Begroting 2022: het verhaal van een vader en twee zonen

dinsdag 09 november 2021 21:48

Dinsdag 9 november 2021 behandelde de raad de begroting 2022. Het college biedt een sluitende begroting aan de raad aan. Evenals vorige jaren is de uitdaging erg groot om de ambities van het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht te financieren. Daarnaast is 2022 het jaar met nieuwe verkiezingen. Fractievoorzitter Andries van Gemerden sprak namens de ChristenUnie-SGP onderstaande beschouwing uit.

Voorzitter,

Ik denk dat de meeste mensen wel eens gehoord hebben van het verhaal over de verloren zoon. Is het niet als de gelijkenis die Jezus vertelt aan de leiders van zijn tijd, danwel van het prachtige schilderij van Rembrandt van Rijn. Het verhaal gaat over een vader met een opstandige zoon en een zoon die, zoals we het tegenwoordig noemen, een thuiswerker lijkt te zijn. De opstandige zoon vertrekt met zijn erfenis, verbrast die, krijgt vervolgens spijt en keert zonder geld terug. De oudste, thuisblijvende zoon wordt boos als zijn jongere broer berooid terugkeert en desondanks liefdevol wordt ontvangen.

De vader van de beide broers probeert hen samen te brengen in zijn huis. De teruggekeerde zoon, die hij vol liefde ontving en vergaf. Maar ook zijn jaloerse zoon, die zich vooral zorgen lijkt te maken over de gevolgen voor zijn eigen erfenis.
Het verhaal leert ons, in het contrast van de beide zonen, hoe de vader barmhartig de brug wil slaan en beide zonen in zijn armen wil sluiten. Voor mij en voor mijn fractiegenoten  is de geweldige boodschap van dit verhaal dat God bereid is om ieder van ons in Zijn liefdevolle en vergevende armen te verwelkomen.

Voorzitter,
Het contrast tussen de beide broers herkennen we ook in de samenleving. Dit herkennen we in de vlucht van verantwoordelijkheden; het pluk-de-dag-adagium. Maar ook in jaloezie, in individualisme en in een doorgeschoten geloof in zelfredzaamheid. De wereld en onze samenleving lijkt meer en meer een optelsom van belangenconflicten, in plaats van een welkom thuis.
Deze tijd vraagt ons misschien wel meer dan ooit om bruggenbouwers te zijn. Om, naar het voorbeeld van de vader van de zonen uit de gelijkenis, mensen samen te brengen, in ons huis of, als gemeentebestuur, in onze gemeente. 

Voorzitter, collega’s,

Het samenbrengen van mensen, de armen om een ander te slaan, het omzien naar onze naasten is de reden dat wij politiek bedrijven. Dat is de reden dat wij een stevige inzet in het armoededossier steunen, zodat mensen niet elke dag bezig zijn met overleven, maar bezig kunnen zijn met de echte zin van het leven. Dat is de reden dat we zo graag een goede zorg zien voor jong en oud in Zwijndrecht, omdat wij echt hopen dat iedereen een liefdevol thuis en een liefdevolle omgeving kan krijgen. Dat is de reden dat we in Zwijndrecht zoeken naar een goede mix van woningen, zodat er voor iedereen ruimte ontstaat om op een passende manier te wonen. Dat is de reden dat wij een stevige klimaatambitie willen steunen, omdat wij de aarde niet hebben gekregen van onze ouders, maar deze aarde lenen van onze kinderen. Omdat wij rentmeester horen te zijn van een geschonken aarde, waarop we mogen leven en die niet moeten verkwisten.

In juli bespraken we de Kadernota, de voorbereiding van deze begroting. In de Kadernota was het eerste effect zichtbaar van keuzes die gemaakt zijn op basis van het raadsprogramma "Krachtig Zwijndrecht". Er waren positieve tekenen dat het raadsprogramma inderdaad een keerpunt is gebleken! Samen delen we in deze prestatie: het begin van de verandering is gerealiseerd.

Het raadsprogramma was ambitieus en vroeg forse investeringen, boven op de reguliere begroting. Vaak hebben we gesteld dat de kosten voor de baat uitgaan. We hebben bij de Kadernota gezegd dat we met gepaste trots gekeken hebben naar het effect van het ambitieuze raadsprogramma. Het is gelukt om minder meerkosten op het sociaal domein te realiseren, omdat we de zorg eerder en dichterbij gezinnen brengen en inzetten op preventie, sturing en ingrepen in de uitvoeringsorganisaties. Daarnaast heeft Zwijndrecht een zeer actieve bijdrage geleverd richting het rijk om gecompenseerd te worden voor de stijgende kosten in het sociaal domein.

Binnen het sociaal domein moeten we vooral doorzetten en verbeteren wat in gang is gezet. Inzet op armoedebestrijding en zorg dichterbij. De focus mag en moet op preventie en vroegsignalering liggen. We maken ons daarbij echt ernstig zorgen om de energie-armoede. Mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen en zeker geen geld hebben om te verduurzamen en verbruik te verminderen. In het verleden hebben wij reeds aandacht gevraagd voor de werkende armen, die ook in de komende jaren opnieuw in het gedrang komen. Mede daarom vragen we aandacht voor mensen die nu bijvoorbeeld geen recht hebben op kwijtschelding. Een persoonlijke buffer die wordt aangeraden door het Nibud mag je niet hebben voor de vermogenstoets rondom kwijtschelding. Mensen die een klein beetje geld wellicht achter de hand hebben voor bijvoorbeeld een overlijden op basis van de adviezen van het Nibud. Door de vermogenstoets komt men dan niet in aanmerking voor kwijtschelding. Is bijvoorbeeld een gedeeltelijke kwijtschelding mogelijk om meer gelaagdheid te krijgen en geen harde grens tussen wel of geen kwijtschelding?

Ook is er een stevige inzet om de Zwijndrecht en Heerjansdam te ontwikkelen. We moeten namelijk sterk staan voor de toekomst. We moeten werken en gaan werken aan een duurzame gemeente, we bereiden gebiedsontwikkelingen voor en bouwen nieuwe woningen. Daarnaast moeten we zorgen voor een goed ondernemersklimaat, ruimte voor en bereikbaarheid van bedrijven en moeten we blijven werken aan een aantrekkelijke buitenruimte.

Voorzitter,

Deze raadsperiode zijn belangrijke veranderingen in gang zet. We zijn dankbaar dat de eerste effecten te zien zijn. Maar, veel veranderingen vragen nadere ontwikkeling en hebben meer tijd nodig om daadwerkelijk effect te krijgen. Daar wordt in het komende begrotingsjaar hard aan doorgewerkt, inclusief de bijbehorende investeringen om Zwijndrecht nog krachtiger te maken. Een inzet die de ChristenUnie-SGP ook in de komende raadsperiode, in grote lijnen wil voortzetten.

Het goede nieuws is dat de begroting voor 2022 geen tekort laat zien en sluitend is. Dit uitgangspunt zorgt er voor dat we niet weer onder preventief toezicht van de provincie komen te staan. De jaren 2023 en verder laten echter wel een tekort zien. De voornaamste oorzaak hiervan is dat het Rijk onvoldoende structureel geld beschikbaar stelt voor de opgaven waar de gemeenten voor staan.

Investeren om Zwijndrecht sterker en beter te maken vraagt om lef (of kloekmoedigheid), realisme en ontwikkeling. Dit hebben we met elkaar laten zien. Wat dat betreft is de tekst in de oude raadszaal deze raadsperiode een mooie inspiratie geweest: 'Geen vreeze maar kloekmoedigheid bepaal' de maat van uw beleid'.

In begroting staat de wens om 3.100 woningen te realiseren. Dat is een forse, maar wel nodige opgave, die moeilijk, zo niet onmogelijk, in te passen zou zijn in de huidige contouren van Zwijndrecht. Dat betekent dat we echt moeten nadenken over onze woningbouwopgave. Nu al zijn er veel mensen in Zwijndrecht die niet aan een woning kunnen komen. De gemiddelde zoektijd voor woningen is in Zwijndrecht gestegen met ruim een jaar in 5 jaar tijd. Er is dus duidelijk krapte. Er zijn te weinig woningen voor onze eigen inwoners. Hoe zorgen we nu voor zowel genoeg woningen als ook voor genoeg variatie van woningen?

In deze periode is ook meer dan ooit duidelijk geworden dat de gemeente fors kan groeien naar betere communicatie en participatie. Om de kracht van de gemeenschap en de lokale samenwerking te bewaren en versterken zal de gemeente meer moeten inzetten op heldere communicatie, laagdrempelige participatie en lokale beleidsvorming. We hebben in het rapport van onze ambtenaar Jannes Blokstra kunnen lezen dat vertrouwen in de gemeente, in de politiek, alles te maken heeft met communicatie. Juist in deze tijd moet er nog veel meer en beter gecommuniceerd worden om vertrouwen te verdienen of terug te winnen. Bij de kadernota is een motie unaniem aangenomen om meer in te zetten op communicatie. In deze begroting vraagt het college om extra middelen voor communicatie. Onder de voorwaarde dat de raad betrokken blijft bij de inzet van deze middelen, stemt onze fractie daar graag mee in.

Voorzitter,

Ik kom tot een afronding. Nu we het toch hebben over vertrouwen wil ik nog even terugkomen op het begin van mijn bijdrage. Ik heb daarin verwezen naar onze rol in de politiek en waarom wij politiek bedrijven. Wij hebben dat echt te doen uit liefde tot onze hemelse, liefdevolle Vader en uit liefde tot iedereen naast ons. Als dat anders is ervaren door u, door jullie, als collega’s, of door de luisteraars/kijkers dan wil ik daar graag met u/jullie over in gesprek. Wij hopen dan vol vertrouwen en in vertrouwen de toekomst in te kunnen gaan.

Labels

« Terug