Zwijndrecht hervormt!

begroting 2018dinsdag 31 oktober 2017 15:42

Op Hervormingsdag heeft fractievoorzitter Andries van Gemerden namens de fractie zijn bijdrage uitgesproken tijdens de begrotingsbehandeling 2018. Hieronder volgt zijn bijdrage.

Voorzitter,

Zwijndrecht hervormt en dat is maar goed ook! Hervorming is nodig in ons energiegebruik om Zwijndrecht energieneutraal te maken. Het energievraagstuk vraagt van de raad en het college een maximale inspanning om tot een maximale reductie van fossiele brandstoffen te komen. Zeker met het nieuwe regeerakkoord in het achterhoofd gaan we echt naar ‘0 op de meter’ en het gasloze perspectief. Wanneer komt en wat wordt ons eerste project ‘van-gas-los’? Speerpunt voor de komende periode is het verder reduceren van het energieverbruik van het gemeentelijk vastgoed. Trouwens ‘0-op-de-meter’? Het gemeentehuis gaat dat zelfs op zondag niet snel bereiken, want zelfs dan brandt de verlichting volop.

Ook bleek een hervorming nodig in onze manier van werken en communiceren. Het programma Economie & Arbeidsmarkt en het programma Bestuur en Dienstverlening is een presentatie van activiteiten met een hoog ambitieniveau. Waardering hebben we in deze programma’s voor de enorme aandacht voor vertrouwen en transparantie in excellente dienstverlening. Communicatie is hierin het sleutelwoord en daar ging het nog al eens verkeerd. We noemen hierbij als voorbeeld de gebiedsontwikkeling  Veerplein. We willen er echt iets moois van maken én we willen eigenlijk ook rekening houden met iedereen. Dat vereist goede communicatie. Een ander communicatievraagstuk is het scheidingsgedrag van huishoudelijk afval. Dit zal ook tot kostenbesparing voor onze inwoners moeten leiden, want ‘afval scheiden loont’. Akkoord, maar dan wel merkbaar. Wat doen we bijvoorbeeld met het nieuws over het achteraf scheiden wat veel beter zou zijn? Goede communicatie is vereist en dat ontbreekt op dit moment absoluut.

We hebben de hervorming meegemaakt in bijvoorbeeld de jeugdzorg en thuiszorg. Dit levert soms situaties op die niet goed zijn. In andere gevallen gaat het juist wel goed. Laten we dit samen in de gaten houden. De hervormer Maarten Luther zei: “Iets is gauw veranderd, maar nog niet zo gauw verbeterd.” Veel aandacht is er in de afgelopen periode geweest voor het sociale domein. En dat is nodig. Het is een goede ambitie van ons dat er over twee jaar minder inwoners in armoede leven en meer mensen aan het werk gaan. Het is bittere noodzaak dat minder mensen in een sociaal isolement terecht komen en dat meer kinderen veilig en gezond opgroeien. Aangegeven is dat uit onderzoeken blijkt hoe schrijnend de problemen soms zijn. De cijfers zijn alarmerend! We zijn ook blij dat lezen en schrijven aandacht gaat krijgen. Laaggeletterdheid is een groot probleem, want sociale uitsluiting is vaak het gevolg.

Graag zien we nog wat hervormingen op het gebied van veiligheid. We kunnen ons grotendeels vinden in het programma veiligheid. De doelstellingen die we hebben gesteld aan het begin van de raadsperiode zijn gehaald of ruimschoots overtroffen. Is dit een reden om achterover te leunen? Onze fractie houdt alle ontwikkelingen op Kijfhoek nauwlettend in de gaten. Op dit moment zijn er geen verrassende en spannende dingen te melden, of toch wel? Zijn alle wagons binnen de gestelde kaders te traceren, zijn er  geen druppellekkages te melden? Voorzitter, jammer dat we dit via de media moeten vernemen en niet doorkrijgen van de portefeuillehouder. Ook vinden wij het jammer dat het geplande werkbezoek aan Kijfhoek niet is doorgegaan. Graag hadden we dat voor de begroting gedaan, zodat we hier op in hadden kunnen spelen. Graag zouden we op korte termijn van u een overzicht willen ontvangen hoe het gesteld is op Kijfhoek. Als laatste willen we het hebben over de aanrijtijden van de ambulance. Meerdere keren hebben we hier aandacht voor gevraagd. Nog steeds horen we dat de ambulances niet op tijd zouden zijn. Is er dan echt niks aan te doen? Op 25 oktober stond er in het AD een alarmerend artikel. Landelijk zouden 41.000 ritten te laat zijn. Ook onze regio voldoet niet aan de landelijke norm. Hier moet wat aan gebeuren. Graag horen wij van de portefeuillehouder hoe het er mee staat!

We willen nog even terugblikken op de Kadernota 2018. We hebben toen een voorbehoud gemaakt in verband met de vele personele afwegingen. Voor ons was er teveel onduidelijkheid om nu reeds budgetten toe te kennen. Had uitbreiding wellicht ook te maken met het hoge ziekteverzuim? We wilden een meer integrale aanpak. De informatie die we van het college ontvangen hebben is voldoende. Een belangrijk voorstel is de invoering van het generatiepact. Oudere medewerkers kunnen dan minder gaan werken tegen inlevering van een deel van het salaris. Daarmee blijft veel kennis en ervaring behouden en zou er ook een meer evenwichtig personeelsbestand kunnen ontstaan. Dit ging volledig tegen ons gevoel in. Ook wij willen een evenwichtig personeelsbestand, want we zien echt de scheefgroei, maar er is ons te weinig duidelijk geworden rondom het regionaal optrekken in dit geval. Dit was voor ons een belangrijke voorwaarde. We doen het allemaal of we doen het niet. Ambtenaren schuiven namelijk redelijk makkelijk in de regio. Het zou niet goed zijn dat er mensen rouleren of blijven in de gemeente in verband met een aantrekkelijke regeling. Een ander belangrijk punt voor ons is de bereikbaarheid van deze regeling voor de mensen in de lagere loonschalen. Bent u, met ons, van mening dat deze mensen ook goed gebruik moeten kunnen maken van deze regeling binnen hun financiële mogelijkheden? Deze mensen kunnen vaak niet een deel van hun inkomen missen. Kunt u reageren op deze twee bezwaren van ons? Tijdens de Kadernota zeiden we: Niet doen! We vernemen graag uw reactie en zullen dan tot een besluit komen.

De begroting 2018 is sluitend, overigens zonder extra ruimte. Voor 2019 staat nog een negatief resultaat. We mogen overigens ook rekenen op hogere bijdragen uit het gemeentefonds als we de ambities van het rijk mogen geloven. We weten echter ook dat over 5 jaar de inkomsten uit precario weg zullen vallen. Dit betreft een groot nadeel wat ook nog niet zichtbaar is in de begroting, maar dit geld moet wel structureel over blijven. De stijging van de lokale belastingen betreft alleen de verwachte inflatie van 1,4%. Alleen voor de rioolheffing is meer nodig (3%) op basis van een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Wij kunnen deze lijn steunen.

Voorzitter,

Het is vandaag 31 oktober, oftewel: Hervormingsdag. Precies 500 jaar daarvoor begon de Hervorming. Het leek een actie van een onbekende monnik in Duitsland, Maarten Luther, maar vrijwel direct veranderde de samenleving blijvend. Hij wees belangrijke religieuze ideeën uit zijn tijd af, legde de nadruk op een persoonlijke geloofservaring, maar schreef ook veel over andere thema's. Thema’s zoals sociaal isolement en armoede. Hij vond het belangrijk dat mensen konden lezen en schrijven. Hij schreef veel over de problemen van nu. Laten wij nooit vergeten dat acties van individuele inwoners de samenleving ook positief kunnen veranderen. We wensen Zwijndrecht van harte een nieuwe hervorming toe. Het college, de raad en de ambtenaren wensen wij Gods zegen toe.

« Terug

Reacties op 'Zwijndrecht hervormt!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.