Groene gemeente

Artikelen

De toekomst van het buitengebied > 

Bomenverordening >

Develpark >

Develpark 2 >

Geen strandje in het Develpark >    

De toekomst van het buitengebied 

De toekomst van het buitengebied stond 5 januari 2010 op de agenda van de carrousel. De gemeenteraad wil zelf kaders stellen en wil van geen uitstel weten als het om het formuleren van een eigen visie gaat.

Het college van Burgemeester en Wethouders zegt het zelf al in de brief aan onze gemeenteraad: “Het buitengebied van Zwijndrecht is één van uw prioriteiten.” Desondanks komt het college met een voorstel om de Ontwikkelingsstrategie Buitengebied te wijzigen. “Deze wijziging is het gevolg van nieuwe inzichten in wat Deltapoort gaat brengen en de wens daarop nauwgezet aan te sluiten met onze lokale opgave.” Wel wil het college begin 2010 een landschapsanalyse laten maken en een beeldkwaliteitplan Lindtsedijk opstellen om een begin te kunnen maken met handhaving op één van de meest cruciale plekken in het buitengebied.

Wat is Deltapoort?

Binnen de zuidelijke Randstad behoort Deltapoort (globaal het zuidoostelijke gedeelte van de Stadsregio Rotterdam en het Eiland van Dordt) tot de meest dynamische gebieden. De stedelijke, economische en landschappelijke netwerken in dit gebied groeien, maar de ontwikkelingen staan nog te veel op zich zelf. Daarom heeft het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel gevraagd om een integrale ontwikkeling van het gebied met een actieve bestuurlijke opstelling. De stuurgroep Deltapoort (bestaande uit bestuurders uit de regio’s Rotterdam en Drechtsteden en een Zuid-Hollandse gedeputeerde) heeft daarom begin 2009 een Ambitiedocument laten opstellen met de ambitieuze opdracht: het vergroten van het leefklimaat en het versterken van de economische ontwikkeling in de Deltapoort. Één van de prioriteiten is de ontwikkeling van Park Deltapoort. Het Zwijndrechtse buitengebied maakt deel uit van het toekomstige Park Deltapoort, een park gelegen tussen de deltalandschappen Groene Hart, Bieschbosch en de Hoeksche Waard. Deze ontwikkeling sluit aan bij het beleid van rijk en provincie (realisatie van een metropolitaan park).

Waarom Park Deltapoort? Het landschap van de Deltapoort is de laatste decennia sterk veranderd. Als gevolg van de verstedelijking en de aanleg van doorgaande infrastructuur is het oorspronkelijke open landschap sterk in omvang afgenomen. Het landschap is sterk verrommeld en qua leefomgeving ontbeert het kwaliteit. De kwaliteit is een belangrijk aspect van de voor een voorspoedige economische ontwikkeling van het gebied noodzakelijke, gunstige vestigingsplaatsvoorwaarden. Dankzij het bufferzonebeleid is er nog een open gebied wat voldoende potentie in zich heeft om de leefkwaliteit in het gebied te vergroten. Tot zo ver enkele citaten uit het rapport “Park Deltapoort, het waarom, de ideeën en het vervolg” (augustus 2009). Dit rapport geeft tevens een aantal ontwikkelingsmogelijkheden voor de ontwikkeling van Park Deltapoort. Een aantal (ook Zwijndrechtse) raadsleden is in een klankbordgroep betrokken bij de verdere planvorming.

Waarom een eigen Zwijndrechtse visie?

Waarom wil de Zwijndrechtse gemeenteraad niet wachten op de ontwikkelingen Deltapoort? Niet omdat we het oneens zijn met de visie van Deltapoort. Al in een eerste bespreking van de brief van burgemeester en wethouders op 15 december 2009 zijn een aantal argumenten genoemd om toch een eigen visie op te stellen.

Met name PvdA en D66 zien de voorgenomen handhavingactiviteiten doorschuiven, die juist zo broodnodig is om de verrommeling van het gebied tegen te gaan.

Gerrit Jan Voerman (ChristenUnie-SGP) benadrukt dat het van belang is dat de raad zelf weet wat ze met het buitengebied wil. "Als we als raadleden deelnemen aan een klankbordgroep Park Deltapoort krijgen we de mogelijkheid mee te sturen en daarbij te zorgen dat het Park Deltapoort aansluit bij de wensen die in Zwijndrecht leven. Daarvoor is het ook nodig dat er een kaart komt waarop, behalve de huidige situatie, ook allerlei plannen zijn ingetekend die nog “in de pijplijn” zitten (compensatie voor HSL, landinrichting etc.). Een visie Buitengebied is alleen al om die reden nu noodzakelijk."

Vooral het CDA, maar ook andere partijen (zonder deze te kort te willen doen), dringen aan op meer spoed bij het uitvoeren van de “pijplijnplannen”.

Op 5 januari sluiten alle fracties de gelederen: wij willen nu een visiedocument om op korte termijn gericht te kunnen handhaven en om gericht mee te kunnen denken in het proces van de totstandkoming van het park Deltapoort. Bestaande plannen moeten worden uitgevoerd. ABZ concludeert dat als de raad dit wenst, de opdracht aan het college helder is.

Het mag duidelijk zijn dat het ook onze fractie ernst is met het benutten van de kaderstellende bevoegdheden van de raad en dat we niet willen afwachten wat ons overkomt. Zo kunnen we vol vertrouwen de ontwikkeling van Park Deltapoort tegemoet zien.

Inmiddels is er op 6 januari een eerste bijeenkomst geweest waar is gesproken over het buitengebied. Naast enkele raadsleden waren daar ook vertegenwoordigers van betrokken organisaties bij aanwezig.

Gerrit Jan Voerman

(terug naar overzicht artikelen)

Bomenverordening

11 januari 2011

Wethouder Mirck neemt zijn voorstel voor de Bomenverordening terug naar aanleiding van kritische vragen uit de gemeenteraad. Het voorstel zal nu eerst worden verbeterd. Ook René van den Berg stelde kritische vragen.

“Het moet toch een voorrecht zijn om een echt natuurmonument in je tuin te hebben. Een monument bescherm je, koester je! Regels voor de omgang met een oud pand zijn nodig, maar die voor een natuurmonument in niet mindere mate. Ook daarvoor dient de overheid te zorgen. Onze fractie wil de regelgeving op wezenlijke punten verbeterd zien. Vroeger kwam het misschien wel eens voor dat een boom die in de weg stond, “toevallig” ook ziek bleek te zijn. Het oordeel van een onafhankelijk deskundige is waardevol. Naar wie wordt hier geluisterd? Gemeentewerken? De plantsoenendienst? Wij reiken een aantal punten ter verbetering aan:

1. De door het college aangeboden lijst omvat slechts bomen op particuliere grond!

 • Die op terrein van rechtspersonen ontbreken (bedrijven e.d.).
 • Sterker: zelfs die op gemeentegrond zijn niet opgenomen. (Denk aan parken en plantsoenen!)
 • In de nota staan geen duidelijke gegevens over de wegbeplanting.

Die omissie moet snel goedgemaakt worden. Nu kunnen B. en W. wellicht zeggen dat in het welwezen van die bomen voorzien wordt door de Wabo-regeling vallen, maar welke zijn dat?

2. De keuze voor een periode van vijf jaar vindt men fractie prima. Maar wij gaan er vanuit dat de lijst niet volledig is. Er is een achtertuin over het hoofd gezien, e.d.. Volgens de CU-SGP moet het mogelijk worden op elk gewenst moment bomen toe te voegen, zeg maar via een verkorte procedure. Daartoe overwegen wij een amendement. Het eenmaal per vijf jaar informeren aan de raad is voldoende.

3. De CU-SGP vindt dat de inspraak van buurtbewoners geborgd moet worden. Het is nodig de inspraaktermijn goed te handhaven, om pijnlijke situatie te voorkomen. We moeten elkaar recht in de ogen kunnen zien! In elk geval moeten aanvragen om te vellen op de gebruikelijke wijze in de plaatselijke media worden vermeld.

4. De opmerkingen over herbeplanting vinden we – net als in de vorige versie – te vaag. Voldoet iemand die een rode beuk laat vellen bijv. aan de vereisten als er een simpel conifeertje uit een tuincentrum voor in de plaats komt? Hier is nadere regelgeving nodig. Trouwens: we lezen ook niets over de locatie en de termijn van vervanging.

5. Wie controleert periodiek ons bomenbestand op aanwezigheid en gezondheid?

6. Er worden geen sancties genoemd. Wie in mei een vogelnestje in de boom uithaalt, mag bekeurd worden. Wat gebeurt er als de boom zonder toestemming geveld wordt?

7. Tot slot: het is niet overbodig de Latijnse benamingen in de bijlage te controleren op juistheid en foutjes in de spelling.

Voorzitter, eens dwaalde een Engelse dichter in de natuur rond en deed inspiratie op door de bomen. Hij dichtte een mooi vers over de waarde van een boom en sloot af met de verzuchting: “Poems (gedichten) are made by fools like me, but only God can make a tree.” Bij de laatste uitspraak wil de fractie ChristenUnie-SGP zich graag aansluiten!”

C.R. van den Berg

(terug naar overzicht artikelen)

Develpark

17 mei 2005

Al in de vergadering van de raadscommissie van 19 april 2005 had de fractie van de ChristenUnie-SGP aangekondigd met initiatieven te komen voor de herontwikkeling van het Develpark. De gemeenteraad heeft op 17 mei 2005 een motie over het Develpark van de gezamenlijke raadsfracties van het CDA, de PvdA en de ChristenUnie-SGP aangenomen. De oppositiepartijen steunden deze motie niet, maar dienden zelf een motie in om het herstructureringsplan uit 2002 (het studentenplan) te gaan uitwerken. Deze motie werd verworpen.

Toelichting op de motie

Het Develpark functioneert al jaren niet meer als een kloppend groen hart van Zwijndrecht. Die potentie heeft dit park wel degelijk. Herontwikkeling zal het park weer veilig en aan-trekkelijk moeten maken voor onze burgers.

In het raadsprogramma 2003 – 2006 heeft de raad actiepunten benoemd die van belang zijn om in deze raadsperiode te realiseren. Het raadsprogramma is ondertekend door de drie coalitiefracties. De raad is unaniem van oordeel dat het Develpark moet worden aangepakt. Daarom krijgt het college de opdracht binnen een half jaar aan de raad een aantal referentie-plaatjes voor te leggen voor het opknappen van het Develpark. Doel is nog binnen deze raadsperiode daadwerkelijk de uitvoering van de aanpak van het park te starten en zo mogelijk te voltooien. De raad vindt het van groot belang dat de bevolking intensief wordt betrokken bij het proces dat leidt tot het opknappen van het park. (citaat raadsprogramma)

Het doelstellingen in het collegeprogramma sluiten aan bij het raadsprogramma. In het collegeprogramma 2003 -2006 kondigt het college aan in 2004 een scenariostudie te laten uitvoeren, waarin verschillende opties worden uitgewerkt voor de definitieve bestemming. Bij dit proces worden de inwoners van Zwijndrecht intensief betrokken. Afhankelijk van de financiële middelen wil het college de uiteindelijke aanpak van het Develpark nog binnen deze raadsperiode starten. (citaat collegeprogramma)

In juni 2004 heeft het college gevolg gegeven aan de wensen van de raad door het opstellen van de notitie “Sfeerbeelden Develpark Gemeente Zwijndrecht” door Plancompagnons Landschapsarchitecten.

Eind 2004 heeft de voltallige raad echter in verband met noodzakelijke bezuinigingen in moeten stemmen met uitstel van de aanpak van het Develpark.

Hoewel het besluit om herontwikkeling van het Develpark uit te stellen dus op grond van financiële prioritering is genomen, zien wij echter ook de noodzaak om in deze raadsperiode het college te verzoeken te komen tot meetbare doelen en actiepunten voor de herontwikke-ling van het Develpark, zodat in het volgende raads- en collegeprogramma de herontwikkeling definitief kan worden vastgelegd.

Het Develpark is ontworpen in 1962 door Hans Warnau en Jasper Meijers en is volgens de deskundigen een zuiver voorbeeld van een streng modernistische ontwerpstijl uit die periode. Met dit oorspronkelijke ontwerp dient respectvol te worden omgegaan. Het opstellen van plannen voor het Develpark zal dan ook op professionele wijze aangepakt moeten worden.

Het is van groot belang dat brede groepen (potentiële) gebruikers van het park binnen de Zwijndrechtse samenleving worden betrokken bij de herontwikkeling van het park en ook dat zij functies kunnen benoemen waaraan binnen het park behoefte is. Daarbij denken we niet alleen aan individuele burgers, maar ook aan de wijkraden en organisaties zoals de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard, die zich nog onlangs zeer betrokken toonde. Een aantal goede ideeën uit het gepresenteerde Studentenplan kan bij de planvorming worden betrokken.

Motie

De raad van de gemeente Zwijndrecht in vergadering bijeen d.d. 17 mei 2005

De raad verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. nog in 2005 aan de raad een voorstel te doen voor de herontwikkeling van het Develpark, waarbij wordt ingegaan op:

 • mogelijke denkrichtingen voor herontwikkeling;
 • denkrichtingen ten aanzien van een al dan niet gefaseerde uitvoering, waarmee uiterlijk in 2007 gestart wordt;
 • de financiële middelen die naar verwachting nodig zijn voor de realisatie van de plannen;
 • de wijze waarop de burgerij wordt betrokken bij de planvorming;

2. bij het opstellen van de begroting 2006 rekening te houden met de realisatie van de plannen voor herontwikkeling van het Develpark

en gaat over tot de orde van de dag.

(terug naar overzicht artikelen)

Develpark 2

Tijdens de politieke markt van 4 december 2006 beoordeelde Gerrit Jan Voerman namens de fractie het plan voor de herinrichting van het Develpark van bureau Bosch Slabbers.

Wij zijn van mening dat aan het plan een grondige analyse ten grondslag ligt en dat bij het opstellen rekening is gehouden met de wensen van de raad en ook met die van de insprekers.

Belangrijk vinden we dat respectvol is omgegaan met het oorspronkelijke ontwerp van Hans Warnau.

Wij zijn daarom van mening dat het plan een goede basis is voor het herinrichting van het park.

Bosch Slabbers spreekt over het plan als een casco. Dit betekent dat binnen de grote kaders het plan op deelplanniveau verder kan worden ingevuld. Zowel insprekers als onze fractie hebben daarbij wensen.

De kinderboerderij vinden wij zeer waardevol. In het plan wordt de kinderboerderij gerespecteerd. Suggesties worden gedaan voor hekwerken en bouwwerken. Wij vinden dat de kinderboerderij een belangrijk onderdeel is van het park. Het moet daarom nadrukkelijk een plek krijgen bij de uitwerking van de plannen.

Wij zien het zwembad en de Develhal niet op korte termijn verdwijnen. Vervangende nieuwbouw zou verder naar achter geplaatst moeten worden. Wij denken dat die knoop doorgehakt moet worden in het kader van accommodatiebeleid en financieel niet ten laste moet komen van dit plan. Daarbij moet ook het initiatief van O&O worden betrokken. (Beantwoording van dit initiatief, in eerste instantie door burgemeester en wethouders, laat overigens wel lang op zich wachten.) Voor dit moment is het van belang dat er een ruimteclaim gehandhaafd blijft voor genoemde accommodaties.

Van diverse kanten is de suggestie gedaan om ruimte te reserveren voor een speelbos. Wij zien dat niet gecombineerd worden met natuurwaarden in het zuidelijk plandeel. Is er niet een mogelijkheid om dit in het noordelijk plandeel ter realiseren? Wellicht met een verbinding naar de kinderboerderij. Hoeveel fysieke ruimte kost dit initiatief?

De suggestie voor een pannenkoekenhuis en een botenhuis vinden wij een goede. Wij gaan er wel vanuit dat dit in financieel opzicht eerder bijdraagt aan het plan, dan dat het geld gaat kosten. Het initiatief moet liggen bij particuliere ondernemers. De gemeente faciliteert.

Het is onze wens dat de zo mogelijk beide dammen worden vervangen door bruggen. Het zou fantastisch zijn als je rond het park kunt varen of schaatsen. Wij hebben begrepen dat het omleggen van nutsleidingen in de dammen erg kostbaar is. Wel willen we dat bij vervanging rekening wordt gehouden met bruggen in de toekomst.

Het college heeft ons gevraagd een standpunt in te nemen over de toepassing van de “Zwijndrecht doctrine” (voor het groen), waarbij verlies van groen elders gecompenseerd wordt. Onze fractie heeft hierover meerdere keren gesproken. Wij hechten aan groen in onze mooie gemeente. Met de nadruk op mooi. Om kwalitatief hoogwaardig groen te krijgen moet je soms durven kappen. Dit is in het Develpark te weinig gebeurt. Een krampachtig omgaan met de “Zwijndrecht doctrine” moet niet leiden tot veel groen met lage kwaliteit. Als bomen in de gemeente terug kunnen komen vinden we dat een prima zaak. Wij willen het college ten aanzien van de aanpak van dit plan niet houden aan herplant van alle gekapte bomen.

Een plan als dit kost veel geld. Wij vinden het geen optie om delen van het park te bebouwen, om zo geld te verdienen. Hier kiezen we voor een hoogwaardig groen park en een hoge gebruikswaarde. Wij stemmen daarom in met de dekkingsvoorstellen van het college.

(terug naar overzicht artikelen)

Geen strandje in het Develpark  

10 augustus 2010

De Dordtenaar van maandag 2 augustus weet te melden dat er geen strandje komt in het Develpark. Gerrit Jan Voerman stelt het college hierover schriftelijke vragen. 

Aan het college van burgemeester en wethouders

De Dordtenaar van maandag 2 augustus weet te melden dat er geen strandje komt in het Develpark. Volgens de projectleider is dit te wijten aan het feit dat “op de Devel nog vijf riool-overstorten uit komen. Na hevige regelval kun je de zwemwaterkwaliteit niet garanderen. Het is daarom niet verantwoord mensen aan te sporen het water in te duiken.” De Dortenaar voegt daaraan toe dat het de bedoeling is op termijn riool-overstorten onnodig te maken, maar alternatieven kosten veel geld. Concrete plannen zijn er daarom nog niet.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is de berichtgeving in de Dordtenaar van 2 augustus over het vervallen van het strandje correct?
 2. Wat is de mening van het college over het vervallen van het strandje als onderdeel van de recreatieve functie van het Develpark?
 3. Is het college niet van mening dat de gemeente (mede)verantwoordelijk is voor schoon oppervlaktewater?
 4. Welke maatregelen moeten en kunnen er genomen worden om het overstorten van rioolwater bij hevige regelval te voorkomen?
 5. Welke kosten nemen deze maatregelen met zich mee en zijn hiervoor (op termijn?) middelen gereserveerd?
 6. Wanneer denkt het college met concrete plannen te komen?
 7. Welke informatie heeft de gemeenteraad nodig om over dit onderwerp een weloverwogen standpunt in te nemen?

Gerrit Jan Voerman

17 november 2010

De Dordtenaar van maandag 2 augustus weet te melden dat er geen strandje komt in het Develpark. Gerrit Jan Voerman heeft het college hierover schriftelijke vragen gesteld en een antwoord gekregen. Conclusie: Het strandje kan nu nog niet kan worden aangelegd, maar het gaat om uitstel en niet om afstel.

De Dordtenaar van maandag 2 augustus weet te melden dat er geen strandje komt in het Develpark. Volgens de projectleider is dit te wijten aan het feit dat “op de Devel nog vijf riool-overstorten uit komen. Na hevige regelval kun je de zwemwaterkwaliteit niet garanderen. Het is daarom niet verantwoord mensen aan te sporen het water in te duiken.” De Dortenaar voegt daaraan toe dat het de bedoeling is op termijn riool-overstorten onnodig te maken, maar alternatieven kosten veel geld. Concrete plannen zijn er daarom nog niet.

Omdat de raad niet is geïnformeerd over afstel van de aanleg van het strandje, stelt Gerrit Jan Voerman hierover schriftelijke vragen. De beantwoording van de vragen is onlangs ontvangen.

Brief aan de raad

Inleiding

Op 10 augustus 2010 heeft de fractie van ChristenUnie-SGP vragen gesteld over het strandje in het Develpark. In deze brief aan uw raad zal de status van het strandje in het Develpark worden toegelicht.

De status van het strandje in het Develpark.

In september 2007 heeft u, als gemeenteraad van Zwijndrecht, het (Master)plan voor de herinrichting van het Develpark vastgesteld. Hierbij is er tevens een krediet goedgekeurd ter hoogte van € 1.890.000,-. Het plan is opgesteld, na een uitvoerige periode van burgerparticipatie, door Bosch en Slabbers Landschapsarchitecten uit Middelburg. Eén van de (vele) voorzieningen die door de ontwerper zijn genoemd om het casco van het Develpark te vullen met parkfuncties is het strandje met zwemwater (blz. 36 van het Masterplan). Onder het kopje Strandje met zwemwater wordt hier (letterlijk) vermeld:

Het waterschap is op langere termijn optimistisch over de waterkwaliteit van de Devel. Na sanering van een aantal gemeentelijke riooloverstorten in combinatie met toevoer van schoon water uit de Oude Maas is het de verwachting dat de Devel zwemwaterkwaliteit krijgt. Hierdoor wordt het mogelijk in de zuidelijke parkruimte een strandje aan te leggen. Theehuis en strandje zorgen voor een aantrekkelijke combinatie.

Heden (augustus 2010) vindt de afronding plaats van de besteksuitwerking. Tegelijkertijd is de waterkwaliteit van de Devel nog niet zodanig dat er sprake is van zwemwater. Om te kunnen spreken van zwemwater moet het betreffende water voldoen aan door de provincie Zuid-Holland gestelde eisen. Deze eisen worden door de provincie periodiek getest door het bemonsteren en analyseren van het water in de zwem-(=zomerse) periode. Bij het betreffende water komt dan een bord van de provincie te staan waarop wordt aangegeven dat het water voldoet aan het predicaat zwemwater. Op dit zelfde bord geeft de provincie ook aan of het water, al dan niet tijdelijk, niet voldoet aan het predicaat zwemwater. Dit signaal vloeit voort uit de periodieke bemonstering en analyse van het water.

Het is dus een gegeven dat thans de waterkwaliteit van de Devel nog niet gekwalificeerd kan worden als zijnde zwemwater (volgens de eisen van de provincie Zuid-Holland).

Om op langere termijn wel de kwalificatie zwemwater te verkrijgen zijn twee maatregelen nodig.

Enerzijds moet een aantal riooloverstorten opgeheven worden. Momenteel zorgen deze overstorten er voor dat bij zware regenval het (regen)water dat niet meer door het bestaande rioolstelsel kan worden opgenomen en kan worden afgevoerd, geloosd wordt op de Devel. Dit voorkomt dat er straten blank komen te staan maar zorgt er wel voor dat er enige, zei het geringe, vervuiling optreedt van het water van de Devel. Het opheffen van de desbetreffende riooloverstorten moet en kan mee genomen worden met een rioolreconstructie op die locatie omdat het stelsel, na opheffing van de riooloverstort, ook aangepast moet worden. De sanering van de riooloverstorten zal dus meegenomen worden met de rioolreconstructies die volgens het G.R.P. worden uitgevoerd.

Anderzijds moet er schoon water vanuit de Oude Maas in de Devel worden ingelaten om zo de nodige verversing van het oppervlaktewater te bewerkstelligen. Deze maatregel zal verder worden bestudeerd en mogelijk worden uitgewerkt in het nieuwe Stedelijk Waterplan.

Volgend op bovenstaande toelichting wordt hieronder, puntsgewijs, ingegaan op de gestelde vragen van de fractie ChristenUnie-SGP.

1. Is de berichtgeving in de Dordtenaar van 2 augustus over het vervallen van het strandje correct?

Voor het grootste gedeelte is de berichtgeving correct alleen in het artikel wordt gesuggereerd dat er definitief geen strandje komt. Dit is niet het geval. Thans komt er vooralsnog geen strandje maar als aan de voorwaarden voor zwemwater wordt voldaan, t.g.v. de maatregelen van sanering van de riooloverstorten en het inlaten van water uit de Oude Maas, kan er wel een strandje komen.

2. Wat is de mening van het college over het vervallen van het strandje als onderdeel van de recreatieve functie van het Develpark?

Zoals bij 1. aangegeven is er geen situatie ontstaan dat het strandje komt te vervallen. Het is alleen zo dat het strandje nu nog niet kan worden aangelegd.

3. Is het college niet van mening dat de gemeente (mede)verantwoordelijk is voor schoon oppervlaktewater?

De verantwoordelijkheid voor de (schone) kwaliteit van het oppervlaktewater is geregeld in de wet. Het waterschap (als waterbeheer in kwalitatieve en in kwantitatieve zin) voert het beheer hierover. Als de gemeente een riooloverstort heeft wordt hiervoor door het waterschap een vergunning verleend zodat alles binnen de wettelijk gestelde grenzen valt.

4. Welke maatregelen moeten en kunnen er genomen worden om het overstorten van rioolwater bij hevige regenval te voorkomen.

Op het moment dat een rioolreconstructie nodig is in de buurt van een aanwezige riooloverstort dan zal bij het nieuwe ontwerp van de riolering aldaar de riooloverstort gesaneerd worden. Er wordt dan enerzijds anders omgegaan met het vallende regenwater (door dit bijvoorbeeld eerst ergens te bufferen voordat het in het riool stroomt). Anderzijds wordt de capaciteit van het riool op diverse mogelijke manieren (bijvoorbeeld door grotere diameters of het gebruiken van kelders) vergroot.

5. Welke kosten nemen deze maatregelen met zich mee en zijn hiervoor (op termijn?) middelen gereserveerd?

In het Gemeentelijk Riolerings Plan is opgenomen hoe het rioolstelsel er (gewenst) uit moet komen te zien. Eén van de maatregelen daarin betreft het saneren van diverse riooloverstorten. Middels de rioolheffing (bij burgers en bedrijven) is de financiële dekking hiervoor gewaarborgd.

6. Wanneer denkt het college met concrete plannen te komen?

De plannen voor de sanering van de riooloverstorten worden concreet op het moment dat het totale gedeelte van de riolering aldaar aan de orde is voor een rioolreconstructie. Vanuit de rioolinspecties en het rioolbeheerprogramma wordt dit moment bepaald.

7. Welke informatie heeft de gemeenteraad nodig om over dit onderwerp een weloverwogen standpunt in te nemen?

Met deze brief hebben wij u van alle relevante informatie voorzien over dit onderwerp.

(terug naar overzicht artikelen)