Op de vlucht

Marius Schenkel 135dinsdag 10 november 2015 15:06

Fractievoorzitter Marius Schenkel sprak onze bijdrage uit bij de behandeling van de begroting 2016. Hier volgt zijn bijdrage:

Rabbijn Evers sloot een artikel in Trouw (dinsdag 8 september) over de vluchtelingenproblematiek af met deze uitspraak: “De vluchtelingenproblematiek is uiteindelijk de vraag naar onze gastvrijheid en offervaardigheid naar redelijkheid en billijkheid”.

De meesten van ons kennen in ons eigen leven het vluchtelingschap niet. Misschien kennen wij het vluchtelingschap in afgezwakte vorm. Als je bijvoorbeeld na huwelijksproblemen of het verlies van je huis onderdak mag vinden bij bekenden, een vriend of een vriendin, dan ervaar je iets van wat gastvrijheid kan  betekenen.  Als je in een ernstige ziekte thuis niet meer kunt zijn, maar toch ergens een geopende deur vindt: op dat moment ervaar je tegenover het gevoel van kwetsbaarheid een grote dankbaarheid.  Daarmee komen we tot het niveau van onze inwoners en het niveau waar wij als gemeenteraadsleden direct mee te maken hebben. We willen nu ingaan op de voorliggende begroting.

Jeugd en onderwijs

‘De jeugd heeft de toekomst’, maar ook onze aandacht. De aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt is van essentieel belang. Als gemeente moeten we een goede afstemming ondersteunen. De aandacht voor onze jongeren vertaalt zich ook in het terugdringen van de overlast van hangjongeren, maar ook om handhaving. Belangrijk is ook de oorzaak van de overlast aan te pakken, zodat we met alle, dure, hulpverlening dichter bij de jongere kunnen blijven en de kosten kunnen drukken. De sociale wijkteams/jeugdteams hebben hierin een cruciale rol. Na een jaar trainen is het nu het moment om vol de wedstrijd in.

Welzijn en zorg

Hierin is makkelijk een bruggetje te maken naar welzijn en zorg. Hierbij wordt sterk op preventie ingezet wat wij kunnen ondersteunen. Ook mantelzorg en respijtzorg zijn speerpunten. Vaak wordt dan ook gewezen op de Vivera-infopunten en de Vivera-wijkteams. Wij hechten er waarde aan dat de burger weet wat dit is en waar Vivera gevonden kan worden. Op dit moment missen de inwoners belangrijke gegevens. De wijkteams die misschien meer outreachend kunnen zijn kunnen het verschil maken.

Cultuur, Sport en Recreatie

Er staat uiteraard niks in de begroting over de muziek- en cultuureducatie m.b.t. de ontwikkelingen rondom ToBe, want deze programmabegroting is eind september geschreven. De ChristenUnie-SGP wil wel graag aangeven dat we het belangrijk vinden dat kinderen en jongeren met kunst en cultuur in aanraking komen. Daarom moet op korte termijn hier een nieuw beleid voor geschreven worden, samen met scholen, muziekverenigingen, muziekdocenten en andere betrokken personen en instellingen.

We lezen over de gymnastiekvoorziening in Heer-Oudelands-Ambacht de opmerking dat deze gerealiseerd gaat worden. We willen het raadsbesluit respecteren, maar wensen toch aan te geven dat we gezien onze financiële situatie dit een besluit vinden wat zeer onverstandig is. We willen dit nadrukkelijk hebben gezegd, failliet gaan doe je tenslotte maar één keer. Met de bespreking van de forse beperking van het investeringsprogramma moeten dergelijke besluiten toch echt nogmaals bezien worden en moeten we de effecten daarvan onder ogen zien. Investeren in de kwaliteit van accommodaties is een goede zaak en bovendien een reguliere taak van de lokale overheid. Maar niet tegen elke prijs en op elk verzoek!

Veiligheid

Ons viel op dat de verschillen tussen de begroting 2015 en 2016 minimaal zijn en er zijn dus geen grote vernieuwde ambities. De afgelopen periode hebben we gezien hoe de buurtpreventieteams in meerdere wijken aan de slag zijn gegaan. We willen graag een groot compliment geven aan de vele vrijwilligers die dit werk doen. Het effect van de wijkpreventieteams is zichtbaar. Het verhoogt in belangrijke mate de veiligheidsbeleving van de inwoners. De uitbreiding van deze teams over alle wijken zullen we stimuleren. Mede door hun werk is het aantal inbraken fors gedaald. Tijdens de begrotingsbehandeling in 2014 hebben wij uitgesproken dat de vermindering van het aantal inbraken niet echt ambitieus was. Graag horen wij van het college wat de huidige cijfers zijn en of de doelstelling van de vermindering met betrekking tot de inbraken aangescherpt kan worden.

economie en arbeidsmarktbeleid

Werkgelegenheid blijft van eminent belang. Bedrijfsbezoeken leerden ons dat er grote behoefte is aan hoogwaardig technisch geschoold personeel. In dat verband willen we als gemeente er alles aan doen om een volwaardig opleidingsspectrum te ontwikkelen voor de maritieme sector. Met partners als onderwijs en ondernemers moeten we inzetten op deze doelstellingen.

Een andere vraag: Zijn de kansen van mensen op een reguliere plek op de arbeidsmarkt significant verbeterd dankzij de Participatiewet? Meer instroom op de arbeidsmarkt, minder begeleiding en loonkosten is de sleutel tot een immense bezuiniging op sociale lasten. Deze kansen moeten we tot het uiterste benutten. Als we de speerpunten waarmaken zijn we koopman! Samenvattend: de speerpunten en doelstellingen zijn boeiend en zeer de moeite waard. Naar onze mening verloopt de verwezenlijking ervan echter te traag!

wonen en bouwen

Er wordt vastgehouden aan het huidige woonbeleid. Zwijndrecht kent een grote hoeveelheid sociale huurwoningen en het woonbeleid houdt ook in dat de sociale woningvoorraad verkleind moet worden. Het aanbod van deze woningen moet aanwezig zijn en er moet een evenwichtige verdeling van deze woningen zijn voor alle mensen die hiervoor in aanmerking komen. Vluchtelingen die naar Nederland komen moeten wellicht ook een plek in onze Zwijndrechtse samenleving krijgen. De sociale woningmarkt mag niet gespannen worden en we roepen het college op dit constant te monitoren.

Openbaar gebied

Door het eindigen van de concessieovereenkomst met Stedin per einde 2015 en de hiermee gemoeide jaarlijkse vergoeding ten gunste voor het wegenonderhoud, komt de ambititieafspraak rondom het onderhoud van trottoirs, asfalt en fietspaden in het geding. We willen duidelijk aangeven niet akkoord te gaan met een versobering van de kwaliteit. Onze voet- en fietspaden moeten minimaal op B-niveau blijven!

Lokale heffingen

Voorzitter, we willen nu ingaan op de lokale heffingen. Het door onze inwoners en bedrijven op te brengen bedrag voor bijvoorbeeld de rioolheffing en de OZB.

We begrijpen de verhoging van de rioolheffing. Deze is nodig om het gemeentelijk rioleringsplan uit te kunnen voeren. De verhoging is gelukkig iets lager als vooraf berekend. De afvalstoffenheffing moet helaas omhoog i.v.m. een extra rijksbelasting en de slechte scheidingsresultaten in Zwijndrecht. Een verhoging die we dan deels met elkaar zelf veroorzaakt hebben. Door beter te scheiden kan de afvalstoffenheffing worden beïnvloedt door ons allemaal.

Dan de OZB. De redenering dat er jaarlijks een extra verhoging van 1% nodig blijkt is een zuiver financiële benadering. Op deze wijze is de begroting sluitend gemaakt. Het blijkt slechts om € 2,- per woning te gaan. Dit wordt eenvoudig weggeredeneerd door te stellen dat de andere heffingen minder hoog zijn dan verwacht en dit dus gerechtvaardigd zou zijn. Echter zijn de andere verhogingen al dusdanig dat een verhoging dus niet te verdedigen is. Wij hebben altijd duidelijk gesteld dat een verhoging alleen gerechtvaardigd is als hier iets tegenover staat voor onze inwoners. In dit geval zien wij dat niet en kunnen we daar niet mee instemmen. We slaan daarmee echter wel een gat in de meerjarenbegroting. Volgens onze denklijn betekent dat dan ook dat een nieuwe werkgroep ambities in balans moet starten om dit weg te werken. We moeten echter ook het investeringsprogramma nog doornemen. De wens is namelijk om dit programma fors te verminderen waar dit mogelijk is. De oriëntatieavond voldeed niet aan onze verwachtingen. Wat ons betreft kan dit in de nieuw te starten werkgroep worden vormgegeven. Wij zullen hiervoor een amendement en een motie indienen.

Voorzitter, we willen niet wegvluchten voor onze verantwoordelijkheden. Niet op het gebied van de financiën, maar ook niet op andere gebieden, zoals zorg voor onze naasten, zorg voor de echte vluchteling en ten diepste zijn we allemaal dromers van een betere toekomst, zoals die vluchteling. Laten we doen wat we graag zouden willen dat anderen voor ons zouden doen in hetzelfde geval. Wat gij wilt dat u geschied, doet dat ook een ander. Een prachtig spreekwoord uit de Bijbel. Voor ons gaat het dus ook om de individuele schaal: de ontmoeting van mens tot mens.

Rondom relatieproblemen of financiële problemen kunnen wij mensen onderdak geven. Een werkloze kunnen we aandacht geven. Hoewel wij de werkloosheidsproblematiek, de staat van relaties en de economie als individu niet kunnen veranderen. Het is een menselijke roeping om individuele zorg te geven. Caritas.

Wij wensen het college, collega-raadsleden en ambtenarij Gods zeggen toe en laten we  bidden voor wijsheid in ons denken en handelen en voor zachtheid in ons hart.

« Terug

Reacties op 'Op de vlucht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.