Vragen veiligheid rangeerterrein Kijfhoek

Kijfhoek 2012dinsdag 19 maart 2019 21:19

De fractie ChristenUnie/SGP heeft bij brief van 28 februari 2019 vragen gesteld over het rangeerterrein Kijfhoek. Het college heeft deze vragen beantwoord. Hieronder treft u de vragen en de antwoorden aan. Daarbij is allereerst de vraag herhaald, waarna de cursieve tekst het antwoord weergeeft.

Naar aanleiding van de volgende twee berichten die via de media tot ons zijn gekomen hebben wij als ChristenUnie-SGP een aantal vragen:
https://www.rijnmond.nl/nieuws/178617/Einde-verscherpttoezicht-rangeerterrein-Kijfhoek
 
Rangeerterrein Kijfhoek staat sinds de zomer 2018 onder verscherpt toezicht naar aanleiding van een aantal grote en minder grote incidenten. De periode na de incidenten hebben we met een aantal partijen nauw samengewerkt om de veiligheid te vergroten op Kijfhoek. Recent hebben we gezegd dat deze samenwerking geleid heeft tot goede onderlinge contacten en het vertrouwen in elkaar heeft vergroot.
Als ChristenUnie-SGP zijn we dan ook geschrokken van het feit dat het verscherpt toezicht is afgeschaald. Wij hebben altijd gezegd dat de Veiligheid van onze inwoners centraal moet staan. Tevens zijn wij van mening dat zolang de resultaten van lopende onderzoeken nog niet gereed zijn er niet mag worden afgeschaald als het gaat om toezicht!
We hebben uitvoerig gesproken welke onderzoeksvragen er moeten worden verwerkt in het onderzoek. De veiligheidscultuur is een van die vragen die hoog op de prioriteitenlijst staat. Uit een vooronderzoek is gebleken dat er onder het personeel van Prorail en de (onder)aannemers te weinig aandacht is voor de veiligheid op en rondom Kijfhoek.
We zijn nu een half jaar verder en blijkbaar is het zo goed verbeterd dat de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (hierna: ILenT) heeft beslist dat het wel een tandje minder kan.
Kortom kan het college antwoord geven op de onderstaande vragen:
Bent u als college bekend met berichten die in de media rond gaan en kunt u bevestigen of deze kloppen?
Ja, wij zijn hiermee bekend. Ook kunnen wij u bevestigen dat deze berichten kloppen. Daarnaast kunnen wij u melden dat de Raadswerkgroep Kijfhoek meegenomen is in alle relevante ontwikkelingen rondom Kijfhoek. ProRail heeft op 10 december 2018 het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd toegelicht aan de Raadswerkgroep en daarbij stilgestaan bij daarbij behorende conclusies en te nemen maatregelen. Een en ander is terug te lezen in de elfde update, die ook gepubliceerd is op onze website.
2. Waarom heeft ILenT het toezicht terug gebracht en wat ligt hieraan ten grondslag? Op dit moment lopen er nog onderzoeken waarvan we de resultaten nog moeten ontvangen. Een van de belangrijkste punten van het onderzoek is de veiligheidscultuur die er heerst binnen ProRail. Wij zijn van mening dat dit een langdurig proces is om dit uit de organisatie te krijgen. Vandaar dat wij niet echt heel gelukkig zijn met deze beslissing.
Wij snappen uw zorg. Het is de verantwoordelijkheid van ProRail om veilig te werken. Wij hebben moeten constateren dat dit beter kan en moet. Er zijn na de zomer al veel maatregelen getroffen, waarover wordt gerapporteerd in de onderzoeken waarover wij u al eerder (zie bij antwoord 1) hebben geïnformeerd en welke recent tot de media berichten leidden. Dit onderzoek leidt tot het afschalen van het toezicht door de ILenT. Daarmee wordt opnieuw bevestigd dat het de verantwoordelijkheid van ProRail zelf is en blijft om veilig te werken. Ook ProRail en wij weten dat we er ondanks de verbeteringen nog niet zijn. Het gaat naast de opgepakte verbeterpunten namelijk ook om het verbeteren van de veiligheidscultuur in bredere zin. Hiernaar loopt nog een onafhankelijk onderzoek. Dit onderzoek en straks de resultaten en aanbevelingen monitoren wij zeer nauwgezet.
3. Mocht het zo zijn dat de informatie bekend is bij het college, kunt u een korte reactie/uitleg geven van de inhoud hiervan en of u kunt instemmen met het besluit van ILenT?
Het college heeft notie genomen van het eerder genomen besluit en heeft formeel geen rol in deze besluitvorming. Voor dit moment nemen wij het e.e.a. voor kennis aan en wordt u via de Raadswerkgroep c.q. de updates op de hoogte gehouden. Zie verder ook beantwoording bij vraag 2.

« Terug

Reacties op 'Vragen veiligheid rangeerterrein Kijfhoek'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.