Dankbaar, maar we zijn er nog niet!

Marius Schenkel 135dinsdag 08 november 2016 22:00

Fractievoorzitter Marius Schenkel sprak onze bijdrage uit bij de behandeling van de begroting 2017. Hier volgt zijn bijdrage:

Meneer de voorzitter en andere aanwezigen,         

Begroting 2017 

Bij de eerste begrotingsbehandeling in deze samenstelling, in november 2014, gebruikten wij de metafoor van het schip 'Excelleranto' en z’n schippers. Met deze beschouwingen stonden we aan het begin van een nieuwe politieke periode. We voeren met dit schip mee en spraken over een uniek panorama. Onderweg hadden we geen last van horizonvervuiling door windmolens. We zijn nu op meer dan de helft van de periode en we hebben de windmolendiscussie afgerond. We willen daarbij wel nadrukkelijk aangeven dat we windenergie op Groote Lindt niet afschrijven, maar geen voorstander waren en zijn van windmolens op die locatie. Het buitengebied is inderdaad indrukwekkend met recent weer een opening van het derde deel van het Develbos.

Economie

We zeiden ook dat de havens en bedrijven een enorme economische groei krijgen: "Dit gaat excelleren mensen!" Tenminste, dat stond in de paragraaf Economie en Arbeidsmarkt. Prachtig dat onze term 'excelleren' is ingeburgerd, maar na een voortvarende start moest dit ook goed gecontinueerd worden. Het grote succes van het economisch actieprogramma wordt geroemd, maar hoe meetbaar is zo'n succes? Nu worden we geconfronteerd met de neergang van waardevolle plaatselijke en regionale bedrijven, zoals Heerema, IHC en NedStaal.Laat de wereld om ons heen horen en beleven dat Zwijndrecht een uitstekende vestigingsplaats is voor bedrijven. Mooie successen zijn geboekt, maar we moeten in de vaart blijven!

Samenwerking

Tijdens onze zogenoemde tocht door Zwijndrecht constateerden we dat er veel is om trots op te zijn in Zwijndrecht. We spraken daarbij specifiek over de samenwerking in de regio. We zeiden daarvan: De samenwerking moet inhoudelijk van aard zijn en de samenwerking moet niet op basis van emoties tegengehouden worden. In de Drechtsteden samenwerken is onomstreden wat ons betreft, maar niet tegen elke prijs.  Door het rMJP en andere ontwikkelingen is er veel gesproken met en over de regio. Tijdens de Kadernota hebben we een motie ingediend die raadsbreed is ondersteund. De positieve grondhouding van Zwijndrecht is daarmee door de raad bevestigd en het doel is dat we weer een voortrekkersrol gaan vervullen. We zijn blij dat dit de nodige aandacht heeft gekregen in de begroting, met onder andere de Strateeg regionale samenwerking. Het Zwijndrechtse belang zal hierin adequaat moeten worden ingebracht: niet achteraf, maar aan de tekentafel. Alleen door een proactief optreden kan Zwijndrecht een voortrekkersrol vervullen.

Afvalscheiding

Geweldig dat een proces van bewustwording van de noodzaak van  afvalscheiding in onze gemeente volop gaande is. En wie de jeugd heeft, heeft ook in deze zaak de toekomst. Er daar wringt de schoen! Scholen scheiden niet, omdat ze, als het om afval gaat, gezien worden als een bedrijf. Eerder is daarvoor al onze aandacht gevraagd met een motie en we doen het met klem opnieuw! Maak afvalscheiding tot een vanzelfsprekende educatie en faciliteer onze scholen. Wij wachten op uw antwoord.

Zorg en Welzijn

Wij juichen het toe als een specialist op het terrein van Schuldhulpverlening wordt toegevoegd aan de wijkteams, hierdoor is een specialist aan de voorkant betrokken in dit proces. Wij blijven echter waarschuwen voor een te grote organisatie die het gevaar loopt te verzanden in regels en procedures, of een eiland in de organisatie.

Zorgpunten blijven de wachtlijsten over alle taakvelden heen. Hierover hebben wij de laatste tijd herhaaldelijk aandacht voor gevraagd  en we zullen dit blijven volgen. Wees erbij aan de voorkant en voorkom escalatie.

Uit de presentatie van enkele weken terug leek het werk, waarvoor de Veiligheidsregio verantwoordelijk is, op orde te zijn. Toch zijn we niet helemaal gerust. En vraag hieromtrent: De ambulancedienst staat enorm onder druk. Niet in de laatste plaats de personele bezetting. Is het de portefeuillehouder bekend dat dit nu al leidt tot problemen bij de verplichte  aanrijtijden?

Statushouders

Reeds eerder hebben wij onze zorg uitgesproken over de statushouders. Deze medeburgers hebben hoe dan ook een zorgconsumptie nodig op het gebied van wonen, uitkering, onderwijs, zorg, om maar een aantal belangrijke gebieden te benoemen. Er was een notitie aangekondigd, maar deze hebben we nog niet ontvangen. Wij willen van de wethouder meer concrete plannen krijgen op genoemde terreinen. Daarbij krijgen wij signalen binnen dat de gemeente Zwijndrecht haar opgave voor het jaar 2016 niet zal halen voor wat betreft de opname van het aantal statushouders in 2016. Dit betekent dat de korting van het rijk niet budgettair neutraal zal zijn en dit is dus een financieel risico. Onze belangrijkste vraag is of we deze mensen goed op kunnen vangen in de Zwijndrechtse samenleving. De statushouders van nu zijn namelijk mensen die nog geen inburgering achter de rug hebben, zoals in het verleden, maar deze mensen moeten hun inburgering nog starten en zijn dus extra kwetsbaar.

Financiën

In de Kadernota is er aangegeven dat de inflatiecorrectie, waarschijnlijk 1% zou bedragen. Wij hebben toen aangegeven in speculatieve zin niets zeggen over de 1% extra OZB-verhoging. Wij wilden bij deze Kadernota niet deze extra verhoging toekennen, want wij wilden de begroting afwachten en hebben aangegeven dat wij verwachtten  dat u uw best zou doen om extra verhoging te voorkomen. De extra verhoging gaat niet door en daar zijn we blij mee.

We zien dat de schuldpositie sterk is verbeterd, dat de debtratio is gedaald en dat onze grote wens in vervulling is gegaan, namelijk de afschaffing van het betaald parkeren. Met betrekking tot onze financiën zijn er veel somberder momenten geweest, maar we stellen nog steeds duidelijk dat Zwijndrecht beheerst arm is. Een eenvoudige waarheid is dat positieve rekeningresultaten zorgen voor minder hoog oplopende dan wel - bij voorkeur - afnemende schulden.

De gemeente moet op koers blijven. We wensen u veel stuurmanskunst toe en Gods zegen. We wensen u een behouden vaart.

« Terug

Reacties op 'Dankbaar, maar we zijn er nog niet!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.