Behandeling kadernota 2016

Marius Schenkel 135dinsdag 30 juni 2015 14:35

Fractievoorzitter Marius Schenkel sprak onze bijdrage uit bij de behandeling van de kadernota 2016. Hier volgt zijn bijdrage:
Het gaat goed in Nederland. De crisis is nu definitief voorbij en de koopkracht stijgt voor iedereen. Zelfs mensen in een uitkeringssituatie hebben meer koopkracht.
Een oud verhaal uit de Bijbel komt steeds bij mij boven drijven. Een gevangene die op een bepaald moment voor de machtige farao komt en hem zijn droom uitlegt, een farao die luistert. Zonder dat er op dat moment aanleiding voor was, geeft die gevangene, Jozef, het motto uit de droom van Farao weer: "bezuinigen".

Terug naar Zwijndrecht. Zeker, vergelijkingen gaan niet altijd in z'n geheel op, maar toch.....We zullen de kadernota met u doorlopen en over diverse punten onze meningen geven. Met de aanpassing van de rekenrente naar 3,00% kunnen we na de gedegen en uitgebreide info instemmen, hoewel het best koffiedik kijken is.  Wat gaat de rente namelijk doen? In dit verband is de BTW toerekenen aan de rioolheffing voldoende toegelicht en volkomen logisch. Wij gaan daarbij ook uit van variant c, zoals in de kadernota wordt voorgesteld.

Geschrokken zijn we van uw opmerkingen in de kadernota met betrekking tot het tekort bij de afvalstoffen van ruim € 500.000,-. Dat had voorzien kunnen worden. Bij navraag bleek dat er wel verschillende acties zijn ingezet om dit tekort te voorkomen door betere afvalscheiding, maar dat dit voorlopig nog geen resultaat oplevert en dat zeker niet meer zal doen voor 2015. Een verhoging van ongeveer € 30,- per huishouden vinden wij dan ook erg hoog en valt ons erg tegen. Een verlichting van de pijn is dat dit tekort in de toekomst fors teruggedrongen zou kunnen worden door betere afvalscheiding. Als inwoners zijn we er met elkaar verantwoordelijk voor om dit te verbeteren.

De bouw van een nieuwe gymzaal in Heer-Oudelands-Ambacht vinden wij op dit moment niet verantwoord. Wij hebben begrip voor de argumenten van de school en vinden ook dat de wijk, wat voorzieningen betreft, er karig van af is gekomen. Volgens de ChristenUnieSGP fractie hebben we recht gedaan aan het initiatief, wat in beginsel geen burgerinitiatief is, maar een initiatief van de school, door dit zeer serieus te overwegen. We moeten dit plan echter parkeren. -Een wettelijke plicht is er in dit geval niet, hoewel het een begrijpelijke wens van de school is.

Het afgelopen driekwart jaar is er geen vergadering voorbij gegaan zonder dat de sociale thema's aan bod kwamen, zoals jeugdzorg, WMO etc. Wij blijven de ingezette lijnen ondersteunen. Wel blijven we zorgen houden. De sleutelwoorden zijn communicatie en bureaucratie. Wij blijven hameren op meer en betere communicatie. Het kan niet zo zijn dat een hulpvrager niet weet waar hij of zij naar toe moet. Bureaucratie kan ook leiden tot afhaken dan wel frustratie. Wij roepen de wethouder op om blijvend aandacht te blijven besteden aan deze twee items, en signalen in het kader van Right to Challenge op te pakken en honoreren.

Nog een aandachtspunt op het sociale domein en dat ligt in de aantallen uitkeringsgerechtigden. Weliswaar is een hoge uitstroom naar werk gesignaleerd, maar ook een nog hogere instroom. Er wordt in de kadernota echter uitgegaan van het landelijk te verwachten stijgingspercentage bij het aantal bijstandsontvangers. Onze vraag is of dit logisch is. In de regio ligt de stijging namelijk hoger. Inmiddels is door u onze vraag doorgezet naar de Sociale Dienst Drechtsteden. Wij willen graag een toezegging van u dat de begroting van 2016 hierop wordt aangepast, wanneer het antwoord van de Dienst hier aanleiding toe zou geven.

De ChristenUnie/SGP blijft ToBe een zorgenkind vinden. Wij vinden dat de verhouding tussen het aanbod en de kosten, danwel onzekerheden, niet meer in balans zijn. En in z'n algemeenheid moet je ook eerlijk tegen elkaar kunnen zijn en een conclusie trekken. Wij hebben dat gedaan en wij zouden willen uittreden. In september 2015 zal er een verbeterplan door ToBe worden ingediend. Afhankelijk daarvan zullen wij bij de behandeling van de begroting onze wens eventueel met een motie bekrachtigen, of het herstelplan moet dusdanig zijn dat we op dit punt terug gaan komen.

Dan willen we nu ingaan op de voorstellen. Met de meeste groene voorstellen kunnen we zonder problemen instemmen. We willen aangeven dat er goed werk is geleverd en er veel inzichtelijk is gemaakt. Een compliment aan de ambtenarij is hier om zijn plaats.

Voorstel 1, 2 en 7 zijn voorstellen die gaan over jeugd en opgroeien en over welzijn en zorg. Het gaat dan specifiek om het budget voor de CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), Opvoedingsondersteuning en het budget WMO-voorzieningen. Geconstateerd wordt dat er budgetten zijn die in het verleden, maar ook momenteel, niet worden belegd. Ook wordt er dan aangegeven dat het nu al vrij laten vallen van deze middelen de mogelijkheden beperkt om voldoende aandacht te besteden aan de plaatselijke voorzieningen in het preventieve veld. Wij constateren dat deze bezuinigingsmogelijkheden door ambtenaren zijn aangedragen, maar door het college voor 2016 en 2017 uit de voorstellen zijn gehaald. Wij zullen hiervoor een amendement indienen, aangezien wij van mening zijn dat 2015 inderdaad een overgangsjaar zou kunnen zijn, maar dat dit niet meer opgaat voor de jaren 2016 en 2017. De budgetten zijn in principe niet belegd. Mocht het toch nodig zijn dat deze budgetten wel ingezet dienen te worden, moet er dus bij deze vrijval, een raadsvoorstel worden ingediend door het college. Dat geeft de raad de mogelijkheid beter te sturen en zicht te houden op de ontwikkelingen in het preventieve veld. Waar nodig zal op dat moment budget gezocht moeten worden.

Voorstel 24 is akkoord met een kleine aantekening. Graag ontvangen wij de jaarrekening, kadernota en de begroting nog op papier. Wij nemen aan dat de kosten hiervan dermate laag zullen zijn dat een toezegging van uw kant voldoende is en een amendement op dit voorstel niet nodig is.

Voorstel 37 kan niet op onze instemming rekenen. Ondanks dat dit in het verleden een oneigenlijk besluit was vonden wij het wel erg goed om onze openbare verlichting te verduurzamen. In feite was het namelijk gewoon een budget wat overbleef door intergemeentelijke samenwerking en terug zou moeten komen, maar dit budget van € 30.000,- willen we graag in blijven zetten voor de verduurzaming van de verlichting. U kunt hiervoor een amendement verwachten.

Vervolgens stappen we over naar de gele voorstellen.

Voorstel 4 klinkt heel plausibel, maar wij amenderen deze na goed fractieberaad toch deels naar de groene voorstellen. Het gaat in dit geval om de gelden voor GIDS (gezond in de stad). Deze gelden worden ontvangen voor de jaren 2015 t/m 2017. Hier staat geen verplichting tegenover. Hoe graag wij het ook willen geloven, maar vooralsnog is niet meetbaar of concreet te maken hoeveel effect de inzet in dit preventieve veld daadwerkelijk heeft. Wij zijn van mening dat we hier al volop invulling aan geven met JOGG, wat grotendeels hetzelfde beoogt. Het rijk snoept genoeg van de gemeenten, omdat de gemeenten zogenaamd hun budgetten niet besteden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de motie rondom de onderwijshuisvesting. Nu snoepen we een keer van het rijk.

Voorstel geel 22 (afbouw subsidie gepensioneerden Zwijndrecht). Welke werkgever kent een dergelijk platform waarin gepensioneerde medewerkers elkaar nog kunnen blijven ontmoeten op kosten van de baas? We begrijpen dat dit altijd erg is gewaardeerd, maar wij zijn van mening dat de bijdrage van Zwijndrecht daarin soberder moet worden. Uiteindelijk gaat het toch om belastinggeld van onze inwoners waar wij een gezellige contactmiddag van subsidiëren. We zullen een amendement indienen om dit te verplaatsen naar de groene voorstellen. Daarmee blijft een bijdrage bestaan, maar zal deze echt soberder worden.

Voorstel geel 27 m.b.t. de dorpsraad zullen wij ook amenderen naar de groene voorstellen, maar ook zullen we hiervoor een motie indienen. De reden is overduidelijk. Een substantieel deel van het budget wordt al jaren niet besteed. Ook vinden wij het verstandig om in goed overleg met de Dorpsraad nog een keer de verordening tegen het licht te houden. Het lijkt ons namelijk niet de bedoeling zijn dat er geen uniforme werkwijzen gehanteerd worden als het gaat om subsidiëring van sommige activiteiten. In sommige gevallen subsidieert de gemeente Zwijndrecht bepaalde activiteiten in Heerjansdam, terwijl diezelfde soort activiteiten door de Dorpsraad ook worden gesubsidieerd. Daarmee functioneert Heerjansdam met de Dorpsraad als een aparte gemeente binnen de gemeente Zwijndrecht.

Vervolgens willen we nog even spreken over het blauwe voorstel 2, namelijk het zwembad. Bijzonder pijnlijk om te lezen dat dit zwembad ons ruim € 1.000.000,- kost per jaar, oftewel: ruim € 22,- per inwoner per jaar. Met een door de raad, in kleinst mogelijke meerderheid, eerder genomen besluit is er besloten dat er doorgeëxploiteerd wordt. Dit kost ons in de komende 10 jaar op voorhand ook € 100.000,- per jaar extra. Zeer ontevreden waren we met het feit dat er zelfs na de beslissing om per jaar € 100.000,- extra te besteden er toch weer een fors tekort werd gepresenteerd door het zwembad. Zeker tegen de achtergrond dat er besparingen gepresenteerd zouden worden in het eerste kwartaal en er ook meer bekend zou worden over de aansturing en hoe deze verbeterd zou worden. Graag krijgen we hierop een helder antwoord van de wethouder. We hebben namelijk het gevoel dat het bestuur van het zwembad denkt dat de gemeente geld als water heeft. Kwalitatief is het zwembad dan misschien geen lekke tobbe, maar qua financiën is het zwembad dat zeker wel.

"Los van de groene, gele en rode thema's zal de gemeentelijke organisatie permanent alert en creatief moeten zijn om kansen te pakken die tot kostenreductie of opbrengstenverhoging kunnen leiden." Een quote uit de kadernota die helemaal juist is. Het werk is wat ons betreft dus nog niet af na de behandeling van deze kadernota.

Wanneer u al onze meningen en amendementen op een rij zet moet u constateren dat het te verwachten resultaat fors hoger ligt dan de oorspronkelijke kadernota. U kent de wens van onze fractie met betrekking tot het betaald parkeren bij Walburg. Graag zouden wij het betaald parkeren bij Walburg afschaffen. We beseffen dat dit een groot besluit is. Ook hangt dit besluit ook samen met andere vormen van gereguleerd parkeren bij het station en het Veerplein. Duidelijk is dat er een inspanning van de gemeente nodig is om dit mogelijk te maken. Met deze kadernota hebben we alles in het werk gesteld om de scenario's door te rekenen, maar voor ons staat vast dat het betaald parkeren alleen afgeschaft kan worden met een forse tegemoetkoming van de winkeliers. Revitalisering van het winkelcentrum houdt meer in dan het opknappen van het centrum en de buitenruimte. Wij zien het afschaffen van het betaald parkeren als onderdeel van een revitalisatie, waarbij het ondernemersklimaat verbeterd wordt. Enkele winkeliers hebben we inmiddels gesproken. Zij geven aan graag mee te werken en we hebben dan ook goede hoop dat de tegemoetkoming van de winkeliers er dan ook zal komen. Nogmaals: zonder deze tegemoetkoming zien we geen enkel mogelijkheid om het af te schaffen. Aan onze bereidwilligheid zal het in ieder geval niet liggen. De ChristenUnie-SGP draagt u op om met voortvarendheid dit op te pakken en wij zullen op dit punt een motie indienen.

Tot slot wensen wij het college, de raad, de ambtenaren en de inwoners van Zwijndrecht Gods zegen toe.

« Terug

Reacties op 'Behandeling kadernota 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.