Wie wind zaait zal storm oogsten

Marius Schenkel 135dinsdag 08 juli 2014 15:36

Fractievoorzitter Marius Schenkel sprak onze bijdrage uit bij de behandeling van de kadernota. Hier volgt zijn bijdrage:

We moeten ons realiseren dat er mensen in dit leven omver geblazen worden door een koude kille wind, door mensen met verkeerde bedoelingen, door ziekten, pijn en/of verdriet, door hard toeslaande bezuinigingen. Velen worstelen met problemen door de crisis of met een samenleving die niet naar hen omkijkt. We denken dan aan onze eenzamen in Zwijndrecht. Met nadruk zeg ik ‘onze’ eenzamen en niet ‘de’ eenzamen. Laten we deze belangrijke taak als samenleving goed oppakken. Wil je dat mensen begripvol en respectvol met je omgaan? Geef ze dan begrip en respect. Dit gaat op voor alle aspecten van het leven.

Voor de ChristenUnie-SGP staat het welbevinden van de burger op een hoog niveau. Daar waar de burger (tijdelijk) extra hulp nodig heeft is het belangrijk dat wij als maatschappij kunnen ondersteunen. Dit gaan we terugzien in de sociale wijkteams, zoals in de pilot die gaat draaien in  de wijken Noord en Kort Ambacht-Zuid.

Als mensen voor elkaar zorgen en ieder neemt hierin zijn/haar verantwoordelijkheid kunnen we, met elkaar, overbelasting van mantelzorgers voorkomen. De sociale omgeving en de zorgverlenende professionals en/of vrijwilligers zorgen er samen voor dat overbelasting voorkomen wordt.

Hiertoe zijn door het platform Mantelzorg een aantal regels opgesteld die van belang zijn voor het functioneren van de mantelzorger. Omdat wij die mantelzorgers zo belangrijk vinden ondersteunen wij graag alle met middelen die worden aangewend, in materiële en immateriële zin.

De gelden voor het sociaal domein, voor decentralisaties in 2015, vormen straks een groot deel van onze begroting. Wij zullen als fractie de bestedingen in het sociaal domein nauwlettend in de gaten houden en we benadrukken dat de zorg voor ieder toegankelijk moet zijn. Deze zorg moet bij de mensen aansluiten om de zorg zo effectief mogelijk te laten zijn. Wij zijn in ieder geval blij met het voornemen om budget vrij te maken voor de straatcoaches die toch belangrijk zijn voor jeugd en gezin.

Ook aandacht voor de zogenaamde probleemwijken, Vivera en het realiseren van de Multifunctionele Accommodatie in Kort Ambacht-Zuid. Juist een dergelijke accommodatie is er voor alle generaties en heeft een grote toegevoegde waarde voor de wijk. Initiatieven op dit gebied verdienen een goede ondersteuning. Zo vinden wij de mogelijkheid die wordt geboden om kinderen die dit nodig hebben een cursus Sociale Vaardigheden aan te bieden door het Centrum voor Jeugd en Gezin een zeer goede zaak.

Dit past ook in onze visie dat problemen en zorgen met betrekking tot jongeren voorkomen moeten worden aan de voorkant. Dat kan dus al op jonge leeftijd nodig zijn. Als er voor het volgen van deze trainingen financiële problemen zouden ontstaan bij de hulpvrager dan zouden die zondermeer voor rekening van de gemeente moeten komen.

Huishoudelijke ondersteuning

De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) anticipeert reeds op de eerder aangekondigde korting op de huishoudelijke ondersteuning door het verlagen van hun uitgaven. Hierna resteert dan nog een dekkingstekort van ongeveer € 150.000, waarbij het college er van uit gaat dat dit tekort, door middel van een verdere verlaging van de bijdrage aan de SDD, kan worden opvangen. Dit was al langer bekend en verwacht, maar we zijn toch erg blij dat we dit nu ook weer lezen. Het is een geruststellend idee dat de korting van 40% volledig opgevangen kan worden. Hiermee realiseren we ons dat een goede samenwerking in de regio voordelen meebrengt die groot zijn en een groot belang voor onze burgers hebben. Het motto zou niet moeten zijn 'lokaal wat lokaal kan', want alles kan bijna lokaal, maar 'regionaal wanneer het onze burgers voordeel oplevert’.

De drie grote decentralisatieopgaven (Wmo 2015; Jeugdwet; Participatiewet) zijn budgettair neutraal verwerkt. Het college stelt dat een nadere analyse van baten en verwachte lasten zal moeten uitwijzen of dit uitgangspunt realistisch is. Wat ons betreft prima.

Veiligheid en leefbaarheid

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat een en ander binnen de bestaande begroting kan worden uitgevoerd. Complimenten! Veiligheid mag wat kosten, maar als dit binnen de begroting kan worden uitgevoerd vinden wij dat natuurlijk prachtig.

 

Duurzaamheiduitvoeringsprogramma

Uitgangspunt is een budgetneutrale uitvoering van het DUP 2013-2016. Hiervoor willen we ook een groot compliment geven. We vinden dit een belangrijk onderdeel en zien nu dat dit budgettair neutraal kan. Prachtig dat gesteld wordt dat duurzaamheid geen extra geld hoeft te kosten.

Met deze 3 voor ons belangrijke thema’s, veiligheid, sociaal en duurzaamheid of ‘rentmeesterschap’, hebben we het belangrijkste m.b.t. deze Kadernota wel gezegd.

 

Windenergie

Wie wind zaait zal storm oogsten. De discussie over windenergie is duidelijk aanwezig. Dat we meegaan in de intentieovereenkomst tussen gemeente en provincie betekent allerminst dat de discussie voorbij is. We staan aan het begin ervan en we zullen de ontwikkelingen op de voet volgen. In gesprek blijven met iedereen die er over spreken wil en onze mening wil horen. Creëren van een breed maatschappelijk draagvlak, baten die ten goede komen aan de burger, lokaal mede-eigenaarschap en verantwoorde inpassing in de leef- en werkomgeving van onze gemeenschap. En als blijkt dat de haalbaarheid onzeker is, de gevolgen van inpassing niet te overzien zijn, of andere factoren de komst van windmolens negatief zullen duiden, zullen we een mordicus nee laten horen. Bovendien richten we onze focus niet slechts op deze ene bron van alternatieve energie, andere ontwikkelingen verdienen -mits toepasbaar in huishoudelijke en industriële  situaties- evengoed onze aandacht. Hierbij roepen we onze motie in herinnering die we hebben ingediend met betrekking tot riothermie, oftewel: het gebruik van warmte uit ons rioolstelsel.

 

Nog enkele opmerkingen

Wij nemen graag de Kadernota 2015 als uitgangspunt voor de voorbereiding van de Programmabegroting 2015-2018. Het college geeft aan dat ze de uitvoering van het raadsprogramma zo goed mogelijk wil laten aansluiten op de behoeften en wensen van de inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente en zij de samenleving zal consulteren bij het maken van het uitvoeringsprogramma. Dit lijkt ons de juiste manier. We willen aangeven dat we ons goed kunnen vinden in het de Kadernota en dat dit een juiste interpretatie is van het raadsprogramma. We willen benadrukken dat we pas met het vaststellen van de Programmabegroting 2015-2018 definitieve keuzes maken voor het beleid in de komende jaren.

Speerpunten: Het college wil graag een aantal genoemde speerpunten centraal stellen, zonder daarmee af te doen aan het belang van de overige beleidsvoornemens. Deze speerpunten kunnen onze instemming krijgen. Ze zijn ook te destilleren uit ons raadsprogramma.

 

 

We zien in de stukken ook nog iets anders wat een fors financieel effect zal hebben en dat betreft de afboeking van boekwaardes van het project Walburg en het Van Yperenterrein . Ook dit is terecht! Het is niet leuk, maar wel logisch en dat konden we verwachten. We zullen een voorstel van het college hiervoor afwachten.

 

Professionalisering kabinetsfunctie

U geeft aan dat rondom de gebieden PR en relatiemanagement, kwaliteitsverbetering in de dienstverlening en het coördineren van de zogenaamde kabinetsevenementen de verschillende kabinetsfuncties verspreid zijn over diverse personen op diverse plaatsen in de organisatie. U geeft ook aan dat het werkt, maar dat het niet optimaal is. U geeft daarbij aan dat daarbij helaas niet volstaan kan worden met een eenvoudige herschikking van taken en/of mensen. De huidige medewerkers kunnen dit dus blijkbaar niet en in plaats daarvan moet € 25.000 worden besteed aan een halve fte op communicatie gebied. Wij denken toch dat dit niet nodig is. Zeker als het gaat om de kabinetsfuncties (Dodenherdenking en Koningsdag in zowel Zwijndrecht als Heerjansdam; Veteranendag; inhuldiging respectievelijk afscheid van bestuurders; Nieuwjaarsreceptie; Koninklijke Onderscheidingen) hebben wij niet het gevoel dat dit radicaal anders moet. Wij willen u meegeven toch te zoeken naar een herverdeling van taken en andere eenvoudige oplossingen. De beste PR en communicatie levert het college als het goed is toch echt zelf en niet onze medewerkers. Afhankelijk van uw reactie besluiten wij of we hieromtrent een amendement indienen.

 

Verlenging dienstverleningsovereenkomst (DVO) communicatie Servicecentrum Drechtsteden (SCD)

Op vragen van verschillende partijen met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomst communicatie geeft u een uitgebreid antwoord. U toont daarmee een overzicht m.b.t. de ontwikkelingen in het aantal fte’s. Wij denken dat minder inzet ten opzichte van 2008 te rechtvaardigen is doordat de ontwikkelingen niet stil hebben gestaan als het gaat om ICT en dergelijke. Daardoor zijn de communicatiemogelijkheden ook sterk verbeterd. Doordat we ook in het raadsprogramma aangegeven hebben meer in te willen zetten op het verbeteren van de communicatie kunnen wij instemmen met het verlengen van de dienstverleningsovereenkomst voor het jaar 2015. Wij wensen dan goede resultaten te zien en willen van jaar tot jaar kijken of de verlenging van de overeenkomst noodzakelijk is.

 

Nog een laatste opmerking.

In alle voorgaande bijdragen en uit al de bijdragen die nog door collega’s zullen worden gemaakt sorteren we voor op de komende begroting en voor zover allemaal mogelijk op de komende vier jaar. In dit jaar zullen diverse wetten worden ingevoerd en per 1 januari In uitvoering gaan. We kunnen in dit verband niet alle veranderingen langs lopen, maar wij zouden onszelf, u en alle betrokkenen het “kruip in de huid van de ander” advies willen meegeven. Door dit principe ons eigen te maken voorkomen we dat al de aanstaande veranderingen in het sociaal domein een mechanische en technocratische operatie worden.

Tot slot

Wie wind zaait zal storm oogsten. Wij hopen voor iedereen dat de decentralisaties een goede oogst op gaan leveren waarbij we willen meegeven dat ‘wie karig zaait ook karig zal oogsten, maar wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.

Wij wensen het college, de raad en onze samenleving veel van Gods liefde en zegen toe.

« Terug

Reacties op 'Wie wind zaait zal storm oogsten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.