Ouderenzorg

logozwijndrecht nieuwdinsdag 14 mei 2019 21:51

Op 9 april 2019 stelden wij schriftelijke vragen inzake "Ouderenzorg". Hieronder is de vraag weergegeven en de reactie die door het college van Burgemeester en Wethouders is gegeven.

Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie-SGP "Ouderenzorg"

Aan de leden van de raad,
Op 9 april 2019 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de fractie ChristenUnie-SGP inzake "Ouderenzorg".
Vraag “Waardig Ouder worden”
Met het manifest ‘Waardig Ouder Worden’ is de aandacht voor ouderen gegroeid.
Inmiddels hebben veel gemeenten en organisaties zich aangesloten bij het Pact voor de Ouderenzorg. Dit pact vraagt gemeenten nu zich te melden als ze werk willen maken van het thema ‘ouderen en voeding.’
Is het college op de hoogte van dit Pact voor Ouderenzorg? Zou het college zich ook willen aanmelden bij het Pact voor de Ouderenzorg? En welke concrete acties kunnen we in Zwijndrecht nemen / verwachten?
Hierbij vindt u de beantwoording van de door u gestelde vragen. We gaan in op het thema 'Ouderen en voeding' en hoe daar in Zwijndrecht aandacht aan wordt besteedt. En we geven een toelichting op de lokale invulling van het manifest "Waardig Ouder Worden" en het Pact voor de Ouderenzorg.
Ouderen en voeding
Rond de zorg voor kwetsbare ouderen in Zwijndrecht werken de Vivera partners aan goede ondersteuning en zorg thuis. Met als doel dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Denk aan het Vivera wijkteam, welzijnswerk, huisartsen, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, woonzorgcentra, etc. Vanuit de gemeente maken we via subsidierelaties het welzijnswerk (o.a. wijkkeuken, buurtrestaurant en maaltijdendienst), het project Gezond in de stad (GIDS), extra inzet van wijkverpleegkundigen en het Vivera wijkteam (o.a. ouderenadviseurs)) mogelijk.
De maaltijdendienst (voorheen SWOZ, nu Diverz) brengt gezonde maaltijden thuis, waar veel ouderen in Zwijndrecht gebruik van maken. De vrijwilligers van de maaltijdendienst geven niet alleen de maaltijden af, maar helpen waar nodig ook met klaarzetten en eventueel bij het nuttigen van de maaltijd. Zo zorgen zij ervoor dat de maaltijden niet ongeopend blijven staan bij ouderen. Tegelijkertijd is het een moment voor een gesprek en sociaal contact en hebben de vrijwilligers een signalerende rol. Op eenzelfde wijze brengen vrijwilligers van de boodschappendienst boodschappen aan huis bij ouderen.

Daarnaast stimuleren deze vrijwilligers zoveel mogelijk de ouderen die dat kunnen om (ook) deel te nemen aan maaltijden in de wijk, waar ook gezelligheid en ontmoeting ingrediënten zijn. De Seniorenraad heeft een Maaltijden- en Ontmoetingskaart gepubliceerd, waarop alle seniorenrestaurants in Zwijndrecht staan: http://seniorenraad-zwijndrecht.nl/ontmoeting-met-maaltijd.html 
Met het structureel maken van de extra impuls Vivera wijkteam in de programmabegroting, heeft de gemeenteraad extra uren voor de ouderenadviseurs bij het wijkteam behouden. En door het besluit van de gemeenteraad om de wijkverpleegkundige functie in Zwijndrecht op peil te houden, zijn sinds kort de wijkverpleegkundigen in Zwijndrecht weer op volle sterkte. Deze professionals komen bij veel kwetsbare ouderen achter de voordeur via huisbezoeken. Zij geven informatie en advies o.a. over een gezonde leefstijl. En zij hebben een belangrijke de signaleringsrol rond het welzijn van ouderen. Zij kunnen waar nodig snel schakelen met huisartsen en zorgaanbieders. Via het project Gezond in de Stad (GIDS) en de Vivera Sportcoaches bieden we activiteiten die een gezonde leefstijl stimuleren door bewegen en ontmoeting; zoals een rollator-wandelgroep en Bewegen op recept. Maar ook om mentaal fit te blijven; denk bijvoorbeeld aan cognitieve fitness. In de jaarlijkse Vivera Leefstijlmarkt kan iedereen vanaf 60 jaar kennismaken met dit aanbod.
Aandacht voor het manifest "Waardig Ouder Worden"
In het raadsprogramma heeft de raad de ambitie opgenomen om het thema "Waardig ouder worden" een volwaardige plek te geven in het gemeentelijk beleid. De belangrijkste opgaven van de raad zijn in de afgelopen maanden in project startups (PSU’s) uitgerold. Vanuit de PSU's zijn verschillende opdrachten geformuleerd waarin specifiek aandacht zal worden besteed aan de uitwerking van het manifest "Waardig ouder worden": 'Kwetsbare groepen ontvangen hulp en ondersteuning en wonen langer thuis', 'Maak een lokaal plan gezonde leefstijl' en 'Update aanpak Eenzaamheid'. Op deze opdrachten vormen we gelegenheids-coalities waarin externe partners en verschillende afdelingen vanuit de gemeente betrokken zijn. De voorstellen worden opgenomen in de Kadernota.
Pact voor de Ouderenzorg
Het Pact voor de Ouderenzorg, dat in 2018 is gesloten, is bij het college bekend. Alle gemeenten zijn destijds via de VNG aangesloten bij het pact. Een groot deel van de opgaven die het pact agendeert zijn landelijke opgaven. Lokaal geven we invulling aan de onderwerpen waar gemeenten een rol in hebben. Denk daarbij aan:
- Het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid door o.a. huisbezoeken;
- Het bestrijden van eenzaamheid zo dicht mogelijk bij het dagelijks leven van mensen door het ondersteunen van een lokaal aanbod aan activiteiten en lokale initiatieven voor ontmoeting;
- Het stimuleren van goede netwerkzorg door zorgaanbieders (via de Wmo) en inzet van lichtere vormen van zorg, waarbij het Vivera wijkteam en welzijn een belangrijke rol hebben;
- Het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers, o.a. door advies en ondersteuning en het aanbieden van dagopvang en respijtzorg;
- Stimuleren van vrijwillige inzet;
- En voor deze doelstellingen als lokale partners samen te werken.

In Zwijndrecht hebben organisaties die zich inzetten voor ouderen de handen ineen geslagen in verschillende samenwerkingsverbanden, zoals: Diensten bij Wonen met Zorg, Gezond in de Stad (GIDS), het overlegplatform Zwijndrecht Bastards en de Seniorenraad speelt een actieve rol. Zij zorgen voor de inzet en activiteiten die in de voorbeelden hiervoor worden genoemd.
Hoogachtend,
De secretaris, De burgemeester,
Bron: gemeente Zwijndrecht

« Terug

Reacties op 'Ouderenzorg'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.