Bijdrage Kadernota 2020: Zwijndrecht is in volop in beweging

Andriesdinsdag 09 juli 2019 23:02

Fractievoorzitter Andries van Gemerden sprak namens de fractie onderstaande bijdrage uit. Een nuchtere kijk op de financiën, zorgen rondom het zorgdomein en een niet sluitende begroting. Wat is wijsheid?

Voorzitter,
De korte, heldere presentatie van de kadernota is goed leesbaar en begrijpelijk. Complimenten aan ambtenarij en college is hier op zijn plaats.
Zwijndrecht is in volop in beweging. Financiën dwingen ons echter om te kijken hoe we de grote opgaven in Zwijndrecht in het rechte spoor krijgen en houden. We moeten nu echter vooral opletten dat we ons niet stil laten zetten. Wat is nu wijsheid?

Een grote zorg is het zorgdomein zelf. Als gemeente moeten we onze zorgtaken uitvoeren met minder geld vanuit het rijk, terwijl de zorgvraag fors is gegroeid. Ook loopt het tekort op bij de uitkeringen. Doordat vooral Dordrecht minder geld ontvangt moeten we als regiogemeente delen. Dit is een belangrijke solidariteitsafspraak. Waar we absoluut achter staan. Het dwingt ons wel om als gemeenten in de regio kritisch te kijken naar de uitvoering van de zorgtaken die we hebben. We moeten in de toekomst, door te weinig geld vanuit het rijk, echte keuzes gaan maken over hoe wij onze zorgtaken invullen. Wat doen we wel en wat doen we bijvoorbeeld minder of niet meer. Dit zal niet meer gaan om alleen een kaasschaafmethode. Gelukkig is er inmiddels een taskforce aan het werk gegaan in de regio Drechtsteden. Met deze uitkomsten zullen we als gemeente en regio het gesprek moeten voeren over hoe het nu verder moet. De inzet van Zwijndrecht in de regio heeft opgeleverd dat we de bal nu niet alleen bij het Drechtstedenbestuur hebben neergelegd, maar dat we samen met de andere gemeenten en de gemeenschappelijke regio Drechtsteden naar een oplossing zoeken.

Afweegbare voorstellen:
Voorzitter, We moeten oppassen dat we niet ook in Zwijndrecht met de kaasschaaf gaan werken. In de afweegbare voorstellen staan een aantal posten waar we het niet eens over zouden moeten hebben qua bedrag. Hiermee gaan we het grote tekort niet wegpoetsen. Voor ons is echter wel duidelijk dat voorstel C1 kan vervallen.
C1: Het verlagen met 10% van de rioolheffing zonder tegenmaatregelen lijkt ons niet wenselijk. Het is natuurlijk heel goed om na te denken wat we kunnen doen om de kosten voor de inwoners te verlagen. Als we dit in het huidige financiële klimaat nu opnemen in de begroting zijn wij van mening dat we onze taak als kaderstellend orgaan niet serieus nemen. Zoeken naar een kostenverlaging is natuurlijk akkoord mits we daar een goede dekking voor hebben! Het effect van de motie op afval is nog in onderzoek, maar heeft grofweg eenzelfde financieel effect. Ons advies is afwachten en als de resultaten bekend zijn de juiste afweging maken in samenhang met het totale armoedebeleid. Zonder deze samenhang vinden wij dat dit inderdaad niet opgenomen moet worden in de begroting!
C2 (Regulier budget groen): Het klopt idd dat we 4 jaar geleden 200.000 euro extra hebben ingezet om het groen een impuls te geven. Destijds was de buitenruimte rommelig en was er sprake ver achterstallig onderhoud. Het extra krediet heeft wat ons betreft de juiste uitwerking gehad. We hebben gezien dat het flink vooruit is gegaan. Het lijkt ons verstandig hier budget voor te zoeken en dit in de komende begroting te continueren en structureel te maken.
C4 (Uitvoeringsagenda Groenvisie): Vanzelfsprekend moeten we het nog gaan hebben over de uiteindelijke Groenvisie. Wij zijn heel benieuwd naar de concrete uitwerking naar aanleiding van de discussie. Een visie is mooi, maar nu komt het aan op groene handen in plaats van groene gedachten.
C5-C9 (Personeel): Om echt invulling te geven aan de hoge ambities van Zwijndrecht, namelijk verbetering van het sociaal-economisch klimaat en de terugdringing van armoede vinden wij het erg logisch dat we de formatie voor inzet om onze economische agenda te verbinden met de regionale economische agenda en de as Rotterdam-Antwerpen toch indien mogelijk structureel gemaakt gaat worden. De regiostrateeg brengt ons in positie in de ambtelijke regionale samenwerking en wij begrijpen de wens om deze functie structureel te maken.
C10 (MKB-katalysatorfonds): Hier hebben wij toch ook wel lichte twijfels bij. Het is jammer dat er in de regio iets wordt opgetuigd en dat dit vervolgens over de schutting wordt gegooid en de gemeenten hierin weer een bijdrage moeten doen, waarbij de bijdrage van de regio niet evenredig naar beneden gaat.
C11 (Motie vuurwerk): Dit voorstel staat bij de items waar geen budget voor gezocht gaat worden. Dit begrijpen wij, aangezien dit voorstel nog in behandeling is. Voor 2019 is hier financiële dekking voor gevonden. Als het voorstel in de komende periode wordt aangenomen dan wordt daar logischerwijs ook dekking voor gezocht. Wel willen we nogmaals de kanttekening maken dat Dordrecht en Papendrecht ook akkoord moeten gaan. Als er geen gezamenlijke vuurwerkshow is, dan gaan we het als gemeente natuurlijk niet alleen doen. Zoals ook in onze woordvoering verwerkt is gaat het niet alleen om de vuurwerkshow. Het is een stapeling van effecten en maatregelen bezien over een langere periode. Gezien de landelijke trend lijken vuurwerkshows wel de toekomst te hebben. Goede communicatie waarom we dit doen is belangrijk. Bewoners moeten verleid worden zelf minder of geen vuurwerk te kopen. Natuurlijk moet er aandacht zijn voor handhaving en duidelijkheid met betrekking tot de vuurwerkvrije zones. Graag zien wij een extra vuurwerkvrije zone buitendijks (daar waar vuurwerkshow plaatsvind tot aan Veerplein).
C13 (Beschermd wonen – middelen lokaal plan): We hebben nog geen voorstel ontvangen, maar toch vraagt u om een akkoord. Begrijpelijk om het financieel perspectief zuiver te houden, maar het is ook niets meer dan het financieel inzichtelijk maken. Het plan zullen we op inhoud beoordelen en dan keuzes maken.
C15 (SUS-Wachten): Volgens een aantal bewoners hebben de Sus-wachten onvoldoende geholpen. De ondernemers daarentegen hebben de meerwaarde van de sus-wachten ervaren. Naar onze mening moeten we eerst de resultaten goed doorzien en naar aanleiding daarvan een oordeel geven. De vraag is voor ons ook nog of het logisch is dat de gemeente moet delen in de kosten. Zouden deze kosten niet door de veroorzakers van de overlast gedragen moeten worden?
D2 (Gewoon veilig): De gelegenheidscoalitie 'gewoon veilig' heeft de Zwijndrechtse handhavingsbehoefte in kaart gebracht. Daaruit volgt dat als wij uitgaan van het scenario waarin de behoefte op het vlak van Parkeren, Afval, Honden, Verkeer en Drank en Horeca wordt ingevuld met BOA-uren, dit leidt tot meerkosten zoals in de tabel vermeld. Gelet op de uitbreiding van taken, het feit dat hondenoverlast, verkeersoverlast en afval op straat de grootste ergernissen zijn onder inwoners en handhaving dit kan verminderen, is het naar onze mening niet verkeerd om verder uit te breiden.
D3 (Trots op Zwijndrecht): Het is geen wereldbedrag, maar is dit echt nodig? Even afgezien van de associaties die wij krijgen bij een ‘Trots op…’ kunnen we er bijna twee vuurwerkshows voor geven. Laten we zeggen; één voor kinderen en één voor volwassenen. Een bureau inschakelen om identiteit te creëren? Identiteit heb je of je hebt het niet!
E2 (index subsidiebudgetten): Veel van onze subsidiënten, zoals de bibliotheek, Diverz en Vivera, hebben in de crisisjaren geen indexatie gehad. Juist in de afgelopen jaren zijn de kosten fors toegenomen. Denk dan aan loonkosten en onderhoudskosten. Wij willen daarom graag meegeven dat als er ook maar enigszins ruimte lijkt te zijn dat onze subsidiënten dan toch geïndexeerd gaan worden.

Investeringsprogramma: Zwijndrecht investeert fors in de infrastructuur en de rioleringen. Het geeft soms behoorlijke overlast, maar het is wel begrijpelijk en nodig. Daarnaast wordt er nu ook fors geïnvesteerd in onderwijshuisvesting en sportvelden en accommodaties. De investeringen in onderwijshuisvesting zijn echt nodig. Veel gebouwen zijn oud of verouderd. Daarbij is vaak sprake van een slecht binnenklimaat. Daardoor staan de gezondheid en staan de leerprestaties onder druk. Op langere termijn zorgt goede huisvesting voor minder gezondheidsproblemen en betere leerprestaties. Daardoor kunnen we kinderen echt in de basis van hun leven helpen, maar het helpt ook om onze duurzaamheidsideeën vorm te geven. Het blijven namelijk wel overheidsgebouwen. Wij hebben ook daarin een belangrijke voorbeeldfunctie.
Een sluitende begroting: Een sluitende begroting lijkt bijna niet te behalen. Hoe hard we ook gaan ingrijpen. Sommige mogelijke ingrepen zijn ook onwenselijk. Wij begrijpen dat het college zegt dat we bij het sociaal domein niet nog meer uit eigen middelen structureel moeten gaan bijpassen. Dat betekent dat er een tekort bleef bestaan van 1,2 miljoen als het amendement in de Drechtsteden ongewijzigd was aangenomen. Het tekort dreigt nu nog groter te worden. Het college krijgt daarmee van ons inderdaad de opdracht om samen met de regiogemeenten het gesprek aan te gaan met de provincie. Laten we nu de discussie aangaan en hier niet nog langer mee wachten. Het gevaar is dan dat we teveel bezig zijn met lapwerk en niet met structurele oplossingen.

Voorzitter,
Wij mogen hier onze mening geven. We mogen met elkaar in debat. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Inwoners hebben al het recht om mee te doen, in te spreken, te demonsteren en dergelijke. Wat een onvoorstelbaar voorrecht. Het is vandaag 9 juli 2019. Op 9 juli 1999, 20 jaar geleden, brak de Studentenbetoging uit in Iran. Enkele tienduizenden studenten betoogden in Teheran, en in een tiental andere steden van Iran. Ze werden brutaal aangevallen door de veiligheidsdienst van Iran. Betogers werden doodgeschoten, duizenden betogers werden gevangengenomen, velen onder hen zitten nog in de gevangenis, sommige zijn ofwel vrijgelaten, ofwel geëxecuteerd. Laten we koesteren wat wij hebben. Laten we met elkaar het goede doen voor Zwijndrecht. Dat moet in het besef dat we dat niet alleen kunnen. Daar hebben we inwoners, de regio Drechsteden, de grotere regio, elkaar hard voor nodig. Vanuit ons diepste besef weten wij dat we daar Gods hulp nodig hebben. Zonder Zijn hulp zijn wij tot niets in staat. We wensen u allemaal Gods onmisbare zegen toe.

« Terug

Reacties op 'Bijdrage Kadernota 2020: Zwijndrecht is in volop in beweging'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.