Jaarverslag maart 2011-maart 2012

SGPnieuwszaterdag 10 maart 2012 19:30

Op vrijdag 9 maart hield de Plaatselijke Kiesvereniging 'Der Waarheid Getrouw' haar jaarvergadering. Het onderstaande jaarverslag is opgesteld en voorgedragen door secretaris J.C. Smits.

Jaarverslag Staatkundig Gereformeerde Kiesvereniging “Der Waarheid Getrouw”te Zwijndrecht maart 2011-maart 2012

Onze vorige Jaarvergaderinghielden we op 11 maart 2011. Op deze vergadering werden de bestuursleden C.R. van den Berg, H.van Dalen, A. van Gemerden en J.C.Smits herkozen. Tevens kwam op deze vergadering het programma van de Partijdag aan de orde en werden afgevaardigden naar deze bijeenkomst aangewezen.

Op 18 november was er een thema-avond over “Mij een zorg?!”. Op deze drukbezochte avond waren als sprekers uitgenodigd Dr. A.A. Teeuw, Peter Schalk (RMU) en ds. Ten Klooster. Na de pauze was er een forumbespreking.

Het bestuur vergaderde op 26 mei, 14 oktober 2011 en op 11 januari 2012.

Op 5 september was er een bijeenkomst in “Het Struweel” te Rijsoord, met als voorlichter dhr. Pool. Het thema van deze avond was: “Vitalisering van de Kiesverenigingen”; een onderwerp dat ook bij het Hoofdbestuur aandacht heeft en waarover u regelmatig in De Banier kunt lezen. Het gaat dan over leeftijdsopbouw van leden en bestuursleden, vermijden van dubbelfuncties, contact tussen bestuur en leden, de verhouding van bestuur en gemeenteraadsfractie en bekendheid bij (potentiële) kiezers.

Op 4 februari 2012 werd ten huize van onze fractievoorzitter H.W. Pasveer een “brainstormsessie”gehouden over deze materie.

Wij willen namelijk komen tot een beleidsvisie over een langere periode, en een structureel Jaarplan. Onderdeel hiervan kan zijn: meer aandacht voor onze website en van tijd tot tijd een (digitale) nieuwsbrief naar onze leden.

Ondanks de aandacht voor deze vitalisering, kon het gebruikelijke werk gewoon doorgaan, zoals het werk van onze fractie in de gemeenteraad. Intussen is afgesproken dat de bestuursleden bij toerbeurt de gemeenteraadsvergaderingen bezoeken.

Wat het werk van de fractie betreft is duidelijk, en ook hier weleens naar voren gebracht, dat de regio steeds belangrijker wordt. Knelpunten zijn o.a. De Volgerlanden en Noordoevers.

In dit Jaarverslag mag ook wel vermeld worden de niet aflatende ijver van ons bestuurslid H. van Dalen bij het werven van nieuwe leden.

Bij al onze noodzakelijke activiteiten mogen we niet vergeten dat we in alles van de Heere afhankelijk zijn en dat de diepere achtergrond van ons werk en onze boodschap moet zijn: O land, land, land! Hoort des HEEREN woord! Daarom was het een goede zaak dat op 13 april door ds. Egas een tijdrede werd gehouden.

In de voorbije periode zijn vijf van onze leden overleden:

P.K. Roukema, Nebo kamer 221

J. de Heer, Nebo kamer 308

K. Oosse, Hoofdland 11a

A. van Dalen, Zonnestein 125

S. van Gemerden, Lievershil 20

“Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis; moge deze roepstem ook ons allen in het hart treffen. Wij hopen dat de Heere de achtergebleven familieleden in
Zijn genade wil ondersteunen.

Ons vorig Jaarverslag telde 202 leden en 6 donateurs. Het aantal verminderde met 7 leden: 2 door verhuizing naar elders en 5 leden zijn overleden. Er kwamen 18 nieuwe leden bij, zodat het aantal thans is; 6 donateurs en 213 leden.

Ook provinciaal en landelijk mocht het werk van de SGP voortgang vinden. Door de bijzondere samenstelling van het Kabinet en de Kamers der Staten Generaal is de stem van de SGP soms belangrijk geworden .We mogen daarvoor in ootmoed erkentelijk zijn, maar ons tevens niet ontveinzen dat de tegenpartijder niet slaapt.

Laat bij ons een gedurig gebed zijn voor onze plaatselijke fractieleden, maar ook voor hen die op andere niveaus onze partij vertegenwoordigen.

« Terug

Reacties op 'Jaarverslag maart 2011-maart 2012'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.