Het herstelplan voor de gemeente Zwijndrecht

Gemeentehuis 2012 500dinsdag 10 maart 2020 23:00

Er is een herstelplan geschreven wat moet leiden tot het beëindigen van het financieel toezicht van de provincie op onze gemeente. Feitelijk gaat het daarmee dus om een pakket aan maatregelen om onder het toezicht van de provincie uit te komen. Bezuinigingen zijn onvermijdelijk geworden. Het doel daarvan is om op korte termijn een structureel sluitende begroting te hebben en op de lange termijn een blijvend gezonde financiële huishouding voor de gemeente. Hieronder staat de bijdrage van de ChristenUnie-SGP die is uitgesproken door fractievoorzitter Andries van Gemerden.

Voorzitter,
Vanavond gaat het over het herstelplan. Feitelijk gaat het daarmee dus om een pakket aan maatregelen om onder het toezicht van de provincie uit te komen. Bezuinigingen zijn onvermijdelijk geworden. Het doel daarvan is om op korte termijn een structureel sluitende begroting te hebben en op de lange termijn een blijvend gezonde financiële huishouding voor de gemeente. Eigenlijk is dit een vergadering die niemand wil, maar die ook tot onze verantwoordelijkheden behoort. Onze fractie wil nogmaals uitspreken dat we trots zijn op Zwijndrecht en dat we zo nadrukkelijk aandacht hebben gevraagd voor de consequenties van het rijksbeleid. Door de gemeente wel taken te geven in het sociale domein, maar daarvoor niet het geld te geven of de ruimte te geven om zelf beleid te maken, komen we in financieel zeer zwaar weer. Trots zijn wij op het feit dat we een begroting hebben waarin we een post opgenomen hebben met de mooie strekking: nog te ontvangen van het rijk.
We wisten allemaal dat dit niet reëel was. Wel wilden we duidelijk maken dat de grens was bereikt en dat zonder wijziging van beleid er echt ingrijpende maatregelen nodig waren.
Het signaal is duidelijk overgekomen in media, bij de provincie, bij politieke partijen in Den Haag. Helaas lijkt er echter nog weinig beweging vanuit het rijk qua regelgeving of geld. Het resultaat is dat we nu toch de maatregelen moeten nemen.
Wij staan volledig achter het idee dat het herstelplan dusdanig moet zijn, dat we daarmee ook weer baas in eigen huis worden. We kunnen helaas niet op een misschientje gokken bij onze toezichthouder. Er is namelijk geen onderhandelingspositie, maar een afhankelijkheidspositie ten opzichte van de provincie. Het herstelplan moet in één keer worden goedgekeurd door de provincie. Er zijn in het herstelplan elf maatregelen voorgesteld. Sommige zijn daarvan minder pijnlijk dan andere maatregelen.
Wij kunnen met het meeste wel instemmen, al hadden we het liever natuurlijk niet gedaan. Met betrekking tot de bibliotheek hebben we wel het gevoel dat hier in het verleden behoorlijk is bezuinigd. Meer bezuinigen zou in het verleden niet  meer kunnen. Waarop is het voorstel gebaseerd dat het nu wellicht wel weer kan met innovatie en een verschraling? 
Vanuit het bredeschoolbeleid is er in het verleden een subsidie verstrekt aan het Loket voor sport en cultuur. Dit is echter aanvullend op de gelden die het Voortgezet Onderwijs ook krijgt vanuit het Rijk. Ook wij zijn van mening dat in eerste instantie de school daar zelf een verantwoordelijkheid in heeft en de financiële middelen van het rijk daarvoor moet inzetten. We hopen dat de school dit goed kan en wil uitvoeren. Dat geldt ook voor de Matties in het VO. Laten we vooral inzetten op de groep die het meest te vormen is en waar de meeste resultaten te behalen zijn. We zijn daarom blij dat er voor is gekozen om in deze maatregelen het basisonderwijs te ontzien. In subsidiëring voor het VO zit nog iets raars. De gemeente heeft een groot aanbod qua voortgezet onderwijs en daar zijn wij erg blij mee, maar daarmee heeft de gemeente ook kosten die Hendrik-Ido-Ambacht bijvoorbeeld niet heeft. Met onze subsidie helpen we dus ook de jongeren uit andere gemeenten. Wellicht kan dit in de toekomst wel weer opgepakt worden met de buurgemeente.
Wanneer er gedifferentieerd kan worden tussen wijkplatforms en er met goede voorstellen toch mogelijkheden zijn om hun activiteiten door te zetten dan kunnen wij instemmen met het budget te verlagen. Dat betekent wel dat het ene platform meer krijgt dan het andere, maar dat is dan ook afhankelijk van de plannen. De bezuiniging is dan het niet gebruikte deel van de subsidie aan de wijkplatforms. Het gaat om 50% van het budget. De Dorpsraad Heerjansdam zal ook moeten inleveren. Ook hier gaat het om het niet gebruikte deel van de subsidie. Bij de Dorpsraad gaat het echter om iets meer dan een kwart en niet om de helft van het budget. Wij kunnen deze bezuiniging steunen, maar constateren ook dat hiermee het verschil tussen de dorpsraad en de wijkplatforms verder toeneemt en dat kan niet de bedoeling zijn. De voormalige dorpen van de gemeente Zwijndrecht worden daarmee ongelijk behandeld. Wij zouden het goed vinden als in de komende periode er goed nagedacht wordt wat de rol van de wijkplatforms is en wat de rol van de dorpsraad is. Is dit nog passend in deze tijd of is een andere invulling wenselijk?
Veel moeite hebben we uiteindelijk met het schrappen van de sportcoach. Het gaat om een bezuiniging van 57.000 euro. De lijst met activiteiten waarbij de sportcoach een belangrijke rol speelt, is best lang. Veel van die acties valt onder preventie. Het is dus lastig om te beoordelen wat de impact hiervan op langere termijn is. Ze zijn behoorlijk actief met statushouders bezig (islamitische vrouwen leren zwemmen, allochtonen leren fietsen, beweeglessen en fittesten voor mannelijke en vrouwelijke allochtonen). Dit willen ze graag voortzetten, ze hebben inmiddels een aardig groot netwerk. Ze zijn een diabetes-wandelgroep gestart, walking football, fit hockey. Dit soort activiteiten dragen ze meestal na een tijdje over aan verenigingen, maar ze blijven dat monitoren en bedenken weer nieuwe activiteiten.  Ze werken mee aan ‘Gezond in de stad’ en leren ouderen omgaan met elektrische fietsen e.d.. Omdat dit ook bijdraagt aan een beter kunnen meedoen in de samenleving, een gezondere levensstijl en sociale contacten denken wij dat dit een belangrijke besparing kan geven in kosten voor de zorg en dergelijke. Dit is echter niet meetbaar. Graag hadden we deze bezuiniging niet doorgevoerd. Wij vinden echter, ook conform ons raadsprogramma, dat onze belangrijkste opgave is om de mensen in armoede zo veel mogelijk te ontzien. Wie hebben geen andere invulling kunnen vinden die deze doelgroep niet raakt. Wij denken dat bijvoorbeeld het sportplatform ook een belangrijke rol kan vervullen in deze functie. Wel roepen we het college op om als het in het najaar, bij de begrotingsbehandeling, mogelijk blijkt om de sportcoach te handhaven deze bezuiniging ongedaan te maken.
Voorzitter,
De ontwikkelingen in het sociale domein komen op ons af. Het gaat dan om hogere kosten voor de WMO, de jeugdzorg en het loslaten van de solidariteit die voor ons nadelig zal uitpakken. Wij realiseren ons dat we wellicht met dit pakket maatregelen in de toekomst nog niet genoeg hebben. Dat is ook de reden dat we er op dit moment niet voor kiezen om een OZB-verhoging in te voeren. Die is voor huishoudens wellicht maar enkele euro’s pr jaar en levert de gemeente een aardig extra zakcentje op. Dit middel bewaren we liever nog voor de toekomst. We kunnen het namelijk niet maken om nu de OZB te verhogen en in de nabije toekomst wellicht nog een keer de conclusie te moeten trekken dat de OZB omhoog moet. Wij doen een oproep aan het college en de ambtenaren en onszelf om open te staan voor alle mogelijke besparingen. Laten we niet afwachten tot we met de volgende problemen worden geconfronteerd, maar allemaal in de gaten houden wat er goedkoper kan/anders kan.
Vragen die gesteld zijn en antwoorden die daarop gegeven worden door u zullen wij nog in onze overweging meenemen.

« Terug

Reacties op 'Het herstelplan voor de gemeente Zwijndrecht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.