Verkiezingsprogramma 2010-2014

"Betrouwbaar, samen betrokken" 

Voorwoord

Op 3 maart 2010 worden in de meeste gemeenten nieuwe gemeenteraden gekozen. Zo ook in Zwijndrecht. De ChristenUnie en de SGP gaan weer met een gezamenlijke lijst deze verkiezingen in. Daarmee wordt de goede samenwerking binnen de ChristenUnie-SGP fractie gecontinueerd.

De ChristenUnie-SGP heeft nu vier zetels in de gemeenteraad van Zwijndrecht en een wethouder in het college van burgemeester en wethouders. Raadsleden en de wethouder nemen, ieder op hun eigen plek, verantwoordelijkheid voor het bestuur van de gemeente. Wij zijn trots op het vele goede dat de afgelopen vier jaar samen met de coalitiepartners is bereikt. Met dit programma willen we het beleid continueren, maar ook nieuwe accenten leggen.

De ChristenUnie-SGP werkt vanuit de overtuiging dat de overheid is ingesteld door God en in Zijn dienst staat. Wij willen ons laten leiden door de Bijbelse normen en waarden. Zo willen wij, met respect voor religieuze en culturele verschillen in de samenleving, invulling geven aan onze taken voor openbaar bestuur en maatschappij tot nut van de hele samenleving.

Vanuit die invalshoek wil de ChristenUnie-SGP u na de verkiezingen vertegenwoordigen in de gemeenteraad en, wanneer die mogelijkheid zich opnieuw voordoet, in het college van burgemeester en wethouders. Wij willen graag aan de slag onder het thema “ChristenUnie-SGP, betrouwbaar, samen betrokken”.

De ChristenUnie-SGP wil een betrouwbare partij zijn met raadsleden die samen betrokkenheid tonen bij wat er speelt in de zwijndrechtse samenleving. Samen met anderen willen we werken aan een samenleving die toekomstgericht investeert, ook voor de generaties na ons. Wij zijn beheerders van Gods schepping, niet de verbruikers ervan. Wij willen werken aan een veilige, gezonde gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is en aan een samenleving waar mensen naar elkaar omzien. Wij laten ons daarbij leiden door ons christelijk geloof, dat ons leert om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.

Wat willen we bereiken in de komende vier jaar? Wij willen met een betrokken en daadkrachtig bestuur werken aan:

 • plezierige woonwijken binnen een sterke gemeente;
 • nauwe samenwerking met de andere Drechtstedengemeenten;
 • een groene gemeente;
 • een duurzame samenleving, dit is een samenleving waarin niemand buiten de boot valt, waar mensen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor elkaar;
 • een gezond financieel beleid.

In dit programma worden deze thema’s verder uitgewerkt.

Wij vragen uw steun door op 3 maart te stemmen op de lijst ChristenUnie-SGP.

Henk Pasveer, ChristenUnie-SGP

Een betrokken en daadkrachtig bestuur

De ChristenUnie-SGP wil een daadkrachtig en betrokken gemeentebestuur, dat waar nodig als regisseur op prestaties en effecten stuurt en ruimte geeft aan inwoners en organisaties om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen een overheid die goed benaderbaar is, goed en duidelijk communiceert en die gemaakte afspraken nakomt en handhaaft.

Betrokken

 • De gemeente is verantwoordelijk voor beleid op tal van beleidsvelden. Wij willen burgers, de maatschappelijke organisaties waaronder ook de kerken, het bedrijfsleven etc. betrekken bij de voorbereiding van het beleid en projecten, zeker waar het hun directe belangen raakt. Wij willen ruimte geven en stimuleren om zelf taken op te pakken.
 • Samenwerking binnen de Drechtsteden leidt in veel gevallen tot meer daadkracht en efficiëntie. Deze ontwikkelingen willen we ondersteunen.
 • De ambtelijke organisatie moet efficiënt en slagvaardig zijn en zo zijn ingericht dat de voorgenomen doelen goed worden voorbereid en uitgevoerd.

Openbare orde 

 • De ChristenUnie-SGP ziet de handhaving van de rechtsorde en het beschermen van de burgers als één van de kerntaken van de overheid. Waar deze in het gedrang komen zal opgetreden moeten worden. Een consequente handhaving van regels en de inzet van communicatie, voorlichting en educatie zijn van groot belang.
 • De gemeente zorgt voor rust en orde in de nabijheid van plaatsen waar godsdienstige of andere wettelijk geoorloofde samenkomsten worden gehouden. Zij benut alle mogelijkheden om de zondagsrust te waarborgen.
 • De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen veel aandacht voor zowel vergunningverlening als handhaving. Waar de (gemeentelijke) overheid regels stelt, kan zij het zich niet permitteren niet op te treden tegen schendingen van deze regels. De afgelopen jaren zijn diverse voorbeelden te zien waarin een gedoogbeleid negatieve gevolgen heeft gehad.
 • De openbare ruimte is van ons allemaal. Geweld en onveiligheid op straat, vervuiling en verslonzing van de openbare ruimten, agressie in het verkeer, geluidsoverlast in woonwijken en bijvoorbeeld grove, onzedelijke of godslasterlijke reclame-uitingen dreigen die openbare ruimte op veel plaatsen te ontsieren en de leefbaarheid aan te tasten. Vervuiling door graffiti, het zonder toestemming aanplakken van affiches en plaatsen van billboards e.d. willen wij tegen gaan en zo mogelijk op kosten van de dader verwijderen.
 • Volgens onze fractie dient de politie zich in de eerste plaats bezig te houden met echte politietaken, het opsporen van strafbare feiten en minder met maatschappelijke / sociale problemen. Het werk van de wijkagent, die binnen zijn wijk een signalerende en coördinerende taak vervult en problemen dicht bij de burger helpt oplossen, vinden we wel een goede zaak. De inzet van stadswachten en bemiddelaars kunnen problemen bij de bron mee helpen oplossen. Wij pleiten er ook voor om bepaalde plekken, waar bijvoorbeeld veel diefstal plaats vindt, onder cameratoezicht te plaatsen.
 • De verkeersveiligheid in het algemeen en rond scholen in het bijzonder moet worden bevorderd.
 • Veel taken op gebied van veiligheid, zoals rampenbestrijding en de coördinatie van de brandweer en het ambulancevervoer gebeurt in de veiligheidsregio. Het is van belang dat de inbreng van de lokale belangen in de veiligheidsregio gewaarborgd blijft. De werkzaamheden moeten zo worden georganiseerd dat het leveren van kwaliteit en slagkracht gegarandeerd zijn. De brandweer krijgt daarom een actieve adviserende rol bij de afgifte van omgevingsvergunningen.
 • Wat de brandweer betreft geeft de ChristenUnie-SGP de voorkeur aan een vrijwilligerskorps. De jeugdbrandweer verdient als kweekvijver voor brandweerlieden alle waardering.

(terug naar inhoudsopgave) 

Plezierige woonwijken

De ChristenUnie-SGP wil samen met de wijkplatforms en andere partners investeren in de leefbaarheid, de vitaliteit en vernieuwing van de woonwijken. Wij willen maatwerk leveren en daarom gebiedsgericht werken stimuleren op basis van gezamenlijk op te stellen wijkvisies. De rol van de wijkplatforms kan nog verder worden versterkt. Een plezierige woonwijk is een wijk waar jong en oud, rijk en arm ongeacht ras of godsdienst kunnen samenleven. Iedere wijk kent daarom een grote variatie van woningtypen. Het kleinschalige en dorpse karakter van Heerjansdam willen we behouden.

Wijkplatforms

 • De wijkplatforms en de Heerjansdamse dorpsraad hebben in aangelegenheden die hun wijk betreffen een adviserende stem en alleen gemotiveerd kan van hun adviezen worden afgeweken.

Beheer

 • Wij willen samen met de burgers activiteiten ontwikkelen om de wijken schoon te houden.
 • Het beheer van de gemeentelijke gebouwen, de openbare ruimte en het rioolstelsel vraagt om een systematische en integrale benadering. Het opstellen van beleid en uitvoeringsprogramma’s en het beschikbaar stellen van de nodige budgetten moeten leiden tot een goede kwaliteit van de voorzieningen. Waar sprake is van achterstallig onderhoud moet dit eerst worden opgepakt.

Voorzieningen

 • Wij ondersteunen het opzetten van wijkvoorzieningen en accommodaties die inspelen op de maatschappelijke situatie in de wijken, waaronder “brede scholen” (scholen die het voorzieningenniveau in de wijken vergroten). De jeugd komt in aanraking met verantwoorde vormen van cultuur, recreatie en sport. Ouders kunnen waar nodig worden ondersteund bij de opvoeding. Het concept ”brede school” dient volgens ons ook gestalte te krijgen bij het voortgezet onderwijs (LOC). Initiatieven voor een betere wijkaccommodatie in Kort Ambacht zuid krijgen onze steun.
 • Elke wijk dient op redelijke loopafstand te beschikken over winkelvoorzieningen met een aanbod voor de dagelijkse levensbehoeften.

Huisvesting

 • De gemeente zorgt voor een gedifferentieerd en betaalbaar woningaanbod in de wijken, waarbij de doelgroep starters en jonge mensen niet vergeten mogen worden. Een regelmatig terugkerend woningbehoeftenonderzoek is nodig om regionale en lokale volkshuisvestingsplannen op te stellen en uit te voeren. De gemeente en de corporaties maken voor de korte en de lange termijn prestatieafspraken over hun gezamenlijke inspanningen voor het gemeentelijke woningbestand en in het kader van buurt- en wijkbeheer.
 • Speciale aandacht verdient de realisatie van levensloopbestendige woningen die flexibel aan te passen zijn aan veranderde omstandigheden.
 • Binnen de gemeente zijn er wijken die door allerlei oorzaken terecht dreigen te komen in een neerwaartse spiraal. Wij willen bijzondere aandacht voor de wijk Kort Ambacht zuid: een nieuw wijkcentrum, maatregelen gericht op het verbeteren van het wonen en de woonomgeving in samenhang met aanpak van voorkomende sociale problemen.
 • Woningbouwprojecten maken op dit moment moeilijke tijden door. De plannen die nu op stapel staan willen we, wanneer zich kansen voordoen, zo snel mogelijk realiseren. De realisatie van het Wozoco-project in Heerjansdam moet voortvarend worden uitgevoerd.

(terug naar inhoudsopgave) 

Een sterke gemeente

De ChristenUnie-SGP wil een sterke gemeente. Wij zetten ons daarom in voor een sterk centrum, voor goede en veilige woonwijken die goed bereikbaar zijn en voor goede voorzieningen.

Sterk Centrum

 • Voor veel inwoners van Zwijndrecht is het niet duidelijk wat bedoeld wordt met het centrum van Zwijndrecht. Het gebied tussen de spoorlijn, het winkelcentrum Walburg en het Veerplein moet daarom nog beter op de kaart worden gezet. In de afgelopen raadsperioden is al geïnvesteerd in een nieuw gemeentehuis en in plannen langs de Oude Maas. De plannen voor het winkelcentrum Walburg en Veerplein/Maasplein moeten weer opgepakt worden. Ook de plannen voor de Koninginneweg dragen bij aan een sterk centrum.
 • De kredietcrisis heeft er toe geleid dat de herontwikkeling van het winkelcentrum Walburg noodzakelijkerwijs op een laag pitje is komen te staan. Binnen realistische financiële kaders wensen we te investeren in het winkelhart van de Zwijndrechtse Waard.
 • Winkelcentrum Walburg en de oevers van de Oude Maas moeten uitnodigen tot verblijf. Bestaande en nieuwe voorzieningen moeten daaraan bijdragen.

Ruimtelijk beleid

 • In bestemmingsplannen en welstandsbeleid moeten door de gemeenteraad, na overleg met belanghebbenden, heldere richtlijnen worden neergelegd die aangeven hoe we met de ruimte wensen om te gaan. Bestemmingsplannen worden in de regel elke 10 jaar herzien. Wij willen dat er voor nieuwe ontwikkelingen beeldkwaliteitplannen worden opgesteld.
 • Onze fractie heeft zich (met wisselend succes) ingezet om nieuwe plannen op een evenwichtige wijze in te passen in de bestaande woonomgeving. Ook in de komende periode zullen we letten op de haalbaarheid van de plannen en op de belangen van omwonenden en nieuwe gebruikers. Wat ons betreft kan hoger gebouwd worden in de spoorzone, langs de oevers van de Oude Maas en binnen het nieuwe winkelcentrum Walburg en wat ons betreft bijvoorbeeld niet langs de Koninginneweg.
 • Groene plekken opvullen met bouwplannen vinden wij ongewenst, tenzij de buurt grote belangen heeft bij een dergelijk plan.

Verkeer en Vervoer

 • Om de toenemende verkeersdruk in Zwijndrecht het hoofd te bieden willen we uitvoering geven aan het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) en daarmee de wijken verkeersluw maken (doorgaand verkeer weren, snelheden beperken), het openbaar vervoer en het fietsgebruik stimuleren. Binnen het kader van het GVVP moeten ook de toekomstige verkeersstromen in verband met de realisatie van de plannen Volgerlanden en Noordoevers op een adequate wijze worden afgewikkeld. Daarbij wordt rekening gehouden met de aspecten geluid, luchtkwaliteit en veiligheid.
 • Het fietsroutenetwerk in Zwijndrecht moet de komende raadsperiode verbeterd worden. De aanwezigheid van betaalde fietsenstallingen bij knooppunten van openbaar vervoer en bij winkelcentra vinden wij van groot belang.
 • Om groen te sparen zal het parkeren steeds meer in gebouwde parkeervoorzieningen plaatsvinden om daarmee de toenemende parkeerdruk het hoofd te kunnen bieden. Wanneer betaald parkeren nodig is om gebouwde voorzieningen te kunnen realiseren willen we meewerken aan de invoering van betaald parkeren. Ook wanneer bewoners van de wijken instemmen met betaald parkeren, bijvoorbeeld om zeker te zijn van een parkeerplek bij huis, zullen wij initiatieven ondersteunen. Bij winkelcentra heeft een betaalsysteem met achteraf betalen van parkeergeld de voorkeur.
 • Vrachtwagenverkeer moet zo veel mogelijk uit de bebouwde kom worden geweerd. Het parkeren van grote en kleine bedrijfsvoertuigen willen we liever niet in de woonwijken, maar op de bedrijventerreinen laten gebeuren. Initiatieven voor een betaalde vrachtwagenparkeerplaats willen we ondersteunen.
 • Een goed openbaar vervoersnet is van groot belang, zowel ten behoeve van de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en voorzieningen als ter beperking van het autogebruik. De realisatie van plannen voor de Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn binnen de Drechtsteden (HOV-D), waarvan de uitvoering de afgelopen raadsperiode is gestart, moet worden afgemaakt. Het gaat dan om regionale buslijnen over vrije busbanen, die drukbezochte plaatsen in de Drechtsteden met NS-stations verbinden. In Zwijndrecht zal de HOV-lijn vanaf de brug over de Oude Maas via het NS-station, de Koninginneweg en de Laan van Walburg richting De Volgerlanden lopen. Wij willen het openbaar vervoer vanuit de wijken goed laten aansluiten op deze HOV-lijn.
 • Uitbreiding van de vaarroutes en vaartijden van de Waterbus willen we graag binnen redelijke financiële kaders mogelijk maken.

Onderwijs

 • De gemeente is in overleg met de scholen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de locale onderwijsvoorzieningen en een goede spreiding van de scholen over de wijken. Initiatieven voor identiteitsgebonden peuteropvang willen wij ondersteunen.
 • De gemeente besteedt veel zorg aan veilige schoolroutes.

Monumenten

 • Een sterke gemeente zorgt ook voor de kwetsbare, maar waardevolle elementen. Het in stand houden van monumenten binnen de gemeentegrenzen is naast de taak van de Rijksoverheid ook een gemeentelijke aangelegenheid. Door de Historische Vereniging Zwijndrecht zijn veel waardevolle gebouwen en objecten geïnventariseerd. Wij willen aan de hand van door professionals opgestelde criteria komen tot een lijst van potentiële gemeentemonumenten. Met beperkte financiële middelen moet een optimaal resultaat worden bereikt. Medewerking van eigenaren en particulier initiatief zijn daarbij nodig.

Bibliotheek

 • Een goede bibliotheek is een verrijking van het culturele leven en is daarom van groot belang in de gemeente. De bibliotheekcollecties dienen evenwichtig samengesteld te zijn, rekening houdend met de levensbeschouwelijke stromingen in de gemeente. Zowel de studerende jeugd als de volwassene moet een breed scala aan tijdschriften kunnen raadplegen. Naast de hoofdvestiging in Walburg kunnen ook vestigingen aan de Anjerstraat en in Heerjansdam rekenen op onze steun.

Theater

 • De inhoud van veel theatervoorstellingen kan niet rekenen op onze instemming. Toch kan een theater in de Zwijndrechtse Waard (Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht) een functie hebben. De plannen die ontwikkeld worden voor een cultuurhuis (plan Euryza) hebben veel meer onze instemming. Door het bieden van faciliteiten aan plaatselijke verenigingen en evenementen zal dit cultuurhuis zich een goede plek binnen de zwijndrechtse samenleving kunnen verwerven. Daarnaast is het is nodig dat de muziekverenigingen over een accommodatie beschikken.

Sport en recreatie

 • Voorzieningen voor sport, cultuur en recreatie moeten verspreid over de gemeente worden gerealiseerd, maar in ieder geval goed bereikbaar zijn voor alle burgers.
 • De Zwijndrechtse Waard moet tenminste één goed en aantrekkelijk zwembad hebben met binnen- en buitenbaden.

Economie en werkgelegenheid

 • De motor voor onze economie is het bedrijfsleven. Het Midden en Kleinbedrijf (MKB) speelt hierin een cruciale rol. De gemeente moet het bedrijfsleven waar mogelijk kansen geven zich te ontwikkelen. Ongebreidelde uitbreiding met ongezonde neveneffecten staan echter vaak op gespannen voet met een gezond woon- en leefmilieu. De balans zal gevonden moeten worden tussen de welvaartsambitie en andere publieke doelstellingen, zoals veiligheid en leefmilieu.
 • De ontwikkeling van het Maasterras, de herstructurering van De Geer en Groote Lindt en een goede bereikbaarheid van winkelcentra en bedrijfsterreinen zijn van groot belang voor de economie.
 • De gemeente kan een bijdrage leveren om de gevolgen van de huidige recessie te beperken door investeringen voor onderwijshuisvesting, aanleg van fietspaden, verkeersveiligheid en dergelijke naar voren te halen. Wij willen kansen graag benutten.

Projecten

 • In de voorgaande raadsperioden zijn veel projecten uitgevoerd en in gang gezet. Lopende projecten moeten binnen realistische financiële kaders worden afgemaakt. Een aantal plannen is niet alleen voor Zwijndrecht, maar ook voor de regio van belang: Noordoevers, Euryza en Maasterras. De plannen voor de Onderdijkserijweg, Westkeetshaven / Euryza, het Veerplein en omgeving en de Koninginneweg, moeten verder worden ontwikkeld en uitgevoerd. Omwonenden en andere belanghebbenden worden bij het opstellen van plannen worden betrokken. Waar bewoners zich tekort gedaan voelen zal de raad als volksvertegenwoordiging haar ombudsfunctie moeten invullen.

(terug naar inhoudsopgave)

Samen stad aan het water

De ChristenUnie-SGP wil met de andere Drechtstedengemeenten werken aan een sterke regio: Samen stad aan het water. Zo kunnen we de Drechtsteden op een goede wijze positioneren binnen de Randstad. Voor Zwijndrecht wensen we behoud van eigen identiteit binnen deze sterke regio. Om dat te bereiken willen we een sterke rol van gemeenteraden die de regie in handen houden en voor de gezamenlijke Drechtsteden een goed opgetuigde netwerk- en uitvoeringsorganisatie. Wij zien ook een meerwaarde in een nauwe samenwerking binnen de Zwijndrechtse Waard (Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht). De vorming van een grote Drechtstad wijzen we af.

Regionale samenwerking en identiteit

 • Binnen de Drechtsteden wordt er vergaand samengewerkt tussen gemeentebesturen en hun ambtelijke organisaties. De Drechtraad is het hoogste orgaan binnen de Drechtsteden. Iedere fractie van iedere gemeente is daarin vertegenwoordigd. De Drechtraad moet veel werk maken van haar kaderstellende en controlerende rol.
 • De Regio Zuid-Holland Zuid is een organisatie die mede namens Zwijndrecht een aantal taken uitvoert: regionale brandweer, geneeskundige dienst, milieudienst, ambulancevoorziening en de taken op het gebied van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. Wij willen dat deze organisatie waar nodig maatwerk voor de gemeenten levert.
 • Binnen de Zwijndrechtse Waard willen we met Hendrik-Ido-Ambacht meer gaan samenwerken: gezamenlijke brandweer, zwembad, theater en sportvoorzieningen. Wij willen onderzoeken of samenwerking ook op andere terreinen meerwaarde heeft. 
 • De zelfstandigheid, de eigen verantwoordelijkheid en de eigen identiteit van de gemeenten blijven ons uitgangspunt. De gemeenteraden moeten daarom betrokken blijven bij de ontwikkelingen binnen de Drechtsteden en de Regio Zuid-Holland-Zuid . Overdracht van meer bevoegdheden achten wij niet gewenst. De niet vrijblijvende regionale samen­werking dwingt tot:
  • heldere kaders waaronder taken kunnen worden overgedragen;
  • duidelijke afstemming van de werkwijze tussen het samenwerkingsverband en de afzonderlijke gemeenten;
  • heldere communicatie over samenwerking en activiteiten naar de burger.

Projecten

 • De regio gemeenten hebben samen al veel in de wereld gezet. Projecten worden gezamenlijk opgezet (Noordoevers, Maasterras en HOV-D) of ondersteund (Onderdijkserijweg, Euryza, herstructurering Groote Lindt). De ontwikkeling van de zwijndrechtse Drechtoever krijgt steeds meer gestalte. In ontwikkeling zijn de projecten Euryza en Noordoevers. De plannen voor het Euryza-terrein met daarin het zwijndrechtse cultuurhuis zijn vrij ver ontwikkeld. Deze moeten in de komende raadsperiode tot uitvoering komen. Het plan Noordoevers ligt gedeeltelijk binnen de gemeentegrenzen van Zwijndrecht en gedeeltelijk op het grondgebied van Hendrik-Ido-Ambacht. De uitwerking zal onder verantwoordelijkheid van de Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden ter hand worden genomen. De raad van Zwijndrecht blijft voor de ontwikkeling van het Zwijndrechtse plandeel verantwoordelijk voor het vastleggen van planologische kaders in bestemmingsplannen. Dat wil zeggen dat de gemeenteraad moet beoordelen of voldaan wordt aan de wettelijke criteria en of de belangen van omwonenden in voldoende mate tot hun recht komen. Vooral de bouwhoogten en de relatie met het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan hebben de aandacht van onze fractie.
 • De ChristenUnie-SGP wil in samenwerking met de regio de ontwikkeling tussen spoor en A16 binnen de Randstad op de kaart zetten. Het gebied tussen A16 en spoorlijn valt binnen het masterplan Maasterras, dat naast het Zwijndrechtse plandeel ook het gebied aan de Dordtse overzijde van de Oude Maas omvat. Realisatie van het masterplan is een gigantische klus waarvan de realisatie over vele jaren uitgespreid zal moeten worden. Kansrijke gebieden eerst benutten, maar wel binnen de kaders voor het hele gebied. Wonen en werkgelegenheid zullen in dit plan een plek krijgen. De huidige bewoners dienen zo spoedig mogelijk helderheid te krijgen over hun toekomstperspectief op korte en langere termijn. Daarbij moet ook aandacht worden besteed aan adequate herhuisvestingmogelijkheden. Voorwaarde voor het ontwikkelen van dit plan is dat de aanvaardbare en wettelijke normen voor veiligheidssituatie, luchtkwaliteit en het geluid niet worden overschreden. Voor de toekomst willen we de mogelijkheden voor overkapping of ondertunneling van de A16 veiligstellen.
 • De gemeente Zwijndrecht is samen met de gemeente Hendik-Ido-Ambacht risicodragende partner bij de realisatie van het plan De Volgerlanden op het grondgebied van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De Volgerlanden dient een nieuwbouwwijk te worden met een hoge kwaliteit, waar veel regiobewoners met veel plezier kunnen wonen. Het plan voorziet voor een niet onbelangrijk deel in de behoefte van de regionale sociale woningbouw. Onze fractie streeft er naar dat het plan budgettair neutraal wordt gerealiseerd. Problemen met trillingshinder vanwege de Betuweroute en de kredietcrisis zorgen er voor dat dit resultaat fors onder druk staat.

(terug naar inhoudsopgave) 

Een groene gemeente

De ChristenUnie-SGP wil dat Zwijndrecht een groene gemeente blijft. Het buitengebied behoudt zijn groene karakter met een mix van agrarische, natuur- en recreatieve functies. Bebouwing is alleen mogelijk wanneer groene functies daardoor worden versterkt. Binnen de bebouwde kom willen wij het structurele onderhoud van het groen versterken. In het groen moet voldoende speelruimte zijn voor onze kinderen. Nu het Develpark wordt opgeknapt, is het tijd om ook het Noordpark aan te pakken in samenhang met het plan Noordoevers.

Buitengebied

 • Het buitengebied tussen Zwijndrecht en Heerjansdam moet groen blijven. Wij pleiten er daarom voor de bestaande groene en rode contouren te handhaven. Als er al nieuwbouw in het buitengebied komt, dient dat onder strikte voorwaarden te gebeuren: we willen geen substantiële toename van het bebouwde oppervlak (eerder verkleining) en we willen een aantoonbare bijdrage zien voor het groene karakter van het buitengebied. Realisatie van bestaande recreatieve inrichtingsplannen met onder andere nieuwe bosgebieden, moet voortvarend worden voortgezet.

Groen in de bebouwde kom

 • Om de groene kwaliteit van de gemeente te handhaven zal op diverse plaatsen “stedelijk” (compact en iets hoger) gebouwd moeten worden om te voorzien in de nodige woningen en voorzieningen. Groenbeleid is vastgelegd in het Groenstructuurplan en het bomenbeleid. In het kader van het integrale beheer van de openbare ruimte zal in overleg met wijkplatforms en omwonenden de concrete invulling van het groen en de speelplekken worden vormgegeven.
 • Wij willen in afstemming met het plan Noordoevers ook plannen voor de renovatie van het Noordpark in ontwikkeling brengen.

Groen en water

 • Zwijndrecht is een groene gemeente met een hoog onderhoudsniveau. Dat groene karakter willen we bewaren. De natuurlijke plantengroei mag meer kansen krijgen. Onze fractie wil ook meer natuurlijke onderhouden oevers langs de gemeentelijke vijvers en waterpartijen. Die geeft nieuwe kansen voor jonge vogels en andere beestjes. Wij pleiten er voor dat in het broedseizoen geen snoei- en kapwerkzaamheden plaatsvinden en dat gefaseerd gewerkt om dieren de kans te geven zich te verplaatsen.
 • Vanzelfsprekend vraagt een goed waterbeheer in ons lage land steeds meer aandacht. Vanuit het beleidskader Waterbeheer 21ste eeuw moet er de komende jaren een aantal extra maatregelen genomen worden. In verband met de klimaatverandering moeten we het water meer ruimte geven en ook zal de waterkwaliteit moeten verbeteren.
 • Onkruidbestrijding wordt kritisch doorgelicht. Uitgangspunt is dat onkruid voldoende wordt bestreden, maar dat er zo weinig mogelijk gif gespoten wordt.

(terug naar inhoudsopgave)

Een duurzame samenleving

Een duurzame samenleving is een samenleving die toekomstgericht investeert, ook voor de generaties na ons. Wij zijn beheerders van Gods schepping, niet de verbruikers ervan. Het zijn de burgers die met elkaar een duurzame samenleving moeten vormen. De rol van de gemeente is die van informeren, bewust maken, stimuleren en mogelijkheden geven. De ChristenUnie wil in het kader van het milieubeleid hergebruik grondstoffen stimuleren, zuinig omgaan met energie en uitbreiding van milieuopvoeding rond het thema ‘Duurzaamheid’.

Veiligheid

 • Zwijndrecht kent relatief veel risicobronnen. In een vroeg stadium moet er aandacht zijn voor potentiële risico’s, zodat ruimtelijke ontwikkelingen goed beoordeeld kunnen worden. De afgifte van milieuvergunningen en de controle op naleving voor Kijfhoek en bedrijven met grotere risico’s zullen we kritisch volgen. Over de risico’s moet helder en eenduidig worden gecommuniceerd.

Luchtkwaliteit.

 • Er dient blijvend gezocht te worden naar verbetering van de luchtkwaliteit. Het probleem moet bij de bron worden aangepakt. Schone brandstoffen en schone auto’s leveren een grote bijdrage om tot schonere lucht te komen. De grootste vervuiler is de A16. Daar is het rijk verantwoordelijk voor. Samen met het rijk, de provincie en de Drechtsteden dient de gemeente haar inwoners te stimuleren om gebruik te maken van milieuvriendelijke vervoersmiddelen. De gemeente zorgt tevens voor schone autobussen en een schoon wagenpark. Bedrijven die diensten uitvoeren voor de gemeente dienen schoon te rijden.

Geluid

 • Met de bedrijven moet gekeken worden naar geluidsreductie. Allerlei maatregelen zijn mogelijk. Samen met de provincie worden bedrijven benaderd maatregelen te treffen. Stillere wegbedekking kan, waar het verkeerslawaai te hoog is, bijdragen aan de leefbaarheid. Voor de langere termijn zijn we voorstander van overkapping of ondertunneling van de A16. Dit geeft ook positieve effecten voor de luchtkwaliteit.

Afval

 • Onze fractie vindt het belangrijk dat grondstoffen hergebruikt worden. Onze fractie wil het gescheiden inzamelen van groen/fruit en tuinafval, van glas, papier en kunststof, zoals dat nu gebeurt, verder optimaliseren.

Milieueducatie en voorlichting

 • Milieueducatie en voorlichting moeten er aan bijdragen dat onze inwoners bewust omgaan met afvalscheiding. Het is de wens van de ChristenUnie-SGP dat, naast het NME-beleid van de gemeente, het Weetpunt en de Kinderboerderij Kiboehoeve in educatief opzicht hun zelfstandige rol blijven vervullen. We willen stimuleren dat binnen onderwijssituaties respect voor en kennis van de natuur worden bijgebracht.

Duurzaam bouwen, milieubewust leven

 • De gemeente stimuleert een laag energiegebruik en het gebruik van alternatieve energiebronnen. Wij staan volledig achter de doelen zoals die zijn verwoord in het klimaatakkoord dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk (Ministerie VROM) hebben gesloten:
  • Een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 30% in 2020 (ten opzichte van 1990). Hierbij gaat het om zowel CO2 als de overige broeikasgassen zoals methaan en lachgas.
  • Een energiebesparingpercentage van 2% per jaar.
  • Een aandeel van hernieuwbare energiebronnen (duurzame energie) van 20% in 2020.
 • Wij willen, al dan niet in Drechtstedenverband, een onderzoek naar de mogelijkheden om alternatieve energiebronnen te stimuleren en meer invulling te geven aan ‘duurzaam bouwen’:
  • bouwen met duurzame materialen, die op verantwoorde wijze geproduceerd en kwalitatief hoogwaardig zijn.
  • woningen die klimaatneutraal zijn of zelfs energie ‘produceren’.
  • afspraken maken met ontwikkelaars en corporaties.
  • in ieder geval kan de gemeente eisen stellen voor eigen bouwwerken. De gemeente kan haar gebouwen energiezuinig maken, groene stroom en gas inkopen of in de kantine duurzaam geproduceerde producten aanbieden. Wij willen dat het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen in 2014 met 15% is afgenomen. Zo geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld. Ook de keuze van energiezuinige straatverlichting is in dit kader ook belangrijk.
  • de gemeente kan lokale klimaatinitiatieven ondersteunen, zoals het plaatsen van innovatieve windmolens of het benutten van aardwarmte en het bevorderen van energiebesparing.
 • Bij de vergunningverlening en oplevering van nieuwbouwwoningen moet daadwerkelijk getoetst en gehandhaafd worden of aan de wettelijke duurzaamheideisen en de criteria van eventueel verleende subsidie(s) is voldaan.
 • Waar mogelijk zullen wij de arbeidsmobiliteit beperken. Minder woon-werk en werk-werkverkeer beperkt milieuvervuiling en files.

(terug naar inhoudsopgave) 

Niemand valt buiten de boot

De ChristenUnie-SGP wil dat in onze gemeente niemand buiten de boot valt. Dat betekent dat lokaal maatwerk geleverd moet worden. Armoede en eenzaamheid moeten bestreden worden. De inzet van de “brede school” moet meer zijn dan verlengd onderwijs: het moet ook een bijdrage leveren aan de samenleving in de wijken. Samenhangend ouderenbeleid is noodzakelijk binnen een gemeenschap waar het aantal ouderen toeneemt. Het zorgen en opkomen voor de zwakkeren behoort tot een kerntaak van de overheid.

Jeugdbeleid

 • Het gezin is de basis voor kinderen. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Maar niet alleen het gezin moet een gezonde basis zijn, ook de directe omgeving waarin kinderen opgroeien en gezinnen functioneren. Wij willen ons inzetten voor het versterken van de kringen rond gezinnen. We vinden relaties belangrijk, relaties waarin waarden en normen worden uitgewisseld.
 • Daarnaast is de ChristenUnie-SGP voorstander van een breed en samenhangend lokaal jeugdbeleid. Veel beleid is al in gang gezet: Communities that Care, brede schoolbeleid, het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd, integrale jeugdgezondheid en de vorming van het Centrum voor Jeugd en Gezin. In het najaar 2009 is de paraplunota Jeugd Zwijndrecht “Groeiende talenten” vastgesteld. Een goede aanzet om zaken nu ook echt goed op te pakken.
 • De Centra voor Jeugd en Gezin gaan ouders en kinderen ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien. Door de komst van Centra voor Jeugd en Gezin heeft de gemeente een belangrijk middel in huis om werk te maken van preventie, om de zorglijnen kort te houden en adequaat op te treden bij ontsporingen tijdens de opvoeding van de jeugd.
 • Het organiseren van activiteiten voor de oudere jeugd biedt goede mogelijkheden om hangjeugd en jeugdcriminaliteit, die vaak ontstaat door verveling, te voorkomen. Wij vinden daarom dat er voldoende ruimte moet zijn voor de jeugd om elkaar te ontmoeten. Daarnaast zal vooral het verenigingswerk in de gemeente gestimuleerd moeten worden.

Onderwijs

 • De vrijheid van onderwijs is een groot goed. De autonomie van de scholen dient gerespecteerd te worden. De ChristenUnie-SGP waardeert het als ouders blijk geven van hun betrokkenheid. Zij dragen de eindverantwoordelijkheid voor hun kinderen.
 • Indien een school onder de opheffingsnorm dreigt te komen, moet bij voorkeur voor instandhouding worden gekozen. Een kleine school kan bijvoorbeeld als nevenvestiging van een grote functioneren. De gemeente mag schoolbesturen niet dwingen om tot samenwerkingsscholen te komen wanneer dit in strijd is met de vrijheid van onderwijs. De gemeente behoort een goede spreiding van scholen over de wijken te handhaven.
 • De gemeente is in overleg met de scholen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de locale onderwijsvoorzieningen.
 • De gemeente moet zorgen voor een adequaat leerlingenvervoer om de keuzevrijheid voor de ouders en de bereikbaarheid van de school voor de leerlingen te bevorderen. Daarbij moet de gemeente redelijke afstandsgrenzen en financiële drempels hanteren. Ook minderdraagkrachtigen moeten mogelijkheden houden om onderwijs van hun keuze te volgen.
 • In onze waterrijke omgeving is het van groot belang dat iedereen kan zwemmen. Wij willen schoolzwemmen opnieuw invoeren, zodat leerlingen van de basisschool in de gelegenheid worden gesteld minimaal het eerste zwemdiploma te halen.
 • Onze fractie wil dat niemand het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie. Samen optrekken met het bedrijfsleven biedt goede kansen om stageplekken te creëren en schoolverlaters snel aan het werk te helpen.
 • Alle inwoners van Zwijndrecht moeten tenminste de Nederlandse taal beheersen om deel te kunnen uitmaken van de samenleving. Daarom moet maximaal worden ingezet op het geven van inburgeringcursussen en dient er ook voor te worden gezorgd dat degenen die het nederlands onvoldoende beheersen deze cursussen daadwerkelijk gaan volgen. Alle andere activiteiten die bijdragen aan de integratie moeten eveneens worden gestimuleerd.  Aan de integratie van allochtone jongeren behoren wij de grootste aandacht te besteden.

Werk en inkomen

 • De ChristenUnie-SGP wil zich inzetten voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Door de vergrijzing, maar ook door de toename van het aantal alleenstaanden, door de ingrepen in de sociale zekerheid, vermaatschappelijking van de zorg en vele andere ontwikkelingen is er steeds meer eenzaamheid. Mensen mogen niet buiten de boot vallen en daardoor in een neerwaartse spiraal terecht komen.
 • Wij maken ons sterk voor Work First trajecten die voortvloeien uit de WWB. Het principe dat werken als dat maar enigszins mogelijk is, belangrijk is, onderschrijven we. Inwoners van Zwijndrecht die niet in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten, moeten zonodig zonder te veel bureaucratie een uitkering kunnen ontvangen.
 • Door de Wet Werk en Bijstand heeft de gemeente meer verantwoordelijkheid gekregen om mensen te activeren richting werk. Het is goed dat de beleidsbepaling en uitvoering zo dicht mogelijk bij de burger komt. Enkele concrete actiepunten zijn:
  • Actieve begeleiding van werk naar werk; jongen tot 27 jaar werken of studeren.
  • Stimuleren van beleid waarbij mensen die een uitkering ontvangen met behoud van uitkering (opnieuw) arbeidservaring kunnen opdoen, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt stijgen.
  • Het programma “Route 23” wordt gehandhaafd ter bestrijding van werkloosheid.
  • Intensieve samenwerking met werkgevers om banen te behouden. Loonsubsidies worden ingezet om mensen met een WWB-uitkering aan het werk te helpen.
  • Mensen met een inkomen op of onder het sociaal minimum worden extra ondersteund. De kerken worden actief betrokken bij het herkennen en bestrijden van (verborgen) armoede.

Ouderenbeleid

 • Samenhangend ouderenbeleid is noodzakelijk binnen een gemeenschap waar het aantal ouderen toeneemt. Het uitgangspunt bij ouderenbeleid moet zijn: het bieden van een volwaardige, zoveel mogelijk zelfstandige en geïntegreerde plaats in de samenleving. Daarom zal er in het ouderenbeleid voldoende aandacht moeten worden geschonken aan hun maatschappelijke betrokkenheid, zorg en welzijn, mobiliteit, wonen en woonomgeving.  De ouderen moeten bij het formuleren van ouderenbeleid en de uitvoering daarvan worden betrokken. De seniorenraad speelt hierin een belangrijke rol.
 • De zorg-/hulpverlening aan zelfstandig wonende ouderen en mensen met een beperking vanuit verzorgingshuizen (extramurale verzorgingshuiszorg) moet bevorderd worden (bijvoorbeeld maaltijdvoorzieningen, alarmsystemen, tijdelijke verzorging bij ziekte). Het Vivera-concept waarbij in iedere woonwijk passende voorzieningen zijn voor ouderen dient een vervolg te krijgen in wijken waar dat nog onvoldoende is geregeld.

Minimabeleid

 • De gemeente heeft als gevolg van gedecentraliseerd beleid een grote verantwoordelijkheid richting de minima. Daar waar de rijksoverheid onvoldoende maatregelen neemt vindt de ChristenUnie-SGP dat de gemeente aanvullend moeten optreden. Zij moet daarbij ook aandacht hebben voor groepen die net niet aan bepaalde criteria voldoen, maar het wel heel zwaar hebben (bijv. door ‘armoedeval’). Tegelijk moeten de uitkeringsgerechtigden erop aangesproken worden om zelf te voorzien in hun levensonderhoud. Er moet alles aan gedaan worden hen zelfstandigheid (wonen, werken, omgaan met geld e.d.) aan te leren.
 • Wanneer groepen mensen in aanmerking komen voor lastenvermindering is het de taak van de gemeente er voor te zorgen dat deze vermindering voor de hele categorie wordt gerealiseerd. Het voorgaande geldt ook voor de groep inwoners die alleen een AOW- inkomen of een vergelijkbaar inkomen hebben.
 • De gemeente dient een actieve rol te blijven spelen in de schuldhulpverlening. Inzetten op preventie, juist als het gaat om jongeren, zullen wij blijven steunen. De cursus Budgetbeheer van het NIBUD is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Aanvragen voor de schuldhulpverlening moeten binnen vier weken na aanvraag worden gecontroleerd op rechtmatigheid en als dat het geval is, moet de gemeente snel hulp bieden. De gemeente behoort de regierol te vervullen en snel door te verwijzen naar bijv. Centrum voor Jeugd en Gezin en de WMO.
 • De WMO-raad heeft een belangrijke adviserende rol. Door kennis van zaken draagt de raad bij aan het opstellen van WMO-beleid en aan de uitvoering door het signaleren van problemen. Ook de kerken kunnen binnen de WMO-raad hun bijdrage leveren.
 • Om problemen te voorkomen, vindt de ChristenUnie-SGP dat iedereen die dat nodig heeft hulp moet krijgen. Hierbij is een rol weggelegd voor de Sociaal Raadslieden, die hun cliënten moeten wijzen op de mogelijkheden van het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid en, bijvoorbeeld, kwijtschelding bij het waterschap. Ook een goed zorgloket bij de gemeente is noodzakelijk om mensen wegwijs te maken.
 • Naar de mening van de ChristenUnie-SGP is het een goede zaak als ook in Zwijndrecht een voedselbank wordt opgericht. Deze voedselbank dient als vangnet voor die gevallen waar - ondanks de zorg van de gemeente – mensen buiten de boot dreigen te vallen. De voedselbank levert iedere week bij mensen die in ernstige (financiële) moeilijkheden verkeren, gratis voedsel af. Daaraan kunnen ook diaconieën van de kerken een bijdrage leveren. De gemeente zal een dergelijk initiatief bevorderen.

Eenzaamheid

 • Door organisaties op allerlei terrein in de maatschappij wordt geconstateerd dat er sprake is van een toenemende eenzaamheid. De ChristenUnie-SGP vindt dat er meer energie en geld gestoken moet worden in maatregelen die beogen de ook in Zwijndrecht voorkomende eenzaamheid van burgers te verminderen, maar ook dat particulier initiatief van burgers, buurt etc. wordt gestimuleerd. Gedacht wordt aan het beschikbaar stellen van een gratis telefoonnummer, mogelijk in samenspraak met en gebruikmakend van bestaande hulplijnen. Doel: een luisterend oor bieden en waar mogelijk doorverwijzen naar al dan niet professionele hulpverleners. Onze fractie heeft veel waardering voor het project Hulp in Praktijk (HiP) waarbij vrijwilligers bereid zijn om – via een hulpcentrale – aan medeburgers op korte termijn hulp een of enige malen hulp te bieden voor allerlei zaken, zoals vervoer, tuinverzorging, administratieve of huishoudelijke hulp.

Gehandicaptenbeleid

 • Wij vinden dat het niveau van ondersteuning dat voortvloeit uit de WMO niet minder/lager mag zijn dan de middelen die beschikbaar waren vanuit de AWBZ. De ChristenUnie-SGP vindt dat juist deze categorie inwoners met zorg behandeld dient te worden. Wij pleiten er dan ook voor om ruime middelen ter beschikking te stellen voor vervoer, gehandicaptenvoorzieningen en hulp in de huishouding, zodat iedere inwoner van Zwijndrecht volwaardig kan functioneren.
 • Drechtwerk vervult een belangrijke rol voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben recht op een plek waarbij hun talenten volledig tot zijn of haar recht komen. Deze dagbesteding mag niet in de knel komen en wij zullen ons daarvoor ook inzetten wanneer de samenwerking met Drechtwerk wijzigt.

Volksgezondheid

 • De ChristenUnie-SGP staat voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen; ook voor degenen die psychisch of lichamelijk niet optimaal kunnen functioneren. Het uitgangspunt bij de verzorging van deze groepen moet zijn om hen zo lang mogelijk in de hun vertrouwde omgeving een plaats te geven.
 • Een zieke moet hiervoor allereerst de mensen in zijn of haar directe omgeving om hulp kunnen vragen. Waar deze hulpverlening de krachten en kennis van deze mantelzorgers te boven gaat zal professionele hulp onmisbaar zijn. Het belang van het werk van de mantelzorgers wordt steeds groter voor de samenleving. Om te zorgen dat het werk niet te zwaar wordt zal voldoende ondersteuning voor hen georganiseerd moeten worden. Wij willen daarvoor beleid formuleren, zodat mantelzorgers hun mogelijkheden kennen en weten welke steun van de kant van de gemeente te verwachten is.
 • Verslavingen binden de mens: men wordt een slaaf van de eigen drang om te gebruiken, te drinken, te roken, te internetten of te gokken. Door een verslaving worden mensen belemmerd om zich ten volle te ontwikkelen. De ChristenUnie-SGP wil dat het gemeentebestuur drempels opwerpt die verslavingen bemoeilijken en juist drempels wegneemt voor zorg en hulpverlening aan hen die verslaafd zijn. Daarop moet de gemeente behoorlijk handhaven en afspraken maken met de horeca, detailhandel en onze sportkantines.
 • Het bieden van de mogelijkheid om te gokken helpt deze mensen vaak nog meer in de problemen. De samenleving als geheel draait dan vaak voor de gevolgen op, zoals schuldensanering, hulpverleningsprogramma’s of het vervallen tot crimineel gedrag van de betrokkene. De gemeente moet haar controlerende taak op dit beleidsterrein nauwgezet uitvoeren. De gemeente moet zorgen voor adequate voorlichting over verslavingen via de scholen.
 • Het gemeentebestuur moet in ieder geval het gebruik van soft- en harddrugs ontmoedigen. Het sluiten van de huidige coffeeshop zal op dit moment de problemen eerder vergroten dan verkleinen. Wanneer echter overlast optreedt en handhaving geen effect heeft, zal onze fractie voor sluiting van de coffeeshop opteren.

Sport, Cultuur en recreatie

 • Wij pleiten al jaren voor een cultuurnota met aandacht voor de lokale cultuur in al zijn facetten, waarbij zowel professionals als amateurs aan hun trekken komen. Binnen de gemeentelijke organisatie zal cultuurbeleid een duidelijk aanspreekpunt moeten krijgen.
 • In onze visie kan een platform, de culturele raad, goede diensten verrichten op het gebied van integratie, organisatie en samenwerking. Het onderwijs kan eveneens een voortrekkersrol vervullen door culturele vorming.
 • Op het terrein van cultuur, sport en recreatie liggen er kansen om burgers met elkaar in contact te brengen. De gemeente moet zich er voor inzetten dat er geen tweedeling in de samenleving ontstaat, tussen rijk en arm, oud en jong, mensen met en zonder betaald werk. Kinderen worden gestimuleerd om te blijven sporten, terwijl natuur en milieu en vormen van cultuur een goede vrijetijdsbesteding kunnen vormen.
 • De gemeente stimuleert burgers hun artistieke capaciteiten te ontplooien en stimuleert de bevolking te genieten van kunst en cultuur. Er moet worden gestreefd naar voorzieningen met een zo breed mogelijk draagvlak. Kunst en cultuur verdienen een grote uitingsvrijheid, maar de gemeente zal bij de uitvoering van haar eigen beleid grenzen moeten hanteren op het gebied van zedelijkheid, discriminatie en godslastering.
 • Aandacht voor cultuurhistorie willen we samen met de plaatselijke Historische Vereniging en het Museum “De Vergulde Swaen” bevorderen.
 • Sportieve recreatie speelt een belangrijke rol bij het lichamelijk en psychisch welbevinden. De taak van het gemeentebestuur ten aanzien van sport en recreatie is in de eerste plaats voorwaardenscheppend. Dit betekent dat van de gebruikers een bijdrage wordt verwacht die in redelijke verhouding staat tot de kosten en tot hun inkomen of dat van hun ouders. In de sport is een tendens waarneembaar naar meer individuele sporten. Mede vanwege de sociale aspecten moet het gemeentelijk beleid in belangrijke mate gericht zijn op het in stand houden van voorzieningen in clubverband.

(terug naar inhoudsopgave)

Financiën

De ChristenUnie-SGP wil dat er een gezond financieel beleid wordt gevoerd, dat stoelt op een sluitende begroting en meerjarenbegroting. Dat zal zeker niet meevallen nu we in de aanloop naar de verkiezingen getroffen worden door de kredietcrisis. Waar de hele samenleving last heeft van die crisis, zal dit niet aan de gemeente voorbijgaan. Juist dan komt het er op aan dat wij de financiën kritisch besteden aan zaken die er toe doen en dat wij mensen die het moeilijk hebben ontzien.

Begroting, belastingen en heffingen

 • De ChristenUnie-SGP fractie hanteert bij de beoordeling van het financiële beleid de onderstaande uitgangspunten:
  • De gemeente voert een gezond financieel beleid en presenteert de raad jaarlijks een sluitende begroting en meerjarenbegroting. De risico’s worden in beeld gebracht en het weerstandsvermogen wordt daarop afgestemd.
  • Het College doet jaarlijks verslag van de kostendekkendheid van de verschillende heffingen
  • Voor de gemeentelijke tarieven geldt in de regel de doorberekening van de inflatiecorrectie.
  • De tarieven (dit zijn retributies) voor: Leges, Afvalstoffenheffing en het Rioolrecht zijn kostendekkend.
 • Op grond van de gemeentewet heft de gemeente belastingen en retributies van de burgerij ten behoeve van de eigen huishouding van de gemeente. Dit zijn de lokale lasten die bestaan uit: de OZB, de Rioolretributie en de Afvalstoffenheffing. De OZB is de belangrijkste belasting die de gemeente ‘vanaf haar eigen grondgebied’ mag heffen. De hoogte van de OZB-tarieven is bij uitstek een politieke afweging. De OZB is niet per definitie de sluitpost van de begroting. De ChristenUnie vindt dat bij de vaststelling van de OZB-tarieven de volgende onderdelen moeten worden betrokken:
  • financiële positie van de gemeente
  • ambitieniveau van de gemeente
  • het totaalplaatje van de eigen belastingen en heffingen, in relatie tot andere gemeenten.
 • Het ChristenUnie-SGP standpunt is dat de lokale lasten voor de burgerij en het bedrijfsleven beheersbaar en betaalbaar blijven. Dit klemt temeer nu de kredietcrisis de hele samenleving raakt en de inkomens onder druk staan. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de minder draagkrachtigen in de gemeente. Zo wil de fractie het kwijtscheldingsbeleid onverkort handhaven maar hiervoor een afzonderlijke post in de begroting opnemen. Deze kunnen worden bekostigd uit ontvangen dividenden en de schaalvoordelen van de regionale samenwerking. Een meerjarige woonlastennota aan de hand waarvan de lokale lasten zich gaan ontwikkelen heeft de sterke voorkeur van de fractie. Het is voor de fractie ook geen vanzelfsprekende zaak dat partijen die de burger (verplichte) producten en of diensten leveren wel hun tarieven aanpassen.
 • Bij begrotingstekorten kunnen bezuinigingen worden overwogen of geplande investeringen heroverwogen of getemporiseerd. Investeringen die van belang zijn voor de werkgelegenheid en een duurzame samenleving willen bij bezuinigingen zo veel mogelijk ontzien. Onttrekking van gelden uit reserves en aan de voorzieningen voor een sluitende begroting of meerjarenperspectief, wordt in principe afgewezen. Bij dreigende begrotingstekorten en het meerjarenperspectief wordt overwogen:
  • Temporiseren, eventueel heroverweging van geplande investeringen.
  • De financiële ruimte is bepalend voor het gewenste ambitieniveau.
  • Keuzes maken in het niveau van de lokale voorzieningen.

Subsidiebeleid

 • Het subsidiebeleid van de gemeente moet gezien worden als een stimulans voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Te denken valt aan basisvoorzieningen waarvan velen gebruik kunnen maken, zoals onze zwembaden en de bibliotheek, muziek- en zangverenigingen en sport. Zonder subsidie zou het voortbestaan nagenoeg onmogelijk worden en voor individuen uiterst duur. Voor de ChristenUnie-SGP bestaan een aantal randvoorwaarden:
  • Wij willen geen subsidieverstrekking voor activiteiten die de Bijbelse normen en waarden bedreigen.
  • Wij moeten overtuigd zijn van het nut voor de gemeenschap.
  • Wij eisen een jaarlijkse verantwoording van de ontvangers.

(terug naar inhoudsopgave)

Verkiezingsprogramma's