Wie zijn wij?

Staatkundig Gereformeerd Partij, afdeling Zwijndrecht

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) werd opgericht op 24 april 1918 in Middelburg. De aanzet werd gegeven door ds. G.H. Kersten. Hij richtte de SGP op omdat hij van mening was dat het staatkundige en maatschappelijke leven gebaat is bij een bestuur dat overeenkomt met de Bijbelse waarden en normen.

De SGP is al jaren een stabiele factor in de Nederlandse politiek. Al sinds 1922 schommelt het zetelaantal tussen de 2 of 3 zetels in de Tweede Kamer. Vergeleken met andere partijen heeft de SGP ook een betrokken achterban. Dankzij een geleidelijke toename van het aantal leden, heeft de partij bijna 30.000 leden.

Naast de fracties in de Eerste en Tweede Kamer kent de SGP op landelijk niveau een aantal afdelingen actief, zoals ook de SGP-jongeren. Deze geledingen zijn samen met de administratie in het partijbureau in Rotterdam gevestigd.

Hoewel de SGP-jongerenorganisatie officieel een onafhankelijke positie heeft ten opzichte van de moederpartij, is er een goede onderlinge relatie. De SGP hecht veel waarde aan een kwalitatief goede jongerenorganisatie. Ook het aantal aangesloten jongeren geeft de partij een goed gevoel; het grote aantal betrokken jongeren zorgt voor een goede doorstroom vanuit jongere generaties. Dankzij de grote inzet is de SGP-jongerenorganisatie de grootste politieke jongerenorganisatie: momenteel zijn er ruim 9.000 jongeren aangesloten. Met behulp van onder andere een jeugdwerkadviseur en een jongerenwerker, die worden bijgestaan door een groot aantal enthousiaste vrijwilligers, is het doel om de betrokkenheid van de jongeren te verbreden en te verdiepen.

Doel en middelen

De partij heeft als doel de beginselen van Gods Woord, de Bijbel, in de politiek en de maatschappij uit te dragen. Daarom wil de SGP dat Gods Woord als norm aanvaard wordt voor het politieke en maatschappelijke leven.

• Zij tracht dit doel met name te bereiken door met een verkiezingsprogramma dat gebaseerd is op de Bijbel deel te nemen aan de verkiezingen voor de Staten-Generaal, Staten en Raden.

• De partij streeft niet naar het hoogste aantal kiezers, maar wil vooral dat de beginselen van de partij onder iedereen bekend worden.

Grondslag

De partij heeft als grondslag de Bijbel. In artikel twee tot en met zeven van de Nederlandse Geloofsbelijdenis is dat omschreven. Zij onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid helemaal en zonder voorwaarden, zoals deze zijn vastgesteld op de Nationale Synode, gehouden in Dordrecht in 1618 en 1619. De SGP belijdt het volledige gezag van Gods Woord over alle terreinen van het leven en daarom ook over het terrein van het politieke en maatschappelijke leven zoals dat beschreven staat in het Programma van Beginselen. 

Wat betekent dat?

Dat de Bijbel, het Woord van God, de basis is van waaruit politieke standpunten worden bepaald en discussies gevoerd. Nu staat in de Bijbel niet alles. We kunnen bijvoorbeeld niets lezen over de geluidsnormen. Toch willen we juist ook dan een standpunt innemen vanuit een Bijbels perspectief. Bij geluidsnormen kunnen we bijvoorbeeld denken aan de overlast voor het milieu en het belang voor de economie. Zo is ook een standpunt over geluidsnormen terug te voeren op een Bijbels verantwoorde politiek. 

Afdeling "Der Waarheid Getrouw "

De afdeling is als kiesvereniging "Der Waarheid Getrouw " opgericht in 1923.

Tegenwoordig heeft de afdeling ruim 200 leden. Aan het begin van een kalenderjaar vindt de jaarvergadering plaats. Gestreefd wordt om ieder jaar een tijdrede te laten plaatsvinden. Dit is een moment van bezinning die door het hoofdbestuur van de SGP aan alle kiesverenigingen en afdelingen jaarlijks verzocht wordt te houden. Dit ook gezien het eigen karakter van de partij. Immers, de Bijbel als richtsnoer voor overheid en onderdaan.

Daarnaast worden enige malen per jaar algemene- of ledenvergaderingen gehouden waarbij bijvoorbeeld raadsleden of landelijke politici hun werk toelichten waarbij volop gelegenheid is tot het stellen van vragen en/of discussie. Rond gemeenteraadverkiezingen vindt tussen de besturen van de SGP en de ChristenUnie overleg plaats. Sinds geruime tijd is in Zwijndrecht een goede samenwerking tussen de kleine christelijke partijen. De RPF en het GPV werden in 2001 één, "de ChristenUnie".