Windmolens: Don Quichot behaalt alsnog de overwinning

windmolenswoensdag 18 november 2015 19:03

Nu de najaarsstormen over ons land razen, de wind aanwast tot windkracht 10 verraste het college ons vandaag met een opvallend persbericht: ‘College ziet af van windmolenplan op Groote Lindt’. Die berichtgeving is voor onze fractie zeer verassend. De belangrijkste reden van deze stellingname is dat het college de bezwaren van bewoners zeer serieus wil nemen en daarom wil terugkomen op eerder ingenomen standpunten. Deze Don Quichots brengen de molens dan toch tot zwijgen.

Over de consequenties van deze besluitvorming valt nu nog weinig te zeggen, maar ze zullen er zeker zijn! Immers hebben we van de provincie een opgave om 6 MW aan windenergie op Groote Lindt te realiseren. Neemt de provincie nu de regie in handen? Het college geeft nadrukkelijk aan dat verdere doordenking van alternatieve energiebronnen, de duurzaamheidsopgave, onverkort blijft bestaan. Dat is een goede zaak en we hebben daarvoor óók de inspraak van onze burgers nodig. Goede ideeën, waardevolle inbreng, we staan er voor open. Tenslotte, meedenken loont!

Zoals u van ons gewend mag zijn hebben wij altijd op het punt van de windmolens constructief mee willen denken. Wel hebben wij ook altijd aangegeven dat deze locatie ons niet als de meest geschikte locatie leek. In een eerdere bijdrage hebben we het volgende gesteld. "Het belangrijkste is voor ons in ieder geval dat we bij eventuele realisatie van windturbines op het bedrijventerrein als gemeente de regie maximaal in handen moeten houden. We geven het college dringend mee om maatwerkregelingen te ontwikkelen om overlast van geluid en slagschaduw op een acceptabel niveau te houden, met zo weinig mogelijk natuur- en landschapschade. Wordt er bijvoorbeeld een windturbine op de locatie van Heerema gerealiseerd, dan is het goed denkbaar dat het steeds bewegende object een hinderlijk beeld gaat vormen voor bijvoorbeeld de bewoners van de flats op het IJsvogelplein. Over dit soort zaken moeten we met elkaar in gesprek zijn. Daarom dient de communicatie met burgers optimaal te zijn, goede informatiestromen en een open oor voor alles wat te berde wordt gebracht. Een heldere communicatie moet aantonen hoe serieus we met elkaar omgaan."

Hieronder vindt u het persbericht van het college.

College ziet af van windmolenplan op Groote Lindt

In de afgelopen weken heeft het concept toetsingskader voor het plaatsen van windmolens op Groote Lindt ter inzage gelegen voor bewoners en bedrijven. De inspraakreacties die zijn binnengekomen, wijzen windmolens op Groote Lindt af.

De inhoudelijk-technische bezwaren hebben vooral betrekking op geluid, slagschaduw, afstand tot de woningen en veiligheid. Op zich kunnen deze binnen de wettelijke kaders en met aanscherping van het toetsingskader worden afgevangen.

Afweging
Het college van B&W heeft uitgebreid stilgestaan bij de inspraakreacties, de petitie en de oprichting van het bewonerscomité LindtWind. Hoe moet geoordeeld worden over het draagvlak onder onze bewoners? De duurzaamheidsdoelstellingen zijn belangrijk, maar hoe wegen we deze af tegen de ongerustheid die er is bij veel bewoners? Kan de provinciale opgave wel gerealiseerd worden, nu niet gebleken is van grondeigenaren die mee willen werken aan de plaatsing van windmolens? Kunnen we niet beter omzien naar alternatieven die minder of niet belastend zijn voor bedrijven en inwoners?

Conclusie
Bij het beantwoorden van deze vragen heeft het college de emoties en het ontbreken van voldoende draagvlak uit de samenleving zwaar meegewogen. Het college is daarbij tot de conclusie gekomen dat het niet verstandig is met dit traject door te gaan. Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor om geen uitvoering te geven aan de opgave van de provincie Zuid-Holland om 6 megawatt aan windenergie op Groote Lindt te realiseren.

Alternatieven
De duurzaamheidsopgave van Zwijndrecht blijft onverkort bestaan. Dit betekent dat er in de komende tijd hard en creatief moet worden nagedacht over alternatieven.

Raadsstukken
Het voorstel aan de Raad om niet over te gaan tot uitvoering van de opgave van de Provincie, de Nota van Beantwoording en het toetsingskader vindt u op http://bit.ly/1O2yrAg.

Gerjan Bossenbroek

 

« Terug

Reacties op 'Windmolens: Don Quichot behaalt alsnog de overwinning'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.