Jaarverslag maart 2012 - maart 2013

SGPnieuwsdonderdag 14 februari 2013 22:00

Op donderdag 14 februari hield de Plaatselijke Kiesvereniging 'Der Waarheid Getrouw' haar jaarvergadering. Het onderstaande jaarverslag is voor de laatste keer opgesteld en voorgedragen door secretaris J.C. Smits.

Jaarverslag Staatkundig Gereformeerde Kiesvereniging “Der Waarheid Getrouw” te Zwijndrecht maart 2012-maart 2013.

Onze vorige Jaarvergadering hielden we op 9 maart 2012. Op deze vergadering werden de bestuursleden L. Los en J.F. Pasveer herkozen. De penningmeester M. Los nam afscheid als bestuurslid. Als nieuw lid van het bestuur werd gekozen E.J. Bakker. Als gebruikelijk kwam het programma van de Partijdag aan de orde en werden de afgevaardigden naar deze vergadering aangewezen. Op 16 november was er een thema-avond over “Israël”, een onderwerp dat juist toen, zonder dat we dit van tevoren konden vermoeden, erg actueel was door de raketaanvallen op dit land. De avond werd geopend door ds. K. Veldman, de spreker op deze avond was drs. B. Belder. De avond werd afgesloten met een forum, gevormd door beide sprekers. Ook was er een verkooptafel aanwezig van Christenen voor Israel. Op 29 november hield ds. C.J. Meeuse een tijdrede.

Het bestuur vergaderde op 3 april, 29 mei, 5 september, 2 oktober en 9 januari. Behalve over de gebruikelijke zaken werd ook alvast gesproken over de gemeenteraadsverkiezingen van D.V. voorjaar 2014.

Om de bestuursvergaderingen een meer zakelijk karakter te geven vergadert het bestuur niet meer in de huiskamer, maar in een zaaltje van bijvoorbeeld het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente of eventueel de ds. A. Hellenbroekschool.

Onze tweede voorzitter L. Los moest enkele ernstige operaties ondergaan, maar mag toch weer redelijk aan zijn gebruikelijke activiteiten deelnemen. Ook onze fractievoorzitter H.W. Pasveer kampte enige tijd met gezondheidsproblemen, maar ook bij hem is sprake van redelijk herstel.

Het werk van de fractie van de ChristenUnie-SGP mocht voortgang vinden, waarbij Andries van Gemerden als secretaris van de fractie dit werk tot ieders tevredenheid uitvoert. Ook ons burgerraadslid G.J. Bossenbroek mocht zijn taak naar tevredenheid vervullen.

Bij de vorige jaarvergadering telde onze kiesvereniging 217 leden en 6 donateurs. Dit aantal vermeerderde met 12 door de inzet van onze pr-man H. van Dalen. Er vielen 6 leden af door opzeggen of verhuizing en drie leden zijn ons door overlijden ontvallen: J. v.d. Vliet van de Watermanstraat, M. den Engelsman van het Hoofdland 455 en A. van Wingerden van de Rotterdamseweg 54. Laten wij acht geven op deze roepstemmen en ons afvragen: zijt ook gij bereid? Moge de Heere de nagelaten familieleden in Zijn genade gedenken. Wij hebben dus thans 220 leden en 6 donateurs.

Landelijk vonden verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Belangrijke winnaars waren VVD en PVDA. Zoals altijd wanneer het een wedijver is tussen twee partijen om de grootste te worden, zijn er ook verliezers, o.a. Groen Links. De SP, die gerekend had op grote winst en gunstige prognoses had, kwam er niet gunstig af.

Verblijdend is dat onze SGP een derde zetel mocht behalen, maar wel moeten we opmerken dat het totale aantal zetels van christelijke partijen gering is, mede door het grote verlies van het CDA.

Al spoedig kwam een kabinet tot stand van VVD en PVDA. Helaas niet gunstig voor wie geregeerd wil worden naar de normen van Gods Woord. De SGP kwam er niet aan te pas en de voortekenen voor reformatorische instellingen en scholen beloven niet veel goeds. Daar komt bij dat niet alleen regering en parlement, maar ook de grote meerderheid van ons volk van wetten en regels volgens de Bijbel afkerig is. Denk maar aan de hetze tegen Van der Staaij wegens zijn uitspraken over abortus en de opschudding vanwege de uitspraken van ds. L. Quist bij de herdenking van de watersnood.

Er wordt nogal eens gesproken en geschreven over de reformatorische zuil. We mogen die als een groot goed beschouwen, maar niet om ons er achter te verschuilen, want als het goed is hebben wij ook een woord voor de wereld. De zuil kan ons ook niet behouden; moge ons deel en toevlucht zijn wat we lezen in Spreuken 18 vers 10:”De Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarhenen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden.

« Terug

Archief > 2013 > februari

Geen berichten gevonden