dat biedt perspectief!

(Terug naar overzicht artikelen)

 

Perspectiefnota 2013

Marius Schenkel sprak namens de ChristenUnie-SGP deze beschouwing uit. In de beschouwingen bij de begroting van 2013 wezen we op de onzekerheid van dit leven. Hieraan hebben we tijdens deze beschouwingen gerefereerd en hebben dit vergeleken met de woelige golven van de zee. Het beeld wat we daarvoor gebruikten was de gouden draagpenning van Willem van Oranje.

Mijnheer de Voorzitter, college, mederaadsleden, ambtelijke staf en alle andere aanwezigen.

In de begrotingsbehandeling voor 2013 hebben wij gewezen op de onzekerheid in dit leven. Er is veel onrust. Ook in bestuurlijk opzicht kunnen we spreken van een onrustige zee met woelige golven. De gevolgen van bezuinigingen en onzekerheid klinken ook in deze perspectiefnota door. Wij willen u een mooi beeld voorhouden, namelijk de gouden draagpenning die Willem van Oranje liet maken. Hij koos in die zeer woelige tijd van de 80-jarige oorlog als levensdevies de spreuk “saevis tranquillus in undis”: Rustig te midden van woelige golven.

Rustig blijven en kalmte bewaren betekent natuurlijk niet wat ronddobberen. Het college doet dat zeker niet, maar is bezig om koers te houden. Er dienen zich wel grote risico’s aan. De bezuinigingen van het Rijk doen een forse aanslag op onze financiën. Als regionale zorgpunten noemt het college de meerjarenbegroting van Drechtwerk, de ICT-ontwikkelingen van de GR Drechtsteden. Wij voegen hieraan toe de huisvesting van de Zwijndrechtse scholen. Veel is hierover gesproken, maar wanneer kunt u ons een voorstel doen?

Opvallend zijn de voorgestelde ruimtescheppende maatregelen, zoals vermeld op pagina 27 van de perspectiefnota. Met name de vrijval van de reservering voor de komende decentralisaties wordt ineens “lucht” in de begroting genoemd. Is deze vrijval het college ingegeven om een sluitend jaar- en meerjarenperspectief te kunnen presenteren, of neemt u bewust meer risico’s? Het loslaten van het “voorzichtigheidsoogpunt” komt onze fractie niet echt voorzichtig over. De gemeente beschikt blijkbaar over verborgen geld. Wij stemmen in terughoudend te zijn met nieuw beleid of intensiveringen van het bestaande beleid. De gemeente is in financieel opzicht kwetsbaar vanwege een hoge schuldpositie en forse risico’s op de grondexploitaties. Onze voorkeur gaat uit naar het bijstellen van het ambitieniveau boven het verkrijgen van extra inkomsten.

Sociaal

U staat uitvoerig stil bij de transities in het sociaal maatschappelijke domein. Wij begrijpen uw doelstelling dat de overdracht van de taken voor de gemeente budgettair neutraal moet verlopen. Dat het college deze doelstelling hanteert kan in voorkomende gevallen wel eens botsen met de opvattingen van onze fractie. Bij de ChristenUnie-SGP fractie staat maatwerk leveren aan de individuele zorgvrager voorop.

In de Bestuursopdracht De Kanteling in Zwijndrecht 5 maart jongstleden wordt gesteld: Het zwaartepunt ligt op de te behalen resultaten in plaats van op voorzieningen. Wij hebben hierbij aangetekend dat juist de inbreng van de cliënt bij ons voorop staat. Zo heeft het “open gesprek” bij onze fractie de betekenis van gelijkwaardigheid tussen de cliënt en de beoordelaar. Op 28 maart zijn er ronde tafel gesprekken geweest over de WMO. Tijdens deze gesprekken deelden cliënten hun ervaringen mee, zoals deze tot nu toe werden ervaren. Enkele van deze zijn: bevoogding, onvolledige informatie en soms sprake van enige minachting. Wij vonden het bijzonder pijnlijk dit te moeten aanhoren. Indien op deze voet wordt voortgegaan zal uw doelstelling “Resultaten” wel eens stevig kunnen botsen met de gedachten over “Kwaliteit” en “Sociaal” binnen onze fractie.

Ook in het rekenkamerrapport met als titel “Wmo lessen in versobering” zijn bij ‘enkele impressies uit de Ronde Tafel’, onder hoofdstuk 4.3, veel opmerkingen te lezen die door ons worden herkend. Nogmaals: de persoon en zijn behoefte staan bij onze fractie centraal. Niet de persoon als een onderwerp van een statistische verwerking. Wij wensen dat onze rekenkamer nauw betrokken wordt en blijft bij de invoering van de transities en de controle op de inzet van de transitiegelden.

Jeugdzorg

Aan de voorkant van de veranderingen in de jeugdzorg meedenken is ons motto. Het doel is de jeugdzorg zo dicht mogelijk bij de cliënt te krijgen. Diverse organisaties moeten contracten afsluiten met 400 gemeenten in plaats van met 12 provincies. Hun slagkracht zal daardoor benadeeld worden. Ouders moeten hulp in kunnen roepen van een organisatie, waar men zich thuis bij voelt. De oplossing ligt, in onze beleving, bij het principe van “onderaannemerschap”: een cliënt wordt als het ware door de gemeentelijke contractpartner geplaatst bij een andere organisatie. Zo blijven diverse hulpverleningsinstanties voor heel Zwijndrecht en de regio toegankelijk. Bij ons bestaat de wil om dit ruim baan te geven.

Het zwembad

Het knelpunt in de zwembad discussie spitst zich geheel toe op de locatiekeuze. Onze fractie heeft bij perspectiefnota 2012 reeds zijn voorkeur uitgesproken voor een nieuwe, volwaardige zwemvoorziening in Hendrik-Ido-Ambacht. Wel heeft de fractie aanvullende wensen. Wij moeten in de gaten houden dat de afschrijving van de Hoge Devel in nabije toekomst een aanslag gaan doen op ons weerstandsvermogen. Wij zijn geen voorstander opnieuw middelen voor het oplappen van de Hoge Devel beschikbaar te stellen. Ook dit hebben wij eerder uitgesproken. Wij spreken uit dat de nieuwe zwemvoorziening binnen de bestaande financiële kaders moet worden gerealiseerd.

Het bedrijfsleven

U hebt ons een reactie gegeven over het aantal werkzame overlegplatforms dat binnen de gemeente actief is. Wij betwisten de rol en de functie van deze platforms niet. Wel geeft uw opsomming een beeld van een versnipperd overleg dat sterk op projectbasis is ingericht, waar tijdens de overlegmomenten de deelnemers worden bijgepraat. Uit de gesprekken die wij als fractie regelmatig hebben met onze ondernemers, komt het beeld naar voren dat ondernemers niet worden gezien als gelijkwaardige partners voor een sterke economische agenda.

Onze fractie mist een overlegplatform dat bestaat uit een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven en het bestuur. Een overlegorgaan dat gesprekspartner is voor een sterke economische agenda. Een platform waar de ondernemers hun problemen kunnen bespreken. Een goed voorbeeld hiervan is de aanslag OZB in meerdere termijnen te laten betalen om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Een platform waar het lokale bedrijfsleven partner is bij de aanpak van bezuinigingen. In de tijd van misère is het toch vooral een zaak van het verdelen van deze misère! Als het om externe partijen gaat wordt vooral gekeken naar maatschappelijke instellingen en de burger. Hoe kunnen we het bedrijfsleven beter betrekken bij het bestuur van de gemeente Zwijndrecht? Wij zullen een motie indienen op het punt van het instellen van een overlegplatform.

Regionaal Meldpunt Regeldruk

Een veel gehoorde klacht van het bedrijfsleven is de regeldruk. Ondernemers storen zich aan regels of ervaren knelpunten in de dienstverlening bij de overheid. Is er voldoende kennis van de bestaande kafkaknop en leiden de opbrengsten hiervan voor beide partijen tot tevredenheid?

Duurzaamheid

Onze complimenten over de tot nu toe behaalde resultaten met betrekking tot duurzaamheid. In het kader van de zettingproblematiek in de wijk Oudelands-Ambacht zal het rioolstelsel opnieuw worden aangelegd. Tijdens een oriëntatieavond heeft u ons hierover geïnformeerd. Wij wijzen u op onderzoeken die aangeven dat de toepassing van riothermie goede mogelijkheden biedt om uw en onze doelen op het gebied van duurzaamheid te realiseren. Wij zullen een motie indienen om duurzame ontlasting mogelijk te maken.

Ruimtelijk

De voortgang van lopende bouwprojecten heeft ook onze zorg. Wij roepen raad en college op kritisch te blijven. Risico’s en kansen moeten in beeld worden gebracht en tijdig leiden tot bijstelling van plannen en exploitaties.

De Paragrafen

Een aantal punten waarvoor wij graag de aandacht willen vragen.

Paragraaf 4: Afweegbare ontwikkelingen en ambities met financiële effecten. De onderdelen hiervan zijn reeds in een tweetal oriëntatieavonden toegelicht en besproken. Uw voorstellen hebben onze instemming.

Paragraaf 5: Ontwikkelingen zonder direct financieel effect. De referentiewaarde van het EMU-saldo (EMU staat voor ‘Economische en Monetaire Unie’) dat voor Zwijndrecht geldt zal in de loop van de tijd meer het investeringsprogramma gaan beïnvloeden. Wij nemen genoegen met uw uitleg. Wel vragen wij u vooraf aan de begrotingsbehandeling 2014-2017 uw visie te geven hoe de gemeente Zwijndrecht om denkt te gaan met de referentiewaarde. Bij uw opmerking om meer inkomsten te genereren behoeft u niet te denken aan het beursje van de belastingbetaler. U zult het moeten vinden in slim werken. Het steeds terugkerende Multifunctionele Accommodatie Kort Ambacht-Zuid verhaal mag van ons eindigen. Nu doorpakken!

Paragrafen 7 en 8: De financiële kaders en de ruimtescheppende maatregelen. Op enkele uitzonderingen na wordt ingestemd met de voorgestelde financiële kaders. Voor de subsidies en verhuurtarieven van gemeentelijke accommodaties geldt voor de beide partijen de nullijn. Wij onderschrijven de uitzondering voor the big five. Op pagina 29 calculeert u een hoger renteresultaat van circa € 1,= miljoen. Onze voorkeur gaat uit naar dit resultaat beschikbaar te houden voor de afschrijving op het zwembad.

Jaarcijfers

Onze fractie complimenteert het college met het behaalde resultaat over 2012. Op overzichtelijke wijze wordt in de jaarrekening verantwoording afgelegd over dit behaalde resultaat. Met uw voorstellen kunnen wij instemmen.

De 1e bestuursrapportage en het IP

Wij hebben geen behoefte aan een beschouwing over deze bestuursrapportage. Met het bijstellen van het ambitieniveau voor de kwaliteit van de openbare ruimte kunnen wij onder de genoemde condities instemmen. Niet van harte, maar uit financiële noodzaak. Bij begrotingsbehandeling geeft onze fractie het definitieve standpunt. Onder deze voorwaarde stemmen wij in met het investeringsprogramma.

Tot slot

We komen weer terug op het levensdevies van Willem van Oranje: Rustig te midden van woelige golven. Die rust wordt verbeeld door de zon boven de onrustige zee met daarbij de letters CHRS. Dat is de afkorting van de naam Christus. Wat is de houding van waaruit hij leefde en werkte mooi verwoord in ons volkslied. De ChristenUnie-SGP voelt zich hier nauw aan verbonden en sluit zich graag aan bij de oproep uit het 6e couplet: Mijn schild ende betrouwen, Zijt Gij o God mijn Heer. Het is de beste raad die gegeven kan worden in een tijd van economische en morele crisis.

(Terug naar overzicht artikelen)

Begroting 2014-2017

Henk Pasveer spreekt namens de ChristenUnie-SGP de algemene beschouwingen uit.

Mijnheer de voorzitter, college, mederaadsleden, ambtelijke staf en alle andere aanwezigen,

Bij de behandeling van de perspectiefnota hebben wij u het levensdevies van Willem van Oranje voorgehouden: Rustig te midden van woelige golven. Onze fractie geeft toe dat dit college aan dit devies invulling heeft gegeven bij de presentatie van deze begroting!

Door de bezuinigingen is het van het grootste belang om inwoners, die al dreigden uit de boot te vallen, extra in de gaten te houden. Omzien naar elkaar en rekening houden met elkaar zijn mooie woorden maar we moeten ons elke keer weer de spiegel voorhouden of we hiermee ook bezig zijn. Dat willen we ook bij het beoordelen van de begroting doen. De ChristenUnie/SGP-fractie zal dan ook proberen vanuit een Christelijk-Sociaal perspectief de begroting en de soms moeilijke bezuinigingen te beoordelen en aan te geven. De gemeente blijft in financieel opzicht zeer kwetsbaar vanwege de toenemende schuldpositie en de forse risico’s op de grondexploitaties.

Sociale transities

Uw doelstelling is dat de overdracht voor de gemeente budgettair neutraal moet verlopen. In de Bestuursopdracht De Kanteling legt u het zwaartepunt op het behalen van resultaten in plaats van op voorzieningen. Uw doelstelling “Resultaten” zou wel eens kunnen botsen met onze mening over “Kwaliteit”en “Sociaal”. Bij onze fractie staat juist het leveren vanmaatwerk aan en de behoefte van de individuele zorgvrager voorop. Ondanks de dreigende bezuinigingen wil onze fractie voorkomen dat kwetsbare inwoners het slachtoffer worden van die bezuinigingen. Omzien naar elkaar en rekening houden met elkaar moet wel practisch ingevuld worden.

Sociale cohesie

De ChristenUnie/SGP-fractie denkt dan aan het Vivera-netwerk om dit, meer dan nu het geval is, actief in positie te brengen. Ons verzoek is dat het college maatregelen treft dat de signalen, al of niet vanuit het middenveld, worden gecoördineerd zodat deze signalen niet tussen wal en schip raken. De ChristenUnie/SGP-fractie heeft al eerder aangegeven dat we graag een ‘ondernemende gemeente’ zijn. Eerdere bijdragen en onze aangenomen motie  getuigen hiervan. De terminologie van onze motie zelfs terug te vinden in de begroting, waarvoor, mede namens de ondernemers, dank!

De bijeenkomsten met onze ondernemers heeft de fractie als zeer nuttig ervaren, echter dringt door het formuleren van een economische agenda de noodzaak zich op om te zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen om ten spoedigste nieuwe gezamenlijke prestaties te realiseren. Met ondernemers, al of niet jubilerend, komen tot bijvoorbeeld de ontwikkeling van betaalbare duurzame woonvormen, het ontwikkelen van een infocentrum binnenvaart en wat verder uit gezamenlijk structureel ontwerpen ter tafel komt. Wanneer zitten we als ontwerpgroep rond de tafel? Winston Churchill zei: 'Een politicus denkt aan de volgende verkiezingen. Een staatsman denkt aan de toekomst.' Laten we ook staatsmannen zijn

Bedrijven InvesteringsZones (BIZ)

Zwijndrecht kent met ingang van 2011 op Groote Lindt een BIZ-bijdrage/heffing. De experimentenwet hiervoor is geëvalueerd en is inmiddels definitief gemaakt. Dit betekent dat de mogelijkheid bestaat dat verzoeken vanuit het bedrijfsleven om BIZ-zones in te richten kunnen worden ingediend bij het gemeentebestuur. De ChristenUnie/SGP-fractie wenst een motie in te dienen waarbij B&W wordt verzocht bij voorkomende verzoeken hier welwillend tegenover te staan.

Onderzoeken artikel 213a

In dit hoofdstuk kondigt u een onderzoeksplan aan welke thema’s op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid zullen worden onderzocht. In de vermelde opsomming van de thema’s voor 2014 kan de fractie zich prima vinden. Wij verzoeken het college de raad van de resultaten van deze onderzoeken op de hoogte te stellen. Voorheen was dit, en bleef dit, voor de raad: Terra incognita!!?? Het lijkt onze fractie een uitdaging voor het college uit deze onderzoeken lering te trekken en de opbrengsten van de onderzoeken mee te wegen in het beleid.   

Verbonden partijen

Een substantieel financieel gedeelte van de begroting wordt overgeboekt naar de Gemeenschappelijk Regelingen. Informatie leert ons dat deze Gemeenschappelijke Regelingen geen onderzoeken kennen conform artikel 213a. Wel wordt meermalen melding gemaakt van verbeterslagen in de bedrijfsvoering in deze Gemeenschappelijke Regelingen. Hiervoor onze erkenning.

Onze fractie onderschrijft dat de Gemeenschappelijke Regelingen een taakstelling opgelegd hebben gekregen zoals is verwoord in de perspectiefnota 2013 pagina 23. Niettemin lijkt het onze fractie zeer wenselijk dat ook alle organisaties van de Gemeenschappelijke Regelingen worden onderworpen aan de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid, zoals de gemeente verplicht is in artikel 213a.

Voor de gemeente Zwijndrecht zelf is een herbezinning op de gemeente taken en positie ten opzichte van de regio noodzakelijk, gezien de verwachte toenemende samenwerking van de nu nog lokale ambtelijke organisaties.

Lokale heffingen

Onze fractie is van mening dat niet een forse aanslag de burgerij en het bedrijfsleven kan worden opgelegd.

Graag hadden wij gezien dat de tarieven niet zouden stijgen, maar we zijn tevens van mening dat geen verhoging, met slechts de inflatiecorrectie, ook niet realistisch is gezien de financiele situatie van de gemeente Zwijndrecht. Op basis van de door het college aangeleverde informatie in de begroting, zoals de realisatie van 85%, kunnen wij instemmen met uw voorstellen. Wij gaan uit van deugdelijke plannen en zien in de begroting de noodzaak voor een dergelijke verhoging. Wij stemmen dus in met een tariefsverhoging van 6,6% voor de rioolheffing in verband met de te verwachten investeringen in onze riolering en de beperkte middelen daarvoor. Ook stemmen wij in met de voorgestelde gelijktrekking van de eenpersoonshuishoudens naar de meerpersoonshuishoudens in twee jaar. Inmiddels hebben burgemeester en wethouders toegezegd dat voor de afvalstoffenheffing het nultarief zal worden toegepast. Hiermee kan onze fractie van harte instemmen.

Parkeergelden

Onze fractie is van mening dat de netto-opbrengst van het parkeergeld direct of indirect ten goede moet komen aan parkeervoorzieningen. De opbrengst van de parkeergelden van Walburg, ongeveer € 630.000,-, wordt gestort in het Grondbedrijf en gebruikt voor verrekening van de kapitaalslasten Onderdijkserijweg en de rente op de boekwaarde van het plan winkelcentrum Walburg. We zouden graag zien dat deze gelden gebruikt worden om de boekwaarde van Walburg te verkleinen. Immers bij een nieuw project, waarbij naar onze mening noodzakelijk ook de parkeervoorzieningen en de inrichting rond het winkelcentrum worden betrokken, zal de boekwaarde weer worden opgevoerd. Een hoge boekwaarde maakt een project minder kansrijk. Wij pleiten er voor dat er de komende raadsperiode iets met winkelcentrum gebeurt. Het is niet onze bedoeling een gat in de begroting te slaan. Wij vragen het college aan te geven hoe onze wens concreet vorm gegeven kan worden.

Het zwembad

De ChristenUnie/SGP-fractie heeft al vaak aangegeven hoe wij denken over een gezamenlijk zwembad in de Zwijndrechtse Waard. Hierover  nu geen opmerkingen van de ChristenUnie/SGP-fractie. De fractie wacht de resultaten van het onderzoek naar de renovatie van het bad, om dit de komende 10 jaar in stand te houden, rustig af.

Algemeen

Onze complimenten met betrekking tot deze begroting. De layout is helder en de inhoud prettig leesbaar. Desondanks zijn er veel onzekerheden bij de resultaten van het meerjarenperspectief. Er bestaan veel onduidelijkheden over de gevolgen van akkoorden en komende  decentralisaties. Wij wensen een sluitend jaar- en meerjarenperspectief. Indien dit laatste nu niet mogelijk is wensen wij duidelijke keuzes en oplossingen gepresenteerd te krijgen. Op deze wijze is de raad actief betrokken bij de samenstelling van haar meest belangrijke document.

Van een heel andere orde is de confrontatie met één zondag buitengewoon veel regenval en een maandag zeer zware storm, maar in het bijzonder denken we nu aan de situatie op de Filipijnen. Wat blijkt dan de nietigheid van ons mensen en wat kan er in een relatief kort tijdsbestek veel overlast en leed ontstaan. Onze nietigheid toont aan dat wij in alles afhankelijk zijn van een sterke God.  Zoals in het oude ambtsgebed is verwoord: Zijn hulp en Zijn zegen wensen wij u allen toe voor het werk dat ons wacht naar plicht en wet.

(Terug naar overzicht artikelen)